اعتقادنامه وست مینستر، فصل بیستم، آزادی مسیحی و آزادی وجدان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل بیستم

آزادی مسیحی و آزادی وجدان

 

1. مسیح برای ایمانداران تحت حمایت انجیل آزادی­هایی به شرح زیر تأمین فرموده است: آزادی از عقوبت گناه، آزادی از غضب خدا و از لعنت شریعت اخلاقی1، آزادی از تسلط گناه2، آزادی از شر مصیبت­ها، آزادی از نیش گناه، آزادی از پیروزی قبر، آزادی از محکومیت ابدی3. در مسیح، ایمانداران آزادانه به خدا دسترسی پیدا می­کنند4 و می­توانند او را اطاعت نمایند ولی این اطاعت به صورت بنده­وار نیست بلکه با محبت بی­ریای کودکانه و با میل و رغبت انجام می­شود5. ایمانداران تحت شریعت هم از تمام این آزادی­ها بهره­مند بودند6. با این حال در عهدجدید آزادی مسیحیان گسترش یافته و رهایی از آن نوع قوانین تشریفاتی را که قوم یهود تابع آن بود شامل می­گردد7. بعلاوه مسیحیان دارای جرأت بیشتری برای نزدیک شدن به تخت فیض هستند8 و پُری روح خدا را بیشتر از ایمانداران تحت شریعت دارا می­باشند9.

2. فقط خدا مالک وجدان می­باشد و آن را از پیروی عقاید و احکام انسانی که با کلام او در امور مربوط به ایمان و عبادت به نوعی متضاد و متفاوت باشد آزاد کرده است10. به همین دلیل ایمان به این عقاید یا اطاعت از چنین احکام انسانی در واقع مخالف آزادی وجدان می­باشد11. اجبار به اطاعت کورکورانه باعث خدشه­دار شدن آزادی وجدان می­گردد و خلاف عقل سالم است12.

3. کسانی که به بهانه آزادی مسیحی مرتکب گناه می­شوند یا افکار گناه­آلود در خودشان پرورش می­دهند بر خلاف هدف اصلی آزادی مسیحی عمل می­نمایند زیرا ما که از دست دشمنان خود آزاد شده­ایم باید در تمام روزهای عمر بدون ترس و با قدوسیت و عدالت در حضور خدا او را خدمت نماییم13.

4. چون قصد خدا این نیست که قدرت­هایی که در زمین مقرر فرموده و آزادی که مسیح تأمین کرده است یکدیگر را تباه سازند بلکه می­خواهد یکدیگر را برقرار و محفوظ دارند بنابراین کسانی که به نام آزادی مسیحی با قدرت­های قانونی یا اجرای قانونی قدرت شامل دولتی یا کلیسایی مخالفت می­ورزند، در واقع با خدا مخالفت می­نمایند14. پشتیبانی و کمک و انجام چنین مخالفت­هایی که با نور عقل طبیعی و اصول روشن مسیحی در مورد ایمان و عبادت و معاشرت تفاوت دارد و به منزله­ی انکار اقتدار الهی می­باشد و یا به آرامش و اتحاد ایمانداران خلل وارد می­سازد، باید از طریق قانون توسط کلیسا مورد بازخواست قرار گیرد15.

 

*****

فصل بیستم

رساله تیطس 2: 14  که خود را در راه ما فدا ساخت، تا ما را از هر ناراستی برهاند، و امّتی برای خود طاهر سازد که ملِک خاصّ او و غیور در اعمال نیکو باشند.

اول تسالونیکیان 1: 10  و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی که ما را از غضب آینده میرهاند.

غلاطیان 3: 13  مسیح، ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است ملعون است هرکه بر دار آویخته شود.

رومیان 8: 1  پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند.

2

غلاطیان 1: 4  که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر بحسب ارادة خدا و پدر ما خلاصی بخشد،

کولسیان 1: 13  و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محبّت خود منتقل ساخت،

اعمال رسولان 26: 18  تا چشمان ایشان را باز کنی تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا برگردند تا آمرزش گناهان و میراثی در میان مقدّسین بهوسیلة ایمانی که بر من است بیابند.

رومیان 6: 14  زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چونکه زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض.

رساله اول یوحنا 1: 7  لکن اگر در نور سلوک مینماییم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میسازد.

3

رومیان 8: 1  پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند.

رومیان 8: 28  و میدانیم که بجهت آنانی که خدا را دوست میدارند و بحسب ارادة او خوانده شدهاند، همه چیزها برای خیریّت [ایشان] با هم در کار میباشند.

مزامیر 119: 71  مرا نیکو است که مصیبت را دیدم، تا فرایض تو را بیاموزم.

اول قرنتیان 15: 54 -  57  54امّا چون این فاسد بیفسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است.  55ای موت نیش تو کجا است و ای گور ظفر تو کجا؟  56نیش موت گناه است و قوّت گناه، شریعت.  57لیکن شکر خدا راست که ما را بهواسطة خداوند ما عیسی مسیح ظفر میدهد.

4

رومیان 5: 1  پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح،
رومیان 5: 2  که به وساطت او دخول نیز یافتهایم بهوسیلة ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر مینماییم.

افسسیان 2: 18  زیرا که بهوسیلة او هردو نزد پدر در یک روح دخول داریم.

افسسیان 3: 12  که در وی جسارت و دخولِ بااعتماد داریم بهسبب ایمان وی.

رساله به عبرانیان 10: 19  پس ای برادران، چونکه به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم

5

رومیان 8: 14  زیرا همة کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، ایشان پسران خدایند.

رومیان 8: 15  از آنرو که روح بندگی را نیافتهاید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خواندگی را یافتهاید، که به آن ابّا، یعنی ای پدر ندا میکنیم.

رساله اول یوحنا 4: 18  در محبّت خوف نیست بلکه محبّتِ کامل خوف را بیرون میاندازد؛ زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد، در محبّت کامل نشده است.

افسسیان 2: 18  زیرا که بهوسیلة او هردو نزد پدر در یک روح دخول داریم.

غلاطیان 4: 6  امّا چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا میکند، یا ابّا، یعنی، ای پدر.

رساله به عبرانیان 10: 19  پس ای برادران، چونکه به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم

6

غلاطیان 3: 9  بنابراین اهل ایمان با ابراهیمِ ایماندار برکت مییابند.

غلاطیان 3: 14  تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امّتها آید و تا وعدة روح را بهوسیلة ایمان حاصل کنیم.

7

غلاطیان 4: 1 -  3  1ولی میگویم مادامی که وارثْ صغیر است، از غلام هیچ فرق ندارد، هرچند مالک همه باشد.  2بلکه زیردست ناظران و وکلا میباشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد.  3همچنین ما نیز چون صغیر میبودیم، زیر اصول دنیوی غلام میبودیم.

غلاطیان 4: 6  امّا چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا میکند، یا ابّا، یعنی، ای پدر.
غلاطیان 4: 7  لهذا دیگر غلام نیستی بلکه پسر، و چون پسر هستی، وارث خدا نیز بهوسیلة مسیح.

غلاطیان 5: 1  پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد، استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید.

اعمال رسولان 15: 10  پس اکنون چرا خدا را امتحان میکنید که یوغی بر گردن شاگردان مینهید که پدران ما و ما نیز طاقت تحمّل آن را نداشتیم،

اعمال رسولان 15: 11  بلکه اعتقاد داریم که محضِ فیضِ خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز.

8

رساله به عبرانیان 4: 14  پس چون رئیس کَهَنَة عظیمی داریم که از آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی، پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم.

رساله به عبرانیان 4: 16  پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت [ما را] اعانت کند.

رساله به عبرانیان 10: 19 -  22  19پس ای برادران، چونکه به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم  20از طریق تازه و زنده که آن را بجهت ما از میان پرده، یعنی جسم خود مهیّا نموده است،  21و کاهنی بزرگ را بر خانة خدا داریم،  22پس به دل راست، در یقین ایمان، دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده، نزدیک بیاییم؛

9

انجیل یوحنا 7: 38  کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد.
انجیل یوحنا 7: 39  امّا این را گفت دربارة روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که روحالقدس هنوز عطا نشده بود، چونکه عیسی تا به حال جلال نیافته بود.

دوم قرنتیان 3: 13  و نه مانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنیاسرائیل، تمام شدنِ این فانی را نظر نکنند،

دوم قرنتیان 3: 17  امّا خداوند روح است و جایی که روح خداوند است، آنجا آزادی است.

دوم قرنتیان 3: 18  لیکن همة ما چون با چهره بینقاب جلال خداوند را در آینه مینگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدّل میشویم، چنانکه از خداوند که روح است.

رومیان 5: 5  و امید باعث شرمساری نمیشود زیرا که محبّت خدا در دلهای ما به روحالقدس که به ما عطا شد ریخته شده است.

10

رساله یعقوب 4: 12  صاحب شریعت و داور، یکی است که بر رهانیدن و هلاک کردن قادر میباشد. پس تو کیستی که بر همسایة خود داوری میکنی؟

رومیان 14: 4  تو کیستی که بر بندة کسی دیگر حکم میکنی؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط میشود. لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است که او را ثابت نماید.

رومیان 14: 10  لکن تو چرا بر برادر خود حکم میکنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر میشماری؟ زانرو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد.

اعمال رسولان 4: 19  امّا پطرس و یوحنّا در جواب ایشان گفتند، اگر نزد خدا صواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم، حکم کنید.

اعمال رسولان 5: 29  پطرس و رسولان در جواب گفتند، خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود.

اول قرنتیان 7: 23  به قیمتی خریده شدید، غلام انسان نشوید.

دوم قرنتیان 1: 24  نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم بلکه شادی شما را مددکار هستیم زیرا که به ایمان قایم هستید.

انجیل متی 15: 9  پسعبادت مرا عبث میکنند زیرا که احکام مردم را بمنزله فرایض تعلیم میدهند.

انجیل متی 23: 8 -  10  8لیکن شما آقا خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکی است، یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید.  9و هیچ کس را بر زمین، پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است.  10و پیشوا خوانده مشوید، زیرا پیشوای شما یکی است، یعنی مسیح.

11

کولسیان 2: 20 -  23  20چونکه با مسیح از اصول دنیوی مردید، چگونه است که مثل زندگانِ در دنیا بر شما فرایض نهاده میشود؟  21که لمس مکن و مچش بلکه دست مگذار!  22(که همة اینها محض استعمال فاسد میشود) برحسب تقالید و تعالیم مردم،  23که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایدهای برای رفع تنپروری ندارد.

مزامیر 5: 1  [رای سالار مغنیان برذوات نفخه. مزمور داود] ای خداوند، به سخنان من گوش بده! در تفکر من تأمل فرما!
غلاطیان 1: 10  آیا الحال مردم را در رأی خود میآورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را میطلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را میخواستم، غلام مسیح نمیبودم.

غلاطیان 2: 3  لیکن تیطُس نیز که همراه من و یونانی بود، مجبور نشد که مختون شود.

غلاطیان 2: 4  و این بهسبب برادران کَذَبه بود که ایشان را خُفیةً درآوردند و خفیةً درآمدند تا آزادی ما را که در مسیح عیسی داریم، جاسوسی کنند و تا ما را به بندگی درآورند.

غلاطیان 4: 9  امّا الحال که خدا را میشناسید بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز برمیگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟

غلاطیان 4: 10  روزها و ماهها و فصلها و سالها را نگاه میدارید.

غلاطیان 5: 1  پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد، استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید.

12

رومیان 10: 17  لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.

رومیان 14: 23  لکن آنکه شکّ دارد اگر بخورد ملزم میشود، زیرا به ایمان نمیخورد؛ و هر چه از ایمان نیست گناه است.

اشعیا 8: 20  به شریعت و شهادت (توجّه نمایید) واگر موافق این کلام سخن نگویند، پس برای ایشان روشنایی نخواهد بود.

اعمال رسولان 17: 11  و اینها از اهل تسالونیکی نجیبتر بودند، چونکه در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش مینمودند که آیا این همچنین است.

انجیل یوحنا 4: 22  شما آنچه را که نمیدانید میپرستید امّا ما آنچه را که میدانیم عبادت میکنیم زیرا نجات از یهود است.

هوشع 5: 11  افرایم مقهور شده و در داوری کوفته گردیده است زیرا که به پیروی تقالید خرسند میباشد.

مکاشفه 13: 12  و با تمام قدرتِ وحشِ نخست، در حضور وی عمل میکند و زمین و سکنه آن را بر این وا میدارد که وحش نخست را که از زخم مهلک شفا یافت، بپرستند.

مکاشفه 13: 16  و همه را از کبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد بر این وا می دارد که بر دست راست یا بر پیشانیِ خود نشانی گذارند.

مکاشفه 13: 17  و اینکه هیچکس خرید و فروش نتواند کرد، جز کسی که نشان، یعنی اسم یا عددِ اسم وحش را داشته باشد.

ارمیا 8: 9  حکیمان شرمنده و مدهوش و گرفتار شدهاند. اینک کلام خداوند را ترک نمودهاند پس چه نوع حکمتی دارند.

رساله اول پطرس 3: 15  بلکه خداوندْ مسیح را در دل خود تقدیس نمایید، و پیوسته مستعّد باشید تا هرکه سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس.

13

غلاطیان 5: 13  زیرا که شما ای برادران به آزادی خوانده شدهاید؛ امّا زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید، بلکه به محبّت، یکدیگر را خدمت کنید.

رساله اول پطرس 2: 16  مثل آزادگان، امّا نه مثل آنانی که آزادیِ خود را پوشش شرارت میسازند، بلکه چون بندگان خدا.

رساله دوم پطرس 2: 19  و ایشان را به آزادی وعده میدهند، و حال آنکه خود غلام فساد هستند: زیرا هرچیزی که بر کسی غلبه یافته باشد، او نیز غلام آن است.

رساله دوم پطرس 3: 15  و تحمّلِ خداوندِ ما را نجات بدانید؛ چنانکه برادر حبیب ما پولُس نیز برحسب حکمتی که به وی داده شد، به شما نوشت؛

انجیل یوحنا 8: 34  عیسی در جواب ایشان گفت، آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند، غلام گناه است.

انجیل لوقا 1: 74  که ما را فیض عطا فرماید، تا از دست دشمنان خود رهایی یافته، او را بیخوف عبادت کنیم،

انجیل لوقا 1: 75  در حضور او به قدّوسیّت و عدالت، در تمامی روزهای عمر خود.

رومیان 6: 15  پس چه گوییم؟ آیا گناه بکنیم از آنرو که زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض؟ حاشا!

14

انجیل متی 12: 25  عیسی خیالات ایشان را درک نموده، بدیشان گفت، هر مملکتی که بر خود منقسم گردد، ویران شود و هر شهری یا خانهای که بر خود منقسم گردد، برقرار نماند.

رساله اول پطرس 2: 13  لهذا هر منصب بَشَری را بخاطر خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که فوق همه است،

رساله اول پطرس 2: 14  و خواه حکّام را که رسولان وی هستند، بجهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیکوکاران.

رساله اول پطرس 2: 16  مثل آزادگان، امّا نه مثل آنانی که آزادیِ خود را پوشش شرارت میسازند، بلکه چون بندگان خدا.

رومیان 13: 1 -  8  1هر شخص مطیع قدرتهای برتر بشود،زیرا که قدرتی جز از خدا نیست وآنهایی که هست از جانب خدا مرتّب شده است.  2حتّی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند، حکم بر خود آورد.  3زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل بد را. پس اگر میخواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت.  4زیرا خادم خداست برای تو به نیکویی؛ لکن هرگاه بدی کنی، بترس چونکه شمشیر را عبث برنمیدارد، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران میکشد.  5لهذا لازم است که مطیع او شوی نه بهسبب غضب فقط بلکه بهسبب ضمیر خود نیز.  6زیرا که به این سبب باج نیز میدهید، چونکه خدّام خدا و مواظب در همین امر هستند.  7پس حقّ هرکس را به او ادا کنید، باج را به مستحقّ باج و جزیه را به مستحقّ جزیه و ترس را به مستحقّ ترس و عزّت را به مستحقّ عزّت.  8مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبّت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبّت نماید، شریعت را بجا آورده باشد.

رساله به عبرانیان 13: 17  مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید زیرا که ایشان پاسبانی جانهای شما را میکنند، چونکه حساب خواهند داد تا آن را به خوشی نه به ناله بجا آورند، زیرا که این شما را مفید نیست.

15

رومیان 1: 32  زیرا هر چند انصاف خدا را میدانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را میکنند بلکه کنندگان را نیز خوش میدارند.

رومیان 16: 17  لکن ای برادران از شما استدعا میکنم آن کسانی را که منشأ تفاریق و لغزشهای مخالف آن تعلیمی که شما یافتهاید میباشند، ملاحظه کنید و از ایشان اجتناب نمایید.

اول قرنتیان 5: 1 -  5  1فیالحقیقه شنیده میشود که در میان شما زنا پیدا شده است، و چنان زنایی که در میان امّتها هم نیست؛ که شخصی زن پدر خود راداشته باشد.  2و شما فخر میکنید بلکه ماتم هم ندارید، چنانکه باید تا آن کسی که این عمل را کرد از میان شما بیرون شود.  3زیرا که من هرچند در جسم غایبم، امّا در روح حاضرم؛ و الآن چون حاضر، حکم کردم در حقّ کسی که این را چنین کرده است.  4به نام خداوند ما عیسی مسیح، هنگامی که شما با روح من با قوّت خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید،  5که چنین شخص به شیطان سپرده شود بجهت هلاکت جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد.

اول قرنتیان 5: 11 -  13  11لکن الآن به شما مینویسم که اگر کسی که به برادر نامیده میشود، زانی یا طمّاع یا بتپرست یا فحّاش یا میگسار یا ستمگر باشد، با چنین شخص معاشرت مکنید بلکه غذا هم مخورید.  12زیرا مرا چهکار است که بر آنانی که خارجاند داوری کنم. آیا شما بر اهل داخل داوری نمیکنید؟  13لکن آنانی را که خارجاند خداداوری خواهد کرد. پس آن شریر را از میان خود برانید.

رساله دوم یوحنا 1: 5  و الآن ای خاتون از تو التماس دارم، نه آنکه حکمی تازه به تو بنویسم، بلکه همان را که از ابتداء داشتیم که یکدیگر را محبّت بنماییم.
رساله دوم یوحنا 1: 10  اگر کسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاوَرَد، او را به خانة خود مپذیرید و او را تحیّت مگویید،

رساله دوم یوحنا 1: 11  زیرا هرکه او را تحیّت گوید، در کارهای قبیحش شریک گردد.

دوم تسالونیکیان 3: 6  ولی ای برادران، شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم میکنیم که از هر برادری که بینظم رفتار میکند و نه برحسب آن قانونی که از ما یافتهاید، اجتناب نمایید.

دوم تسالونیکیان 3: 14  ولی اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکند، بر او نشانه گذارید و با وی معاشرت مکنید تا شرمنده شود.

اول تیموتائوس 1: 19  و ایمان و ضمیر صالح را نگاه داری، که بعضی این را از خود دور انداخته، مر ایمان را شکستهکشتی شدند.

اول تیموتائوس 1: 20  که از آن جمله هیمیناوس و اسکندر میباشند که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده، دیگر کفر نگویند.

اول تیموتائوس 6: 3 -  5  3و اگر کسی بطور دیگر تعلیم دهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق دینداری است قبول ننماید،  4از غرور مست شده، هیچ نمیداند، بلکه در مباحثات و مجادلات دیوانه گشته است، که از آنها پدید میآید حسد و نزاع و کفر و ظنون شرّ،  5و منازعات مردم فاسدالعقل و مرتدّ از حقّ که میپندارند دینداری سود است. از چنین اشخاص اعراض نما.

رساله تیطس 1: 10  زیرا که یاوهگویان و فریبندگان، بسیار و مُتمرّد میباشند، علیالخصوص آنانی که از اهل ختنه هستند؛
رساله تیطس 1: 11  که دهان ایشان را باید بست زیرا خانهها را بالکّل واژگون میسازند و برای سود قبیح، تعالیم ناشایسته میدهند.

رساله تیطس 1: 13  این شهادت راست است؛ از این جهت ایشان را به سختی توبیخ فرما تا در ایمان، صحیح باشند،

رساله تیطس 3: 10  و از کسی که از اهل بدعت باشد، بعد از یک دو نصیحت اجتناب نما،

انجیل متی 18: 15 -  18  15و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را میان خود و او در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را دریافتی؛  16و اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود.  17و اگر سخن ایشان را ردّ کند، به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد.  18هرآینه به شما میگویم آنچه بر زمین بندید، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید، در آسمان گشوده شده باشد.

مکاشفه 2: 14  لکن بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که متمسّکند به تعلیم بلعام که بالاق را آموخت که در راه بنیاسرائیل سنگی مصادم بیندازد تا قربانیهای بتها را بخورند و زنا کنند.
مکاشفه 2: 15  و همچنین کسانی را داری که تعلیم نِقولاویان را پذیرفتهاند.

مکاشفه 2: 20  لکن بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه میدهی که خود را نبیه میگوید و بندگان مرا تعلیم داده، اغوا میکند که مرتکب زنا و خوردن قربانیهای بتها بشوند.

مکاشفه 3: 9  اینک، میدهم آنانی را از کنیسه شیطان که خود را یهود مینامند و نیستند بلکه دروغ میگویند. اینک، ایشان را مجبور خواهم نمود که بیایند و پیش پایهای تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبّت نمودهام.