اعتقادنامه وست مینستر، فصل بیست و نهم، شام خداوند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل بیست و نهم

شام خداوند

 

1. خداوند ما عیسا مسیح در شبی که او را تسلیم کردند آیین مقدس بدن و خون خود را که شام خداوند یا عشاء ربانی نامیده می­شود برقرار فرمود تا به وسیله­ی کلیسایش به عنوان یادآوری دائمی جانبازی و مرگ او و به منزله­ی تأیید فوائد این فداکاری برای ایمانداران واقعی تا پایان جهان حفظ گردد. هم­چنین نشانه­ای است از تغذیه و رشد روحانی ایمانداران به مسیح و تجدید عهد آنان در مورد اجرای وظایفی  که نسبت به او دارند. در آخر تعهد ایمانداران است در مورد مصاحبت و مشارکت آنان با مسیح و با یکدیگر به عنوان اعضاء بدن سِری او1.

2. در این آیین مقدس، مسیح به خدای پدر تقدیم نمی­گردد و هیچ قربانی واقعی برای آمرزش گناهان زندگان یا مردگان انجام نمی­شود2 بلکه فقط یادآوری این حقیقت است که مسیح خود را بر روی صلیب یک بار و برای همیشه قربانی فرمود و هم­چنین از نظر روحانی سپاس و تمجید ایمانداران برای قربانی مسیح می­باشد3. بنابراین، آیین به اصطلاح قربانی در کلیسای کاتولیک رومی باعث توهین به یگانه قربانی مسیح است که کفاره­ی منحصر به فرد برای گناهان برگزیدگان می­باشد4.

3. در اجرای آیین مقدس شام خداوند، عیسا مسیح مقرر فرموده است که خادمین او کلامی را که او در موقع برگزاری این آیین مقدس بیان داشته است به جماعت اعلام دارند و دعا کنند و نان و شراب را برکت دهند و به این طریق آن­ها را به جای مصرف عادی برای استفاده مقدس جدا سازند. خادمین مسیح باید نان را بردارند و پاره کنند و پیاله را بردارند و در عین حال که خودشان هم از آن­ها بهره­مند می­گردند به جماعت بدهند ولی نه به کسانی که در آن موقع در میان جماعت نیستند5.

4. روش­هایی که با مفهوم صحیح این آیین مقدس و فرمایشات مسیح در برقراری آن مخالفت اصولی دارند عبارتند از: شرکت در شام خداوند به طور اختصاصی و دریافت آن از خادم مسیحی یا شخص دیگری به طور خصوصی6، خودداری از دادن پیاله به جماعت7، پرستش نان و شراب به وسیله­ی بلند کردن یا گرداندن آن­ها برای این که جماعت به آن­ها سجده کنند و نگهداری آن­ها به منظور استفاده در مراسم غلط دینی8.

5. نان و شراب که در این آیین مقدس مورد استفاده قرار می­گیرند وقتی به طور صحیح برای هدفی که مسیح تعیین فرموده است کنار گذاشته شوند، به قدری به مسیح مصلوب مربوط می­گردند که واقعاً ولی در عین حال به مفهوم روحانی به نام آن چه مظهر آن هستند یعنی بدن و خون مسیح نامیده می­شوند9 با این حال باز هم از نظر ذات و ماهیت مانند گذشته فقط نان و شراب هستند10.

6. اعتقاد به این که به وسیله تقدیس کشیش یا طریق دیگری ماهیت نان و شراب تغییر می­کند و به بدن و خون مسیح تبدیل می­شود، نه فقط مخالف کتاب­مقدس است بلکه با عقل سلیم نیز تضاد دارد. چنین تعلیمی ماهیت اصلی این آیین مقدس را تغییر می­دهد و باعث ایجاد اعتقادات خرافاتی فراوان و بت­پرستی فاحش بوده و می­باشد11.

7. دریافت­کنندگان شایسته که نان و شراب را دریافت می­دارند، در همان وقت به راستی از نظر روحانی، ولی نه از نظر بدنی، توسط مسیح مصلوب تغذیه می­شوند و در تمام مزایای مرگ او سهیم می­گردند. در آن موقع بدن و خون مسیح از نظر جسمی در نان و شراب وجود ندارد ولی از نظر روحانی به راستی بدن و خون مسیح مانند نان و شراب در آیین مقدس شام خداوند در ایمان ایماندار حضور دارد12.

8. با وجودی که اشخاص نادان و شریر ممکن است نان و شراب را دریافت دارند، ولی از مفهوم اصلی آن بهره­مند نمی­شوند بلکه به وسیله شرکت ناشایسته در سفره­ی خداوند در مقابل بدن و خون او مجرم می­شوند و باعث محکومیت خود می­گردند. تمام اشخاص نادان و بی­دین که برای بهره­مند شدن از مصاحبت مسیح شایستگی ندارند برای شرکت در سفره­ی خداوند هم شایسته نیستند و تا وقتی که در نادانی و بی­دینی بسر می­برند نمی­توانند و نباید اجازه داشته باشند که در سِر عظیم و مقدس شام خداوند شرکت کنند زیرا علیه مسیح مرتکب گناه بزرگی می­شوند13.

*****

فصل بیست و نهم

1

اول قرنتیان 10: 16  پیاله برکت که آن را تبرّک میخوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره میکنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نی؟

اول قرنتیان 10: 17  زیرا ما که بسیاریم، یک نان و یکتن میباشیم چونکه همه از یک نان قسمت مییابیم.

اول قرنتیان 10: 21  محال است که هم از پیاله خداوند و هم از پیاله دیوها بنوشید؛ و هم از مایده خداوند و هم از مایده دیوها نمیتوانید قسمت بُرد.

اول قرنتیان 11: 23 -  26  23زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت  24و شکر نموده، پاره کرد و گفت، بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره میشود. این را به یادگاری من بجا آرید.  25و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.  26زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.

اول قرنتیان 12: 13  زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.
انجیل متی 26: 26  و چون ایشان غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت، بگیرید و بخورید، این است بدن من.

انجیل متی 26: 27  و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده، گفت، همة شما از این بنوشید،

انجیل لوقا 22: 19  و نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت، این است جسد من که برای شما داده میشود؛ این را به یاد من بجا آرید.

انجیل لوقا 22: 20  و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته میشود.

2

رساله به عبرانیان 9: 22  و بحسب شریعت، تقریباً همهچیز به خون طاهر میشود و بدون ریختن خون، آمرزش نیست.
رساله به عبرانیان 9: 25  و نه آنکه جان خود را بارها قربانی کند، مانند آن رئیس کَهَنَه که هر سال با خون دیگری به مکان اقدس داخل میشود؛

رساله به عبرانیان 9: 26  زیرا در این صورت میبایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد. لکن الآن یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود، گناه را محو سازد.

رساله به عبرانیان 9: 28  همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه، برای کسانی که منتظر او میباشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجات.

3

اول قرنتیان 11: 24 -  26  24و شکر نموده، پاره کرد و گفت، بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره میشود. این را به یادگاری من بجا آرید.  25و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.  26زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.

انجیل متی 26: 26  و چون ایشان غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت، بگیرید و بخورید، این است بدن من.
انجیل متی 26: 27  و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده، گفت، همة شما از این بنوشید،

انجیل لوقا 22: 19 -  20  19و نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت، این است جسد من که برای شما داده میشود؛ این را به یاد من بجا آرید.  20و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته میشود.

4

رساله به عبرانیان 7: 23  و ایشان کاهنان بسیار میشوند، از جهت آنکه موت از باقی بودن ایشان مانع است.
رساله به عبرانیان 7: 24  لکن وی چون تا به ابد باقی است، کهانت بیزوال دارد.

رساله به عبرانیان 7: 27  که هر روز محتاج نباشد به مثال آن روسای کَهَنَه، که اوّل برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذراند، چونکه این را یک بار فقط بجا آورد، هنگامی که خود را به قربانی گذرانید.

رساله به عبرانیان 10: 11  و هر کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، میایستد و همان قربانیها را مکرّراً میگذراند که هرگز رفع گناهان را نمیتواند کرد.

رساله به عبرانیان 10: 12  لکن او چون یک قربانی برای گناهان گذرانید، به دست راست خدا بنشست تا ابدالآباد.

رساله به عبرانیان 10: 14  از آنرو که به یک قربانی مقدّسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد.

رساله به عبرانیان 10: 18  امّا جایی که آمرزش اینها هست، دیگر قربانی گناهان نیست.

5

انجیل متی 26: 26 -  28  26و چون ایشان غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت، بگیرید و بخورید، این است بدن من.  27و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده، گفت، همة شما از این بنوشید،  28زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته میشود.

انجیل مرقس 14: 22 -  24  22و چون غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، بدیشان داد و گفت، بگیرید و بخورید که این جسد من است.  23و پیالهای گرفته، شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن آشامیدند  24و بدیشان گفت، این است خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته میشود.

انجیل لوقا 22: 19  و نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت، این است جسد من که برای شما داده میشود؛ این را به یاد من بجا آرید.
انجیل لوقا 22: 20  و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته میشود.

اول قرنتیان 11: 23 -  27  23زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت  24و شکر نموده، پاره کرد و گفت، بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره میشود. این را به یادگاری من بجا آرید.  25و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.  26زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.  27پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.

6

اول قرنتیان 10: 6  و این امور نمونهها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم، چنانکه ایشان بودند؛
اول تیموتائوس 1: 3  چنانکه هنگامی که عازم مکادونیه بودم، به شما التماس نمودم که در اَفَسُس بمانی تا بعضی را امر کنی که تعلیمی دیگر ندهند،

اول تیموتائوس 1: 4  و افسانهها و نسبنامههای نامتناهی را اِصغا ننمایند، که اینها مباحثات را نه آن تعمیر الهی را که در ایمان است پدید میآورد.

7

انجیل مرقس 4: 23  هر که گوش شنوا دارد بشنود.

اول قرنتیان 11: 25 -  29  25و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.  26زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.  27پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.  28امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.  29زیرا هرکه میخورد و مینوشد، فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیکند.

8

انجیل متی 15: 9  پسعبادت مرا عبث میکنند زیرا که احکام مردم را بمنزله فرایض تعلیم میدهند.

9

انجیل متی 26: 26 -  28  26و چون ایشان غذا میخوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان داد و گفت، بگیرید و بخورید، این است بدن من.  27و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده، گفت، همة شما از این بنوشید،  28زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته میشود.

10

اول قرنتیان 11: 26 -  28  26زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.  27پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.  28امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.

انجیل متی 26: 29  امّا به شما میگویم که بعد از این از میوة مَوْ دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود، تازه آشامم.

11

اعمال رسولان 3: 21  که میباید آسمان او را پذیرد تا زمان معادِ همهچیز که خدا از بدوِ عالم به زبان جمیع انبیای مقدّس خود، از آن اِخبار نمود.

اول قرنتیان 11: 24 -  26  24و شکر نموده، پاره کرد و گفت، بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره میشود. این را به یادگاری من بجا آرید.  25و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.  26زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.

انجیل لوقا 24: 6  در اینجا نیست، بلکه برخاسته است. به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلیل بود شما را خبر داده،
انجیل لوقا 24: 39  دستها و پایهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنانکه مینگرید که در من است.

12

اول قرنتیان 5: 7  پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانکه بیخمیرمایه هستید زیرا که فِصَح ما مسیح در راه ما ذبح شده است.

اول قرنتیان 5: 8  پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کُهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر سادهدلی و راستی.

اول قرنتیان 10: 3  و همه همان خوراک روحانی را خوردند

اول قرنتیان 10: 4  و همه همان شُرب روحانی را نوشیدند، زیرا که میآشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان میآمد و آن صخره مسیح بود.

اول قرنتیان 10: 16  پیاله برکت که آن را تبرّک میخوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره میکنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نی؟

اول قرنتیان 11: 28  امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.

انجیل یوحنا 6: 53  عیسی بدیشان گفت، آمین آمین به شما میگویم اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید.

انجیل یوحنا 6: 58  این است نانی که از آسمان نازل شد، نه همچنان که پدران شما منّ را خوردند و مردند؛ بلکه هر که این نان را بخورد تا به ابد زنده مانَد.

13

اول قرنتیان 11: 27 -  29  27پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.  28امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.  29زیرا هرکه میخورد و مینوشد، فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیکند.

دوم قرنتیان 5: 6  پس دائماً خاطرجمع هستیم و میدانیم که مادامی که در بدن متوطّنیم، از خداوند غریب میباشیم،
دوم قرنتیان 5: 7  [زیرا که به ایمان رفتار میکنیم نه به دیدار].

دوم قرنتیان 5: 13  زیرا اگر بیخود هستیم برای خداست و اگر هشیاریم برای شما است.

دوم قرنتیان 6: 14 -  16  14زیر یوغ ناموافق با بیایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟  15و مسیح را با بلیَعالچه مناسبت و مومن را با کافر چه نصیب است؟  16و هیکل خدا را با بتها چه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حیّ میباشید، چنانکه خدا گفت که، در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود.

دوم تسالونیکیان 3: 6  ولی ای برادران، شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم میکنیم که از هر برادری که بینظم رفتار میکند و نه برحسب آن قانونی که از ما یافتهاید، اجتناب نمایید.
دوم تسالونیکیان 3: 14  ولی اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکند، بر او نشانه گذارید و با وی معاشرت مکنید تا شرمنده شود.

دوم تسالونیکیان 3: 15  امّا او را دشمن مشمارید، بلکه چون برادر، او را تنبیه کنید.

انجیل متی 7: 6  آنچه مقدّس است، به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته، شما را بدرند.

رساله تیطس 3: 5  نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛