اعتقادنامه وست مینستر، فصل بیست و هشتم، تعمید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل بیست و هشتم

تعمید

 

1. تعمید یکی از دو آیین مقدس عهدجدید می­باشد که توسط عیسا مسیح مقرر شده است1. به وسیله­ی تعمید، انسان به طور رسمی در کلیسای مرئی پذیرفته می­شود2. هم­چنین تعمید نشانه و مُهر عهد فیض3 و پیوند شدن ایماندار به مسیح4 و تولد جدید5 و آمرزش گناهان6 و تسلیم ایماندار به خدا توسط مسیح برای زندگی در تازگی حیات می­باشد7. طبق دستور آشکار مسیح این آیین مقدس باید در کلیسای وی تا آخر جهان اجرا گردد8.

2. ماده­ای که باید در این آیین مقدس مورد استفاده قرار گیرد آب است. شخص تعمید­گیرنده باید توسط خادم رسمی انجیل9 به نام پدر و پسر و روح­القدس10 تعمید داده شود.

3. فرو بردن در آب ضروری نیست. تعمید به وسیله­ی ریختن یا پاشیدن آب بر روی شخص به طور صحیح انجام می­شود11.

4. نه فقط کسانی که در عمل ایمان خود به مسیح و اطاعت از وی را اعلام می­نمایند باید تعمید بگیرند12 بلکه کودکانی هم که پدر و مادرشان یا یکی از آن­ها ایماندار باشد باید تعمید یابند13.

5. با وجودی که حقیر شمردن این آیین مقدس یا غفلت در مورد آن گناه بزرگی محسوب می­گردد14 با این حال تعمید به طور جدا نشدنی با فیض و نجات الهی مربوط نیست. ممکن است شخصی بدون تعمید دارای نجات و تولد تازه باشد15 و بر عکس تمام کسانی که تعمید گرفته­اند به طور حتم تولد تازه ندارند16.

6. تأثیر تعمید به آن لحظه­ای که در آن انجام می­شود بستگی ندارد17 ولی اجرای صحیح این آیین مقدس باعث می­شود که فیضی که در مورد آن وعده داده شده است در دسترس قرار گیرد و این فیض به وسیله­ی روح­القدس به تمام کسانی که آن را یافته­اند (اعم از بزرگان و کودکان) طبق وعده­ی خدا و در زمانی که او تعیین فرموده است در واقع عطا می­گردد18.

7. آیین مقدس تعمید در مورد هر شخص باید فقط یک بار اجرا شود19.

 

*****

فصل بیست و هشتم

1

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

انجیل مرقس 16: 16  هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد.

2

اول قرنتیان 12: 13  زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.

غلاطیان 3: 27  زیرا همة شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.

غلاطیان 3: 28  هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همة شما در مسیح عیسی یک میباشید.

اعمال رسولان 2: 41  پس ایشان کلام او را پذیرفته، تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً سه هزار نفربدیشان پیوستند

اعمال رسولان 10: 47  آنگاه پطرس گفت، آیا کسی میتواند آب را منع کند، برای تعمید دادن اینانی که روحالقدس را چون ما نیز یافتهاند.

3

رومیان 4: 11  و علامت ختنه را یافت تا مُهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همة نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛

کولسیان 2: 11  و در وی مختون شدهاید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی، بهوسیلة اختتان مسیح.

کولسیان 2: 12  و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید.

غلاطیان 3: 29  امّا اگر شما از آنِ مسیح میباشید، هرآینه نسل ابراهیم و برحسب وعده، وارث هستید.

4

غلاطیان 3: 27  زیرا همة شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.

رومیان 6: 3 -  5  3یا نمیدانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟  4پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم.  5زیرا اگر بر مثال موت او متّحد گشتیم، هرآینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد.

5

رساله تیطس 3: 5  نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛

6

انجیل مرقس 1: 4  یحیی تعمیددهنده در بیابان ظاهر شد و بجهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه مینمود.

اعمال رسولان 2: 38  پطرس بدیشان گفت، توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روحالقدس را خواهید یافت.

اعمال رسولان 22: 16  و حال چرا تأخیر مینمایی؟ برخیز و تعمید بگیر و نام خداوند را خوانده، خود را از گناهانت غسل ده.

7

رومیان 6: 3  یا نمیدانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟

رومیان 6: 4  پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم.

8

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

انجیل متی 28: 20  و ایشان را تعلیم دهید که همة اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. آمین.

9

انجیل متی 3: 11  من شما را به آب بجهت توبه تعمید میدهم. لکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را به روحالقدس و آتش تعمید خواهد داد.

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

انجیل متی 28: 20  و ایشان را تعلیم دهید که همة اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. آمین.

انجیل یوحنا 1: 33  و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر کس بینی که روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او که به روحالقدس تعمید میدهد.

اعمال رسولان 8: 36  و چون در عرض راه به آبی رسیدند، خواجه گفت، اینک، آب است! از تعمید یافتنم چه چیز مانع میباشد؟

اعمال رسولان 8: 38  پس حکم کرد تا ارابه را نگاه دارند و فیلپُّس با خواجهسرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعمید داد.

اعمال رسولان 10: 47  آنگاه پطرس گفت، آیا کسی میتواند آب را منع کند، برای تعمید دادن اینانی که روحالقدس را چون ما نیز یافتهاند.

افسسیان 4: 11 -  13  11و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشّرین و بعضی شبانان و معلّمان را،  12برای تکمیل مقدّسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح،  13تا همه به یگانگی ایمان و معرفتِ تّامِ پسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازة قامت پُری مسیح برسیم.

11

رساله به عبرانیان 9: 10  چونکه اینها با چیزهای خوردنی و آشامیدنی و طهارات مختلفه، فقط فرایض جسدی است که تا زمان اصلاح مقرّر شده است. مسیح کاهن و فدیة ابدی
رساله به عبرانیان 9: 19 -  22  19زیرا که چون موسی تمامی احکام را بحسب شریعت به سمع قوم رسانید، خون گوسالهها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته، آن را بر خود کتاب و تمامی قوم پاشید؛  20و گفت، این است خون آن عهدی که خدا با شما قرار داد.  21و همچنین خیمه و جمیع آلاتخدمت را نیز به خون بیالود.  22و بحسب شریعت، تقریباً همهچیز به خون طاهر میشود و بدون ریختن خون، آمرزش نیست.

اعمال رسولان 1: 5  زیرا که یحیی به آب تعمید میداد، لیکن شما بعد از اندک ایّامی، به روحالقدس تعمید خواهید یافت.
اعمال رسولان 2: 3  و زبانههای منقسم شده، مثل زبانههای آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرارگرفت.

اعمال رسولان 2: 4  و همه از روحالقدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفّظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند.

اعمال رسولان 2: 17  که، خدا میگوید در ایّام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمامِ بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوّت کنند و جوانان شمارویاها و پیران شما خوابها خواهند دید؛

اعمال رسولان 2: 47  و خدا را حمد میگفتند و نزد تمامی خلق عزیز میگردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا میافزود.

اعمال رسولان 10: 46  زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها متکلّم شده، خدا را تمجید میکردند.

اعمال رسولان 10: 47  آنگاه پطرس گفت، آیا کسی میتواند آب را منع کند، برای تعمید دادن اینانی که روحالقدس را چون ما نیز یافتهاند.

انجیل مرقس 7: 4  و چون از بازارها آیند تا نشویند چیزی نمیخورند و بسیار رسوم دیگر هست که نگاه میدارند چون شستن پیالهها و آفتابهها و ظروف مس و کرسیها.

اول قرنتیان 10: 2  و همه به موسی تعمید یافتند، در ابر و در دریا؛

12

انجیل مرقس 16: 15  پس بدیشان گفت، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید.

انجیل مرقس 16: 16  هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد.

اعمال رسولان 8: 37  فیلپس گفت، هر گاه به تمام دل ایمان آوردی، جایز است. او در جواب گفت، ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست.

اعمال رسولان 8: 38  پس حکم کرد تا ارابه را نگاه دارند و فیلپُّس با خواجهسرا هر دو به آب فرود شدند. پس او را تعمید داد.

اعمال رسولان 9: 18  در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلس افتاده، بینایی یافت و برخاسته، تعمید گرفت.

13

پیدایش 17: 7  و عهد خویش را در میان خود و تو، و ذُریتت بعد از تو، استوار گردانم که نسلاً بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم.

پیدایش 17: 9  پس خدا به ابراهیم گفت: «و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسلهای ایشان.

پیدایش 17: 10  این است عهد من که نگاه خواهید داشت، در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر ذکوری از شما مختون شود،

غلاطیان 3: 9  بنابراین اهل ایمان با ابراهیمِ ایماندار برکت مییابند.

غلاطیان 3: 14  تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امّتها آید و تا وعدة روح را بهوسیلة ایمان حاصل کنیم.

کولسیان 2: 11  و در وی مختون شدهاید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی، بهوسیلة اختتان مسیح.

کولسیان 2: 12  و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید.

اعمال رسولان 2: 38  پطرس بدیشان گفت، توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روحالقدس را خواهید یافت.

اعمال رسولان 2: 39  زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همة آنانی که دورند، یعنی هرکه خداوند خدای ما او را بخواند.

اعمال رسولان 16: 14  و زنی لیدیه نام، ارغوانفروش، که از شهر طیاتیرا و خداپرست بود، میشنید که خداوند دل او را گشود تا سخنان پولُس را بشنود.

اعمال رسولان 16: 15  و چون او و اهل خانهاش تعمید یافتند، خواهش نموده، گفت، اگر شما را یقین است که به خداوند ایمان آوردم، به خانة من درآمده، بمانید. و ما را الحاح نمود.

اعمال رسولان 16: 33  پس ایشان را برداشته، در همان ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همة کسانش فیالفور تعمید یافتند.

رومیان 4: 11  و علامت ختنه را یافت تا مُهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همة نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛

رومیان 4: 12  و پدر اهل ختنه نیز، یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم میباشند بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در نامختونی داشت.

اول قرنتیان 7: 14  زیرا که شوهر بیایمان از زن خود مقدّس میشود و زن بیایمان از برادر مقدّس میگردد و اگرنه اولاد شما ناپاک میبودند، لکن الحال مقدّسند.

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

انجیل مرقس 10: 13 -  16  13و بچههای کوچک را نزد او آوردند تا ایشان را لمس نماید؛ امّا شاگردان آورندگان را منع کردند.  14چون عیسی این را بدید، خشم نموده، بدیشان گفت، بگذارید که بچههای کوچک نزد من آیند و ایشان را مانع نشوید، زیرا ملکوت خدا از امثال اینها است.  15هرآینه به شما میگویم هر که ملکوت خدا را مثل بچه کوچک قبول نکند، داخل آن نشود.  16پس ایشان را در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاده، برکت داد.

انجیل لوقا 18: 15  پس اطفال را نیز نزد وی آوردند تا دست بر ایشان گذارد. امّا شاگردانش چون دیدند، ایشان را نهیب دادند.
انجیل لوقا 18: 16  ولی عیسی ایشان را خوانده، گفت، بچهها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت مکنید، زیرا ملکوت خدا برای مثل اینها است.

14

انجیل لوقا 7: 30  لیکن فریسیان و فقها ارادة خدا را از خود ردّ نمودند زیرا که از وی تعمید نیافته بودند.

خروج 4: 24 -  26  24و واقع شد در بین راه که خداوند در منزل بدو برخورده، قصد قتل وی نمود.  25آنگاه صِفوره سنگی تیز گرفته، غُلْفۀ پسر خود را ختنه کرد و نزد پای وی انداخته، گفت: «تو مرا شوهر خون هستی.»  26پس او وی را رها کرد. آنگاه (صفوره) گفت: «شوهر خون هستی،» به سبب ختنه.

پیدایش 17: 14  و اما هر ذکور نامختون که گوشت قَلَفۀ او ختنه نشود، آن کس از قوم خود منقطع شود، زیرا که عهد مرا شکسته است
تثنیه 28: 9  و اگر اوامر یهُوَه خدای خود را نگاهداری، و در طریقهای او سلوک نمایی، خداوند تو را برای خود قوم مقدس خواهد گردانید، چنانکه برای تو قَسَم خورده است.

15

رومیان 4: 11  و علامت ختنه را یافت تا مُهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همة نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛

اعمال رسولان 10: 2  و او با تمامی اهل بیتش متقی و خداترس بود که صدقه بسیار به قوم میداد و پیوسته نزد خدا دعا میکرد.

اعمال رسولان 10: 4  آنگاه او بر وی نیک نگریسته و ترسان گشته، گفت، چیست ای خداوند؟ به وی گفت، دعاها و صدقات توبجهت یادگاری به نزد خدا برآمد.

اعمال رسولان 10: 22  گفتند، کرنیلیوسِ یوزباشی، مردِ صالح و خداترس و نزد تمامی طایفه یهود نیکنام، از فرشته مقدّس الهام یافت که تو را به خانة خود بطلبد و سخنان از تو بشنود.

اعمال رسولان 10: 31  و گفت، ای کرنیلیوس دعای تو مستجاب شد و صدقات تو در حضور خدا یادآور گردید.

اعمال رسولان 10: 45 -  47  45و مومنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آنکه بر امّتها نیز عطای روحالقدس افاضه شد،  46زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها متکلّم شده، خدا را تمجید میکردند.  47آنگاه پطرس گفت، آیا کسی میتواند آب را منع کند، برای تعمید دادن اینانی که روحالقدس را چون ما نیز یافتهاند.

انجیل لوقا 23: 40 -  43  40امّا آن دیگری جواب داده، او را نهیب کرد و گفت، مگر تو از خدا نمیترسی؟ چونکه تو نیز زیر همین حکمی.  41و امّا ما به انصاف، چونکه جزای اعمال خود را یافتهایم، لیکن این شخص هیچکار بیجا نکرده است.  42پس به عیسی گفت، ای خداوند، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی.  43عیسی به وی گفت، هرآینه به تو میگویم امروز با من در فردوس خواهی بود.

16

اعمال رسولان 8: 13  و شمعون نیز خود ایمان آورد و چون تعمید یافت همواره با فیلپُّس میبود و از دیدن آیات و قوّاتعظیمه که از او ظاهر میشد، در حیرت افتاد.
اعمال رسولان 8: 23  زیرا که تو را میبینم در زَهره تلخ و قید شرارت گرفتاری.

17

انجیل یوحنا 3: 5  عیسی در جواب گفت، آمین، آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.

انجیل یوحنا 3: 8  باد هرجا که میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوی لیکن نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.

رومیان 4: 11  و علامت ختنه را یافت تا مُهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همة نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛

18

غلاطیان 3: 27  زیرا همة شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.

رساله تیطس 3: 5  نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛

افسسیان 5: 25  ای شوهران، زنان خود را محبّت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبّت نمود و خویشتن را برای آن داد.

افسسیان 5: 26  تا آن را به غسلِ آب بهوسیلة کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید،

اعمال رسولان 2: 38 -  41  38پطرس بدیشان گفت، توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روحالقدس را خواهید یافت.  39زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همة آنانی که دورند، یعنی هرکه خداوند خدای ما او را بخواند.  40و به سخنان بسیارِ دیگر، بدیشان شهادت داد و موعظه نموده، گفت که، خود را از این فرقة کجرو رستگار سازید.  41پس ایشان کلام او را پذیرفته، تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً سه هزار نفربدیشان پیوستند

افسسیان 1: 4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بیعیب باشیم.
افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

اعمال رسولان 16: 31  گفتند، به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانهات نجات خواهید یافت.

اعمال رسولان 16: 33  پس ایشان را برداشته، در همان ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همة کسانش فیالفور تعمید یافتند.