هدف کانون کتاب مقدس

آماده سازی و تجهیز مردان و زنانی است که توسط کلیسای محلی به عنوان خدمت گذاران با صلاحیت تشخیص داده شده اند تا خدمت آموزش و شاگردسازی بدن مسیح را بانجام رسانند.

کشف دوباره کلیسا
به زودی انتشار می‌یابد
نجات بواسطه مسیح
مطالعه اصول کتابمقدس
کلیسای تندرست چیست؟
مطالعه علامتهای کلیسای تندرست
نامه های ایگناسیوس
اسقف شهید انطاکیه

برای دریافت منابع دیگر عضو شوید