اعتقادنامه وست مینستر، فصل سی و دوم، وضعیت انسان بعد از مرگ و رستاخیز مردگان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال