اعتقادنامه وست مینستر، فصل سی و دوم، وضعیت انسان بعد از مرگ و رستاخیز مردگان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل سی و دوم

وضعیت انسان بعد از مرگ و رستاخیز مردگان

 

 1. بدن­های انسان­ها بعد از مرگ فاسد می­شوند و به خاک بر می­گردند1 ولی روح­های آن­ها، که نمی­میرند و نمی­خوابند، دارای وجودی غیرفانی هستند و فوری به سوی خدایی که خالق آن­ها می­باشد بازگشت می­نمایند2. آن گاه روح­های عادلان در قدوسیت کامل و در ملکوت پذیرفته می­شوند و در آن جا صورت خدا را در نور و جلال مشاهده می­کنند و در انتظار رهایی کامل بدن­های خود بسر می­برند3. روح­های شریران به جهنم افکنده شده و در آن جا در عذاب و تاریکی محض می­مانند و برای روز عظیم داوری نگه­داری می­شوند4. برای روح هایی که از بدن­های خود جدا می­شوند، در کلام خدا فقط به این دو مکان اشاره شده است و جای دیگری وجود ندارد.

2. کسانی که در روز آخر زنده باشند، نخواهند مُرد بلکه تبدیل خواهند شد5. در آن زمان تمام مردگان با همان بدن­هایی که از قبل داشتند برخواهند خاست و هر چند بدن­هایشان دارای خصوصیات متفاوتی خواهند بود ولی به روح­های آن ها تا ابد خواهند پیوست6.

3. با قدرت مسیح، بدن­های اشخاص شریر برای بی­حرمتی و ذلت برخیزانیده خواهند شد و بدن­های عادلان به وسیله روح مسیح برای عزت و حرمت خواهند برخاست تا شبیه بدن پُر جلال مسیح شوند7.

 

*****

فصل سی و دوم

1

پیدایش 3: 19  و به عرق پیشانیات نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی، که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت

اعمال رسولان 13: 36  زیرا که داود چونکه در زمان خود ارادة خدا را خدمت کرده بود، بخُفت و به پدران خود ملحق شده، فساد را دید.

2

انجیل لوقا 23: 43  عیسی به وی گفت، هرآینه به تو میگویم امروز با من در فردوس خواهی بود.
جامعه 12: 7  و خاک به زمین برگردد به طوری که بود، و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید.

فیلیپیان 1: 23  زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است.

دوم قرنتیان 5: 6 -  8  6پس دائماً خاطرجمع هستیم و میدانیم که مادامی که در بدن متوطّنیم، از خداوند غریب میباشیم،  7[زیرا که به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار].  8پس خاطرجمع هستیم و این را بیشتر میپسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطّن شویم.

3

رساله به عبرانیان 12: 23  و کلیسای نخستزادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داورِ جمیع و به ارواحِ عادلانِ مُکَمَّل
دوم قرنتیان 5: 1  زیرا میدانیم که هرگاه این خانة زمینیِ خیمة ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم، خانهای ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها.

دوم قرنتیان 5: 6  پس دائماً خاطرجمع هستیم و میدانیم که مادامی که در بدن متوطّنیم، از خداوند غریب میباشیم،

دوم قرنتیان 5: 8  پس خاطرجمع هستیم و این را بیشتر میپسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطّن شویم.

فیلیپیان 1: 23  زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است.

اعمال رسولان 3: 21  که میباید آسمان او را پذیرد تا زمان معادِ همهچیز که خدا از بدوِ عالم به زبان جمیع انبیای مقدّس خود، از آن اِخبار نمود.

افسسیان 4: 10  آنکه نزول نمود، همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همة چیزها را پُر کند.

رساله اول یوحنا 3: 2  ای حبیبان، الآن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ لکن میدانیم که چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید.

انجیل لوقا 16: 23  پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب یافت، و ابراهیم را از دور و ایلعازَر را در آغوشش دید.

رومیان 8: 23  و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافتهایم، در خود آه میکشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی جسم خود.

مکاشفه 7: 4  و عدد مهرشدگان را شنیدم که از جمیعِ اسباطِ بنیاسرائیل، صد و چهل و چهار هزار مُهر شدند.

مکاشفه 7: 15  از این جهت پیش روی تخت خدایند و شبانهروز در هیکل او وی را خدمت میکنند و آن تختنشین، خیمة خود را بر ایشان برپا خواهد داشت.

4

انجیل لوقا 16: 23  پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب یافت، و ابراهیم را از دور و ایلعازَر را در آغوشش دید.

انجیل لوقا 16: 24  آنگاه به آواز بلند گفت، ای پدر من ابراهیم، بر من ترحّم فرما و ایلعازَر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنک سازد، زیرا در این نار معذّبم.

اعمال رسولان 1: 25  تا قسمت این خدمت و رسالت را بیابد که یهودا از آن باز افتاده، به مکان خود پیوست.

رساله یهودا 1: 6  و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یومِ عظیم نگاه داشته است.

رساله یهودا 1: 7  و همچنین سدوم و غموره و سایر بُلدان نواحیِ آنها مثل ایشان چونکه زناکار شدند و در پی بشر دیگر افتادند، در عقوبت آتشِ ابدی گرفتار شده، بجهت عبرت مقرّر شدند.

رساله اول پطرس 3: 19  و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودند،

رساله دوم پطرس 2: 9  پس خداوند میداند که عادلان را از تجربه رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد:

5

اول تسالونیکیان 4: 17  آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.

اول قرنتیان 15: 51  همانا به شما سرّی میگویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدّل خواهیم شد.

اول قرنتیان 15: 52  در لحظهای، در طُرفةالعینی، به مجرّد نواختن صور اخیر، زیرا کَرِنّا صدا خواهد داد، و مردگان، بیفساد خواهند برخاست و ما متبدّل خواهیم شد.

6

ایوب 19: 26  و بعد از آنکه این پوست من تلف شود، بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید.

ایوب 19: 27  و من او را برای خود خواهم دید. و چشمان من بر او خواهد نگریست و نه چشم دیگری. اگر چه گُردههایم در اندرونم تلف شده باشد.

اول قرنتیان 15: 42 -  44  42به همین نهج است نیز قیامت مردگان. در فساد کاشته میشود، و در بیفسادی برمیخیزد؛  43در ذلّت کاشته میگردد و در جلال برمیخیزد؛ در ضعف کاشته میشود و در قوّت برمیخیزد؛  44جسم نفسانی کاشته میشود و جسم روحانی برمیخیزد. اگر جسم نفسانی هست، هرآینه روحانی نیز هست.

7

اعمال رسولان 24: 15  و به خدا امیدوارم چنانکه ایشان نیز قبول دارند که قیامت مردگان از عادلان و ظالمان نیز خواهد شد.
انجیل یوحنا 5: 28  و از این تعجّب مکنید زیرا ساعتی میآید که در آن جمیع کسانی که در قبور میباشند، آواز او را خواهند شنید،

انجیل یوحنا 5: 29  و بیرون خواهند آمد؛ هر که اعمال نیکو کرد، برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد، بجهت قیامت داوری.

اول قرنتیان 15: 42  به همین نهج است نیز قیامت مردگان. در فساد کاشته میشود، و در بیفسادی برمیخیزد؛

فیلیپیان 3: 21  که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصوّر شود، برحسب عمل قوّت خود که همهچیز را مطیع خود بگرداند.