اعتقادنامه وست مینستر، فصل سی ام، محکومیت کلیسایی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل سی ام

محکومیت کلیسایی

 

1. عیسای خداوند به عنوان پادشاه و رأس کلیسای خود، حکومت کلیسایی را که از حکومت دولتی جدا می­باشد برقرار فرموده است که توسط مسؤولین کلیسا اجرا می­شود1.

2. به این مسؤولین کلیسا، کلیدهای ملکوت آسمان سپرده شده است و به این طریق قدرت می­یابند که: مردم را از ناراحتی گناه آزاد سازند یا آن­ها را در گناه ببندند، راه ملکوت را به وسیله­ی کلام و محکومیت بر روی کسانی که توبه نمی­کنند مسدود نمایند و راه ملکوت را برای گناهکاران توبه­کار از طریق موعظه­ی انجیل و رفع محکومیت در زمان مناسب بگشایند2.

3. محکومیت کلیسایی از این نظر لازم است که برادران روحانی را که مرتکب گناهی جدی شده­اند دوباره به کلیسا بازمی­گرداند، سایرین را از ارتکاب گناهان مشابه بازمی­دارد، خمیر مایه­ی شرارت را از بین می­برد تا همه فاسد نشوند، احترام به مسیح و اعتراف انجیل را افزایش می­دهد، از غضب الهی جلوگیری می­کند یعنی غضبی که ممکن است (در صورتی که کلیسا اجازه دهد عهد خدا و آیین­های مقدس وی توسط گناهکاران خودرأی ناپاک شود) بر کلیسا نازل گردد3.

4. بهترین راه برای عملی ساختن این هدف­ها این است که مسؤولین کلیسا با توجه به شدت و ضعف جرم گناهکار این اقدامات را به عمل آورند: (1) اخطار به گناهکار (2)محروم کردن وی از شرکت در شام خداوند برای مدتی (3)اخراج وی از عضویت کلیسا4.

 

*****

 

فصل سی ام

1

اشعیا 9: 6  زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.

اشعیا 9: 7  ترقّی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالاباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد.

اول تیموتائوس 5: 17  کشیشانی که نیکو پیشوایی کردهاند، مستحقّ حرمت مضاعف میباشند، علیالخصوص آنانی که در کلام و تعلیم محنت میکشند.

اول تسالونیکیان 5: 12  امّا ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده، شما را نصیحت میکنند.

اعمال رسولان 20: 17  پس از میلیتُس به اَفَسُس فرستاده، کشیشان کلیسا را طلبید.

اعمال رسولان 20: 28  پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روحالقدس شما را بر آن اُسْقُف مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.

رساله به عبرانیان 13: 7  مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند بخاطر دارید و انجام سیرت ایشان را ملاحظه کرده، به ایمان ایشان اقتدا نمایید.

رساله به عبرانیان 13: 17  مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید زیرا که ایشان پاسبانی جانهای شما را میکنند، چونکه حساب خواهند داد تا آن را به خوشی نه به ناله بجا آورند، زیرا که این شما را مفید نیست.

رساله به عبرانیان 13: 24  همة مرشدان خود و جمیع مقدّسین را سلام برسانید؛ و آنانی که از ایتالیا هستند، به شما سلام میرسانند.

اول قرنتیان 12: 28  و خدا قرارداد بعضی را در کلیسا، اوّل رسولان، دوّم انبیا، سوم معلّمان، بعد قوّات، پس نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام زبانها.

انجیل متی 28: 18 -  20  18پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت، تمامی قدرت درآسمان و بر زمین به من داده شده است.  19پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.  20و ایشان را تعلیم دهید که همة اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. آمین.

مزامیر 2: 6 -  9  6و من پادشاه خود را نصب کردهام، بر کوه مقدّس خود صهیون.  7فرمان را اعلام میکنم، خداوند به من گفته است، تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم.  8از من درخواست کن و امّتها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید.  9ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست؛ مثل کوزة کوزهگر آنها را خرد خواهی نمود.

انجیل یوحنا 18: 36  عیسی جواب داد که پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان میبود، خدّام من جنگ میکردند تا به یهود تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست.

2

انجیل متی 6: 19  گنجها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان میرساند و جایی که دزدان نَقْب میزنند و دزدی مینمایند.

انجیل متی 18: 17  و اگر سخن ایشان را ردّ کند، به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد.

انجیل متی 18: 18  هرآینه به شما میگویم آنچه بر زمین بندید، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید، در آسمان گشوده شده باشد.

انجیل یوحنا 20: 21 -  23  21باز عیسی به ایشان گفت، سلام بر شما باد. چنانکه پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میفرستم.  22و چون این را گفت، دمید و به ایشان گفت، روحالقدس را بیابید.  23گناهان آنانی را که آمرزیدید، برای ایشان آمرزیده شد و آنانی را که بستید، بسته شد.

دوم قرنتیان 2: 6 -  8  6کافی است آن کس را این سیاستی که از اکثر شما بدو رسیده است.  7پس برعکس شما باید او را عفو نموده، تسلی دهید که مبادا افزونی غم چنین شخص را فرو برد.  8بنابراین، به شما التماس میدارم که با او محبّت خود را استوار نمایید.

3

اول قرنتیان 5: 1 -  13  1فیالحقیقه شنیده میشود که در میان شما زنا پیدا شده است، و چنان زنایی که در میان امّتها هم نیست؛ که شخصی زن پدر خود راداشته باشد.  2و شما فخر میکنید بلکه ماتم هم ندارید، چنانکه باید تا آن کسی که این عمل را کرد از میان شما بیرون شود.  3زیرا که من هرچند در جسم غایبم، امّا در روح حاضرم؛ و الآن چون حاضر، حکم کردم در حقّ کسی که این را چنین کرده است.  4به نام خداوند ما عیسی مسیح، هنگامی که شما با روح من با قوّت خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید،  5که چنین شخص به شیطان سپرده شود بجهت هلاکت جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد.  6فخر شما نیکو نیست. آیا آگاه نیستید که اندک خمیرمایه، تمام خمیر را مخمّر میسازد؟  7پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانکه بیخمیرمایه هستید زیرا که فِصَح ما مسیح در راه ما ذبح شده است.  8پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کُهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر سادهدلی و راستی.  9در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاشرت نکنید.  10لکن نه مطلقاً با زانیان این جهان یا طمعکاران و یا ستمکاران یا بتپرستان، که در این صورت میباید از دنیا بیرون شوید.  11لکن الآن به شما مینویسم که اگر کسی که به برادر نامیده میشود، زانی یا طمّاع یا بتپرست یا فحّاش یا میگسار یا ستمگر باشد، با چنین شخص معاشرت مکنید بلکه غذا هم مخورید.  12زیرا مرا چهکار است که بر آنانی که خارجاند داوری کنم. آیا شما بر اهل داخل داوری نمیکنید؟  13لکن آنانی را که خارجاند خداداوری خواهد کرد. پس آن شریر را از میان خود برانید.

اول قرنتیان 11: 27 -  34  27پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.  28امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.  29زیرا هرکه میخورد و مینوشد، فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیکند.  30از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضاند و بسیاری خوابیدهاند.  31امّا اگر برخود حکم میکردیم، حکم بر ما نمیشد.  32لکن هنگامی که بر ما حکم میشود، از خداوند تأدیب میشویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود.  33لهذا ای برادرانِ من، چون بجهت خوردن جمع میشوید، منتظر یکدیگر باشید.  34و اگر کسی گرسنه باشد، در خانه بخورد، مبادا بجهت عقوبت جمع شوید. و چون بیایم، مابقی را منتظم خواهم نمود.

اول تیموتائوس 5: 20  آنانی که گناه کنند، پیش همه توبیخ فرما تا دیگران بترسند.
اول تیموتائوس 1: 20  که از آن جمله هیمیناوس و اسکندر میباشند که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده، دیگر کفر نگویند.

انجیل متی 7: 6  آنچه مقدّس است، به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته، شما را بدرند.

رساله یهودا 1: 23  و بعضی را از آتش بیرون کشیده، برهانید و بر بعضی با خوف رحمت کنید و از لباس جسمآلود نفرت نمایید.

دوم سموئیل 12: 14  لیکن چون از این امر باعث کفر گفتن دشمنان خداوند شدهای، پسری نیز که برای تو زاییده شده است، البته خواهد مرد.»

4

اول تسالونیکیان 5: 12  امّا ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده، شما را نصیحت میکنند.

دوم تسالونیکیان 3: 6  ولی ای برادران، شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم میکنیم که از هر برادری که بینظم رفتار میکند و نه برحسب آن قانونی که از ما یافتهاید، اجتناب نمایید.

دوم تسالونیکیان 3: 14  ولی اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکند، بر او نشانه گذارید و با وی معاشرت مکنید تا شرمنده شود.

دوم تسالونیکیان 3: 15  امّا او را دشمن مشمارید، بلکه چون برادر، او را تنبیه کنید.

اول قرنتیان 5: 4  به نام خداوند ما عیسی مسیح، هنگامی که شما با روح من با قوّت خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید،

اول قرنتیان 5: 5  که چنین شخص به شیطان سپرده شود بجهت هلاکت جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد.

اول قرنتیان 5: 13  لکن آنانی را که خارجاند خداداوری خواهد کرد. پس آن شریر را از میان خود برانید.

انجیل متی 18: 17  و اگر سخن ایشان را ردّ کند، به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد.

رساله تیطس 3: 10  و از کسی که از اهل بدعت باشد، بعد از یک دو نصیحت اجتناب نما،