اعتقادنامه وست مینستر، فصل بیست و نهم، شام خداوند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال