دسامبر 23, 2020

عضویت کلیسا؟

دوازه دلیل مهم برای عضویت کلیسایی

عضویت کلیسا؟
نویسنده مقاله: جاناتان لی‌من

  ۱. عضویت امری کتابمقدسی است. عیسی کلیسای محلی را بنیان نهاد و تمام رسولان از طریق آن خدمتشان را ارائه دادند. زندگی مسیحیان عهد جدید، زندگی کلیسایی بود. بنابراین از مسیحیان زمان حاضر نیز بایستی چنین انتظاری داشت.

  ۲. کلیسا همان اعضایش است. کلیسا در عهد جدید یعنی همان اعضای کلیسا (کتاب اعمال رسولان را مطالعه فرمایید). علت اینکه ما می‌خواهیم قسمتی از آن باشیم این است که عیسی به جهت نجات و آشتی با آن به جهان آمد.

  ۳. شرکت در شام خداوند است. شام خداوند خوراکی است برای کلیسایی که دور هم جمع شده‌اند. شامی برای اعضاست (۱ قرنتیان ۱۱: ۲۰- ۳۳)، و شما می‌خواهید که در آن شام شرکت کنید. این شام پرچم جامعه‌ای به اسم کلیساست که کلیسا را برای جهان قابل رویت می‌سازد.

  ۴. توسط کلیساست که شما بطور رسمی نماینده عیسی می‌شوید. عضویت کلیسایی تصدیق کنندۀ شهروندی شما در ملکوت مسیح است، بنابراین شما می‌توانید در حضور دیگر ملل پاسپورت نمایندگی عیسی را با خود حمل کنید. شما می‌خواهید که این نمایندگی اعتبار داشته باشد.

  ۵. شما با این روش تبعیت خود را اظهار می‌کنید. عضویت شما در جمع با به حرکت درآوردن پرچم شام خداوند رویت می‌شود. این کار شهادت علنی شما به تبعیت و وفاداریتان به عیسی می‌باشد. در زمان جفا و زحمت تنها کلامی که می‌گویید: «من مسیحی هستم».

  ۶. به این ترتیب شما تصویر کتابمقدسی از عضویت را تجربه و ظاهر می‌کنید. در سایه پاسخ‌گویی به تشکیلات کلیسای محلی شما قادر به زندگی و تجربه پیوند به بدن او خواهید بود.

  ۷. به این ترتیب شما دیگر مسیحیان را خدمت می‌کنید. عضویت کلیسا به شما کمک می‌کند که تشخیص دهید که مسئول خدمت و محبت کردن و دلگرمی بخشیدن و تشویق کردن به کدامین مسیحیان روی زمین هستید. به این ترتیب شما را قادر به پیاده کردن مسئولیت کتابمقدسی‌تان نسبت به بدن مسیح می‌سازد (برای نمونه به افسسیان ۴: ۱۱-۱۶ و ۲۵- ۳۲ نگاه کنید).

  ۸. به این ترتیب شما خادمان مسیح را پیروی می‌کنید. عضویت کلیسا به شما کمک می‌کند که تشخیص دهید که از کدام رهبر مسیحی اطاعت نمایید. به این ترتیب شما را قادر به پیاده کردن مسئولیت کتابمقدسی‌تان نسبت به آنها می‌سازد (عبرانیان ۱۳: ۷- ۱۷ را ملاحظه فرمایید).

  ۹. باعث کمک به رهبران مسیحی جهت راهبری می‌شود. عضویت کلیسایی موجب می‌شود که رهبران مسیحی بدانند که کدام مسیحیان دنیا را باید راهبری کنند و به چه کسانی باید پاسخ‌گو باشند (اعمال ۲۰: ۲۸؛ ۱ پطرس ۵: ۲).

  ۱۰. موجب اجرای تادیب توسط کلیسا می‌شود. عضویت کلیسایی موجب تجویز و اجرای تادیب و انظباط کتابمقدسی با حکمت و محبت می‌شود (۱ قرنتیان ۵).

  ۱۱. به زندگی مسیحی شما نظم و ترتیب می‌دهد. موجب می‌شود فردی که ادعای مسیحی بودن می‌کند را عملاً در زندگی‌اش مطیع و پیرو مسیح گرداند. در زمانی که تحت اقتدار دیگری قرار گرفته است (یوحنا ۱۴: ۱۵؛ ۱ یوحنا ۲: ۱۹؛ ۴: ۲۰- ۲۱ را ملاحظه فرمایید). این برنامه تنبیۀ‌ خداست.

  ۱۲. شهادتی برای دیگران و دعوت ملت‌های دیگر می‌شود. عضویت کلیسایی موجب می‌شود که فرد آزادانه قوانین مسیح را در زندگی برای دنیایی که نظاره‌گرند، ظاهر سازد (متی  ۵: ۱۳؛ یوحنا ۱۳: ۳۴-۳۵؛ افسسیان ۳: ۱۰؛ ۱پطرس ۲: ۹-۱۲). مرزی که با عضویت کلیسا کشیده می‌شود جامعه را به سوی چیزی بهتر فرامی‌خواند. این بشارت خداست.

جاناتان لی‌من

ترجمه کانون کتاب‌مقدس

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!