اعتقادنامه وست مینستر، فصل بیست و پنجم، کلیسا

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال