اعتقادنامه وست مینستر، فصل سی و سوم، داوری نهایی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل سی و سوم

داوری نهایی

 

1. خدای پدر روزی را مقرر فرموده است که در آن جهانیان را به وسیله­ی عیسا مسیح به عدالت داوری خواهد کرد1 که به او تمام قدرت و اقتدار داوری از طرف خدا عطا شده است2. در آن روز نه فقط بر فرشتگان مرتد داوری خواهد شد بلکه تمام مردمی که در دنیا زندگی کرده­اند پیش مسند مسیح حضور خواهند یافت تا حساب افکار و سخنان و اعمال خود را پس بدهند و مطابق آن چه در بدن خود انجام داده­اند خواه نیک و خواه بد داوری شوند3.

2. منظور خدا از تعیین این روز داوری این است که مجد و رحمت خود را در نجات ابدی برگزیدگان آشکار سازد4 و مجد و عدالت خود را در هلاکت اشخاص مردودی که شریر و نامطیع­اند ظاهر گرداند5. در آن زمان عادلان به حیات ابدی داخل شده و از کمال شادی و تازگی حیات که در حضور خدا حاصل می­گردد بهره­مند خواهند شد6. ولی شریران، که خدا را نمی­شناسند و انجیل عیسا مسیح را اطاعت نمی­کنند، در عذاب ابدی افکنده شده و دور از حضور خداوند و جلال و قدرت او مجازات خواهند گردید7.

3. مسیح می­خواهد ما به طور کامل اطمینان داشته باشیم که روز داوری وجود خواهد داشت تا مانع گناه کردن مردم شود و باعث تسلی ایمانداران در زحماتشان گردد8. هم­چنین مسیح ترتیبی داده است که هیچ کس نداند که آن روز چه زمانی فرا خواهد رسید تا این که ما هیچ گاه به اوضاع دنیا متکی نباشیم و چون از ساعت آمدن خداوند بی­اطلاع هستیم پس باید همیشه بیدار و هوشیار و آماده باشیم و بتوانیم بگوییم: «بیا ای خداوند، به زودی بیا»9.آمین.

 *****

 فصل و سی و سوم

اعمال رسولان 17: 31  زیراروزی را مقرّر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معیّن فرمود و همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید.

انجیل متی 25: 31 -  34  31امّا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست،  32و جمیع امّتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا میکند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا میکند.  33و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد.  34آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید، بیایید ای برکت یافتگان ازپدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است، به میراث گیرید.

2

انجیل یوحنا 5: 22  زیرا که پدر بر هیچکس داوری نمیکند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده است.
انجیل یوحنا 5: 27  و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند زیرا که پسر انسان است.

3

اول قرنتیان 6: 3  آیا نمیدانید که فرشتگان را داوری خواهیم کرد تا چه رسد به امور روزگار؟

رساله یهودا 1: 6  و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یومِ عظیم نگاه داشته است.

رساله دوم پطرس 2: 4  زیرا هرگاه خدا بر فرشتگانی که گناه کردند، شفقت ننمود، بلکه ایشان را به جهنّم انداخته، به زنجیرهای ظلمت سپرد، تا برای داوری نگاه داشته شوند؛

دوم قرنتیان 5: 10  زیرا لازم است که همة ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هرکس اعمال بدنی خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد.

جامعه 12: 14  زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی خواه نیکو و خواه بد باشد، به محاکمه خواهد آورد.

رومیان 2: 16  در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به وساطت عیسی مسیح برحسب بشارت من.

رومیان 14: 10  لکن تو چرا بر برادر خود حکم میکنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر میشماری؟ زانرو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد.

رومیان 14: 12  پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.

انجیل متی 12: 36  لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند، حساب آن را در روز داوری خواهند داد.

انجیل متی 12: 37  زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد.

اول قرنتیان 3: 13 -  15  13کار هرکس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چونکه آن به آتش به ظهور خواهد رسید و خود آتش، عمل هرکس را خواهد آزمود که چگونه است.  14اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد یافت.  15و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد امّا چنانکه از میان آتش.

4

رومیان 9: 23  و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال مستعّد نمود،
انجیل متی 25: 21  آقای او به وی گفت، آفرین ای غلامِ نیکِ متدّین! بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. به شادی خداوند خود داخل شو!

افسسیان 2: 4 -  7  4لیکن خدا که در رحمانیّت، دولتمند است، از حیثیّتِ محبّتِ عظیمِ خود که با ما نمود،  5ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتهاید.  6و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید.  7تا در عالمهای آینده، دولت بینهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.

5

رومیان 2: 5  و بهسبب قساوت و دل ناتوبه کار خود، غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادله خدا
رومیان 2: 6  که به هر کس برحسب اعمالش جزا خواهد داد،

دوم تسالونیکیان 1: 7  و شما را که عذاب میکشید، با ما راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوّت خود ظهور خواهد نمود

دوم تسالونیکیان 1: 8  در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمیکنند،

رومیان 9: 22  و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خویش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود، به حلم بسیار متحمّل گردید،

6

انجیل متی 25: 31 -  34  31امّا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست،  32و جمیع امّتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا میکند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا میکند.  33و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد.  34آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید، بیایید ای برکت یافتگان ازپدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است، به میراث گیرید.

اعمال رسولان 3: 19  پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد.
دوم تسالونیکیان 1: 7  و شما را که عذاب میکشید، با ما راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوّت خود ظهور خواهد نمود

مزامیر 16: 11  طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذتها تا ابدالآباد!

7

انجیل متی 25: 41  پس اصحاب طرف چپ را گوید، ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیّا شده است.

انجیل متی 25: 46  و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت، امّا عادلان در حیات جاودانی.

دوم تسالونیکیان 1: 9  که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوّت او

اشعیا 66: 24  و ایشان بیرون رفته، لاشهای مردمانی را که بر منعاصی شدهاند ملاحظه خواهند کرد زیرا کِرْمِ ایشان نخواهد مُرد و آتش ایشان خاموش نخواهد شد و ایشان نزد تمامی بشر مکروه خواهند بود.

انجیل مرقس 9: 47  و هر گاه چشم تو تو را لغزش دهد، قلعش کن زیرا تو را بهتر است که با یک چشم داخل ملکوت خدا شوی، از آنکه با دو چشم در آتش جهنّم انداخته شوی،

انجیل مرقس 9: 48  جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نیابد.

8

رساله دوم پطرس 3: 11  پس چون جمیع اینها متفرّق خواهند گردید، شما چطور مردمان باید باشید، در هر سیرتِ مقدّس و دینداری؟

رساله دوم پطرس 3: 14  لهذا ای حبیبان، چون انتظار این چیزها را میکشید، جدّ و جهد نمایید تا نزد او بیداغ و بیعیب در سلامتی یافت شوید.

دوم قرنتیان 5: 10  زیرا لازم است که همة ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هرکس اعمال بدنی خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد.

دوم قرنتیان 5: 11  پس چون ترس خدا را دانستهایم، مردم را دعوت میکنیم. امّا به خدا ظاهر شدهایم وامیدوارم به ضمایر شما هم ظاهر خواهیم شد.

دوم تسالونیکیان 1: 5 -  7  5که دلیل است بر داوری عادلِ خدا تا شما مستحقّ ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت میکشید.  6زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذابکنندگانِ شما را عذاب دهد.  7و شما را که عذاب میکشید، با ما راحت بخشد در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوّت خود ظهور خواهد نمود

انجیل لوقا 21: 27  و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوّت و جلال عظیم میآید.
انجیل لوقا 21: 28  و چون ابتدای این چیزها بشود، راست شده، سرهای خود را بلند کنید از آن جهت که خلاصی شما نزدیک است.

رومیان 8: 23 -  25  23و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافتهایم، در خود آه میکشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود.  24زیرا که به امید نجات یافتیم، لکن چون امید دیده شد، دیگر امید نیست، زیرا آنچه کسی بیند چرا دیگر در امید آن باشد؟  25امّا اگر امید چیزی را داریم که نمیبینیم، با صبر انتظار آن میکشیم.

9

انجیل متی 24: 36  امّا از آن روز و ساعت هیچ کس اطّلاع ندارد، حَتَّی ملائکه آسمان جز پدر من و بس.
انجیل متی 24: 42 -  44  42پس بیدار باشید زیرا که نمیدانید در کدام ساعت خداوند شما میآید.  43لیکن این را بدانید که اگر صاحب خانه میدانست در چه پاس از شب دزد میآید، بیدار میماند و نمیگذاشت که به خانهاش نقب زند.  44لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید، پسر انسان میآید.

انجیل مرقس 13: 35 -  37  35پس بیدار باشید زیرا نمیدانید که در چه وقت صاحب خانه میآید، در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح.  36مبادا ناگهان آمده شمارا خفته یابد.  37امّا آنچه به شما میگویم، به همه میگویم، بیدار باشید!

انجیل لوقا 12: 35  کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید.
انجیل لوقا 12: 36  و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هروقت آید و در را بکوبد، بیدرنگ برای او بازکنند.

مکاشفه 22: 20  او که بر این امور شاهد است، میگوید، بلی، به زودی میآیم! آمین. بیا، ای خداوند عیسی!