اعتقادنامه وست مینستر، فصل بیست و هفتم، آیین­های مقدس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل بیست و هفتم

آیین­های مقدس

1. آیین­های مقدس نشانه­ها و مُهر­های عهد فیض هستند. این آیین­های مقدس همزمان با این عهد الهی توسط خدا مقرر شده­اند1 تا نشان­دهنده­ی مسیح و برکات او باشند و مقام ما را با او و در او تأیید نمایند2 و به منزله­ی تفاوت آشکاری باشند در میان کسانی که به کلیسا تعلق دارند با کسانی که متعلق به جهان هستند3 و تا ایمانداران را ترغیب نمایند که خدا را در مسیح طبق کلام مقدسش صادقانه خدمت کنند4.

2. فیض و برکتی که در آیین­های مقدس بر اثر اجرای صحیح آن­ها وجود دارد از قدرت خود آن­ها نیست5. هم­چنین مفید بودن آیین­های مقدس بر دینداری و مقصود اجرا­کننده­ی آن متکی نمی­باشد بلکه قدرت و مفید بودن آیین­های مقدس ثمره­ی کار روح­القدس بوده6 و بر اساس کلام خدا که آن­ها را مقرر فرموده است قرار دارد زیرا کلام خدا این آیین­ها را مقرر کرده و وعده داده است که کسانی که این آیین­ها را با شایستگی بپذیرند از ثمرات آن­ها بهره­مند خواهند شد7.

4. در انجیل فقط دو آیین مقدس توسط خداوند ما عیسا مقرر شده است که عبارتند از تعمید و شام خداوند8. هیچ یک از این دو آیین نباید اجرا شود مگر توسط خادمین رسمی دستگذاری شده برای موعظه­ی کلام خدا9.

5. آیین­های مقدس عهدعتیق در اصل نشان­دهنده و آشکارکننده­ی همان امور روحانی هستند که در عهدجدید هم توسط آیین­های مقدس آشکار می­گردد10.

 

*****

فصل بیست وهفتم

1

رومیان 4: 11  و علامت ختنه را یافت تا مُهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همة نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛

پیدایش 17: 7 -  11  7و عهد خویش را در میان خود و تو، و ذُریتت بعد از تو، استوار گردانم که نسلاً بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم.  8و زمین غربت تو، یعنی تمام زمین کنعان را، به تو وبعد از تو به ذریت تو به مِلکیتِ ابدی دهم، و خدای ایشان خواهم بود.»  9پس خدا به ابراهیم گفت: «و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسلهای ایشان.  10این است عهد من که نگاه خواهید داشت، در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر ذکوری از شما مختون شود،  11و گوشت قَلَفۀ خود را مختون سازید، تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست.

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.
اول قرنتیان 11: 23  زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت

خروج 12: 3 -  20  3تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده، گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان برهای به حسب خانههای پدران خود بگیرند، یعنی برای هر خانه یک بره.  4و اگر اهلخانه برای بره کم باشند، آنگاه او و همسایهاش که مجاور خانۀ او باشد آن را به حسب شمارۀ نفوس بگیرند، یعنی هر کس موافق خوراکش بره را حساب کند.  5برۀ شما بیعیب، نرینۀ یکساله باشد، از گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید.  6و آن را تا چهاردهم این ماه نگاه دارید، و تمامی انجمن جماعت بنیاسرائیل آن را در عصر ذبح کنند  7و از خون آن بگیرند، و آن را بر هر دو قایمه، و سردر خانه که در آن، آن را میخورند، بپاشند.  8و گوشتش را در آن شب بخورند. به آتش بریان کرده، با نان فطیر و سبزیهای تلخ آن را بخورند.  9و از آن هیچ خام نخورید، و نه پخته با آب، بلکه به آتش بریان شده، کلهاش و پاچههایش و اندرونش را.  10و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید. و آنچه تا صبح مانده باشد، به آتش بسوزانید.  11و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته، و نعلین بر پایهای شما، و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چونکه فِصَح خداوند است.  12«و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد، و همۀ نخستزادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد، و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم.  13و آن خون، علامتی برای شما خواهد بود، بر خانههایی که در آنها میباشید. و چون خون را ببینم، از شما خواهم گذشت و هنگامی که زمین مصر را میزنم، آن بلا برای هلاک شما بر شما نخواهد آمد.  14و آن روز، شما را برای یادگاری خواهد بود، و در آن، عیدی برای خداوند نگاه دارید، و آن را به قانون ابدی، نسلاً بعد نسل عید نگاه دارید.  15هفت روز نان فطیر خورید، در روز اول خمیرمایه را از خانههای خود بیرون کنید، زیرا هر که از روز نخستین تا روز هفتمین چیزی خمیر شده بخورد، آن شخص از اسرائیل منقطع گردد.  16و در روز اول، محفل مقدس، و در روز هفتم، محفل مقدس برای شما خواهد بود. در آنها هیچ کار کرده نشود جز آنچه هر کس باید بخورد؛ آن فقط در میان شما کرده شود.  17پس عید فطیر را نگاه دارید، زیرا که در همان روز لشکرهای شما را از زمین مصر بیرون آوردم. بنابراین، این روز را در نسلهای خود به فریضۀ ابدی نگاه دارید.  18در ماه اول در روز چهاردهم ماه، در شام، نان فطیر بخورید، تا شام بیست و یکم ماه.  19هفت روز خمیرمایه در خانههای شما یافت نشود، زیرا هر که چیزی خمیر شده بخورد، آن شخص از جماعت اسرائیل منقطع گردد، خواه غریب باشد خواه بومی آن زمین.  20هیچ چیز خمیر شده مخورید، در همۀ مساکن خود فطیر بخورید.»

خروج 13: 9  و این برای تو علامتی بر دستت خواهد بود و تذکرهای در میان دو چشمت، تا شریعت خداوند در دهانت باشد. زیرا خداوند تو را به دست قوی از مصر بیرون آورد.
خروج 13: 10  و این فریضه را در موسمش سال به سال نگاه دار.

2

اول قرنتیان 10: 16  پیاله برکت که آن را تبرّک میخوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره میکنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نی؟

اول قرنتیان 11: 25  و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.

اول قرنتیان 11: 26  زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.

غلاطیان 3: 27  زیرا همة شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.

3

رومیان 15: 8  زیرا میگویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید بجهت راستی خدا تا وعدههای اجداد را ثابت گرداند،

خروج 12: 48  و اگر غریبی نزد تو نزیل شود، و بخواهد فِصَح را برای خداوند مَرعی بدارد، تمامی ذکورانش مختون شوند، و بعد از آن نزدیک آمده، آن را نگاه دارد، و مانند بومی زمین خواهد بود؛ و اما هر نامختون از آن نخورد.

پیدایش 34: 14  پس بدیشان گفتند: «این کار را نمیتوانیم کرد که خواهر خود را بهشخصی نامختون بدهیم، چونکه این برای ما ننگ است.

اول قرنتیان 10: 21  محال است که هم از پیاله خداوند و هم از پیاله دیوها بنوشید؛ و هم از مایده خداوند و هم از مایده دیوها نمیتوانید قسمت بُرد.

اول قرنتیان 11: 27 -  29  27پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.  28امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.  29زیرا هرکه میخورد و مینوشد، فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیکند.

رساله به عبرانیان 13: 10  مذبحی داریم که خدمتگذاران آن خیمه، اجازت ندارند که از آن بخورند.

4

رومیان 6: 3  یا نمیدانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟

رومیان 6: 4  پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم.

اول قرنتیان 10: 2  و همه به موسی تعمید یافتند، در ابر و در دریا؛

اول قرنتیان 10: 14  لهذا ای عزیزانِ من از بتپرستی بگریزید.

اول قرنتیان 10: 15  به خردمندان سخن میگویم، خود حکم کنید برآنچه میگویم.

اول قرنتیان 10: 16  پیاله برکت که آن را تبرّک میخوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره میکنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نی؟

اول قرنتیان 10: 21  محال است که هم از پیاله خداوند و هم از پیاله دیوها بنوشید؛ و هم از مایده خداوند و هم از مایده دیوها نمیتوانید قسمت بُرد.

5

پیدایش 17: 10  این است عهد من که نگاه خواهید داشت، در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر ذکوری از شما مختون شود،

انجیل متی 26: 27  و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده، گفت، همة شما از این بنوشید،

انجیل متی 26: 28  زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته میشود.

رساله تیطس 3: 5  نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛

6

رومیان 2: 28  زیرا آنکه در ظاهر است، یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است، ختنه نی.

رومیان 2: 29  بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آنکه قلبی باشد، در روح نه در حرف که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست.

رساله اول پطرس 3: 21  که نمونة آن، یعنی تعمید اکنون ما را نجات میبخشد (نه دور کردن کثافت جسم، بلکه امتحان ضمیر صالح به سوی خدا) بهواسطة برخاستن عیسی مسیح،

انجیل متی 3: 11  من شما را به آب بجهت توبه تعمید میدهم. لکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم؛ او شما را به روحالقدس و آتش تعمید خواهد داد.

اول قرنتیان 3: 7  لهذا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده بلکه خدای رویاننده.

اول قرنتیان 6: 11  و بعضی از شما چنین میبودید لکن غسل یافته و مقدّس گردیده و عادل کرده شدهاید به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما.

اول قرنتیان 12: 13  زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.

انجیل یوحنا 3: 5  عیسی در جواب گفت، آمین، آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.

اعمال رسولان 8: 13 -  23  13و شمعون نیز خود ایمان آورد و چون تعمید یافت همواره با فیلپُّس میبود و از دیدن آیات و قوّاتعظیمه که از او ظاهر میشد، در حیرت افتاد.  14امّا رسولان که در اورشلیم بودند، چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا را پذیرفتهاند، پطرس و یوحنّا را نزد ایشان فرستادند.  15و ایشان آمده، بجهت ایشان دعا کردند تا روحالقدس را بیابند،  16زیرا که هنوز بر هیچکس از ایشان نازل نشده بود که به نام خداوند عیسی تعمید یافته بودند و بس.  17پس دستها بر ایشان گذارده، روحالقدس را یافتند.  18امّا شمعون چون دید که محض گذاردن دستهای رسولان روحالقدس عطا میشود، مبلغی پیش ایشان آورده،  19گفت، مرا نیز این قدرت دهید که به هر کس دست گذارم، روحالقدس را بیابد.  20پطرس بدو گفت، زرت با تو هلاک باد، چونکه پنداشتی که عطای خدا به زر حاصل میشود.  21تو را در این امر، قسمت و بهرهای نیست زیرا که دلت در حضور خدا راست نمیباشد.  22پس از این شرارتِ خود توبه کن و از خدا درخواست کن تا شاید این فکر دلت آمرزیده شود،  23زیرا که تو را میبینم در زَهره تلخ و قید شرارت گرفتاری.

7

انجیل متی 26: 27  و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده، گفت، همة شما از این بنوشید،
انجیل متی 26: 28  زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته میشود.

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

انجیل متی 28: 20  و ایشان را تعلیم دهید که همة اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. آمین.

انجیل یوحنا 6: 63  روح است که زنده میکند و امّا از جسد فایدهای نیست. کلامی که من به شما میگویم، روح و حیات است.

انجیل لوقا 22: 19  و نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت، این است جسد من که برای شما داده میشود؛ این را به یاد من بجا آرید.

انجیل لوقا 22: 20  و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته میشود.

اول قرنتیان 11: 26  زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.

8

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

اول قرنتیان 11: 20  پس چون شما در یک جا جمع میشوید، ممکن نیست که شامخداوند خورده شود،

اول قرنتیان 11: 23  زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت

اول قرنتیان 4: 1  هرکس ما را چون خدّام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد.

رساله به عبرانیان 5: 4  و کسی این مرتبه را برای خود نمیگیرد، مگر وقتی که خدا او را بخواند، چنانکه هارون را.

10

اول قرنتیان 5: 7  پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانکه بیخمیرمایه هستید زیرا که فِصَح ما مسیح در راه ما ذبح شده است.

اول قرنتیان 5: 8  پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کُهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر سادهدلی و راستی.

اول قرنتیان 10: 1 -  4  1زیرا ای برادران نمیخواهم شما بیخبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند  2و همه به موسی تعمید یافتند، در ابر و در دریا؛  3و همه همان خوراک روحانی را خوردند  4و همه همان شُرب روحانی را نوشیدند، زیرا که میآشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان میآمد و آن صخره مسیح بود.

کولسیان 2: 11  و در وی مختون شدهاید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی، بهوسیلة اختتان مسیح.
کولسیان 2: 12  و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید.