اعتقادنامه وست مینستر، فصل هفدهم، پایداری مقدسین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل هفدهم

پایداری مقدسین

 

1. کسانی که خدا آن­ها را در فرزند محبوب خود قبول کرده و توسط روحش به طور ثمربخش دعوت نموده و مقدس گردانیده است، هرگز از حالت فیض­آمیز خود به طور کامل یا قطعی سقوط نخواهند کرد بلکه تا آخر عمر به زندگی خود در این حالت ادامه خواهند داد و پایدار خواهند ماند و تا ابد از نجات برخوردار خواهند بود1.

2. این پایداری مقدسین به اراده­ی آزاد آن­ها متکی نیست بلکه بر اساس مشیت تغییرناپذیر الهی در مورد برگزیدگی قرار دارد که از محبت داوطلبانه و تغییرناپذیر او  سرچشمه می­گیرد2 و بر تأثیر شایستگی و شفاعت عیسا مسیح3 و سکونت و جایگزینی روح در مقدسین4 و بر ماهیت عهد فیض متکی می­باشد5 و همه­ی این­ها قطعیت و غیر قابل تغییر بودن حفاظت مقدسین را تأیید می­نماید6.

3. با وجود این بر اثر وسوسه­های شیطان و جهان و ذات جسمانی و قدیمی مقدسین همراه با قصور در مورد وسایل پایداری، ممکن است ایمانداران مرتکب گناهان سنگین شوند و مدتی در آن وضع باقی بمانند7 و به این طریق باعث ناخشنودی خدا شوند8 و روح قدوس او را غمگین سازند9 و بعضی از ثمرات لطف الهی و تسلی­های او را از دست بدهند10 و قلبشان سخت11 و وجدانشان خدشه­دار شود12 و صدمه بخورند و به دیگران صدمه وارد کنند13 و به تنبیه­های موقتی دچار گردند14.  

 

*****

فصل هفدهم

1

فیلیپیان 1: 6  چونکه به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.

رساله دوم پطرس 1: 10  لهذا ای برادران، بیشتر جدّ و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید: زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد:

انجیل یوحنا 10: 28  و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.

انجیل یوحنا 10: 29  پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد.

رساله اول یوحنا 3: 9  هر که از خدا مولود شده است، گناه نمیکند زیرا تخم او در وی میماند و او نمیتواند گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولّد یافته است.

رساله اول پطرس 1: 5  که به قوّت خدا محروس هستید به ایمان برای نجاتی که مهیّا شده است تا در ایّام آخر ظاهر شود.

رساله اول پطرس 1: 9  و انجام ایمان خود، یعنی نجاتِ جانِ خویش را مییابید.

ایوب 17: 9  لیکن مرد عادل به طریق خود متمسّک میشود، و کسی که دست پاک دارد، در قوّت ترقّی خواهد نمود.

ارمیا 32: 40  و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان برنخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند.

2

دوم تیموتائوس 2: 18  که ایشان از حقّ برگشته، میگویند که قیامت الآن شده است و بعضی را از ایمان منحرف میسازند.

دوم تیموتائوس 2: 19  و لیکن بنیادِ ثابتِ خدا قائم است و این مُهر را دارد، که خداوند کسان خود را میشناسد و هرکه نام مسیح را خواند، از ناراستی کناره جوید.

ارمیا 31: 3  خداوند از جای دور به من ظاهر شد (و گفت): «با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم.

افسسیان 1: 4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بیعیب باشیم.

افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

انجیل یوحنا 13: 1  و قبل از عید فِصَح، چون عیسی دانستکه ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود، خاصّان خود را که در این جهان محبّت مینمود، ایشان را تا به آخر محبّت نمود.

رومیان 8: 35 -  38  35کیست که ما را از محبّت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟  36چنانکه مکتوب است که بخاطر تو تمام روز کُشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده میشویم.  37بلکه در همة این امور از حدّ زیاده نصرت یافتیم، بهوسیلة او که ما را محبّت نمود.  38زیرا یقین میدانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده

3

رساله به عبرانیان 9: 12 -  15  12و نه به خون بزها و گوسالهها، بلکه به خون خود، یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیة ابدی را یافت.  13زیرا هر گاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله چون بر آلودگان پاشیده میشود، تا به طهارت جسمی مقدّس میسازد،  14پس آیا چند مرتبه زیاده، خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بیعیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت، تا خدای زنده را خدمت نمایید؟  15و از این جهت او متوسط عهد تازهای است تا چون موت برای کفّارة تقصیرات عهد اوّل بوقوع آمد، خواندهشدگان وعدة میراث ابدی را بیابند.

رساله به عبرانیان 10: 10  و به این اراده مقدّس شدهایم، به قربانی جسد عیسی مسیح، یک مرتبه فقط.
رساله به عبرانیان 10: 14  از آنرو که به یک قربانی مقدّسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد.

رساله به عبرانیان 13: 20  پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان، یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید،

رساله به عبرانیان 13: 21  شما را در هر عمل نیکو کامل گرداند تا ارادة او را بجا آورید و آنچه منظور نظر او باشد، در شما به عمل آوَرَد بوساطت عیسی مسیح که او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.

رساله به عبرانیان 7: 25  از این جهت نیز قادر است که آنانی را که بهوسیلة وی نزد خدا آیند، نجات بینهایت بخشد، چونکه دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکند.

رومیان 8: 32 -  39  32او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟  33کیست که بر برگزیدگان خدا مدّعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟  34کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مُرد بلکه نیز برخاست، آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند؟  35کیست که ما را از محبّت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟  36چنانکه مکتوب است که بخاطر تو تمام روز کُشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده میشویم.  37بلکه در همة این امور از حدّ زیاده نصرت یافتیم، بهوسیلة او که ما را محبّت نمود.  38زیرا یقین میدانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده  39و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبّت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.

انجیل یوحنا 17: 11  بعد از این در جهان نیستم امّا اینها در جهان هستند و من نزد تو میآیم. ای پدر قدّوس اینها را که به من دادهای، به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند چنانکه ما هستیم.
انجیل یوحنا 17: 24  ای پدر میخواهم آنانی که به من دادهای با من باشند در جایی که من میباشم تا جلال مرا که به من دادهای ببینند، زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبّت نمودی.

انجیل لوقا 22: 32  لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما.

4

انجیل یوحنا 14: 16  و من از پدر سوال میکنم و تسلّیدهندهای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه باشما بماند،

انجیل یوحنا 14: 17  یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند ونمیشناسد و امّا شما او را میشناسید، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود.

رساله اول یوحنا 2: 27  و امّا در شما آن مسح که از او یافتهاید ثابت است و حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنانکه خود آن مسح شما را از همهچیز تعلیم میدهد و حقّ است و دروغ نیست، پس بطوری که شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید.

رساله اول یوحنا 3: 9  هر که از خدا مولود شده است، گناه نمیکند زیرا تخم او در وی میماند و او نمیتواند گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولّد یافته است.

5

ارمیا 32: 40  و عهد جاودانی با ایشان خواهم بست که از احسان نمودن به ایشان برنخواهم گشت و ترس خود را در دل ایشان خواهم نهاد تا از من دوری نورزند.

رساله به عبرانیان 8: 10 -  12  10و خداوند میگوید، این است آن عهدی که بعد از آن ایّام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود.  11و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا که همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت.  12زیرا بر تقصیرهای ایشان ترّحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.

6

انجیل یوحنا 10: 28  و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.
دوم تسالونیکیان 3: 3  امّا امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت.

رساله اول یوحنا 2: 19  از ما بیرون شدند، لکن از ما نبودند، زیرا اگر از ما میبودند با ما میماندند؛ لکن بیرون رفتند تا ظاهر شود که همة ایشان از ما نیستند.

اول تسالونیکیان 5: 23  امّا خودِ خدای سلامتی، شما را بالکّل مقدّس گرداند و روح و نَفْس و بدن شما تماماً بیعیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح.

اول تسالونیکیان 5: 24  امین است دعوتکنندة شما که این را هم خواهد کرد.

رساله به عبرانیان 6: 17 -  20  17از اینرو، چون خدا خواست که عدم تغییر ارادة خود را به وارثان وعده به تأکید بیشمار ظاهر سازد، قسم در میان آورد.  18تا به دو امر بیتغییر که ممکن نیست خدا در آنها دروغ گوید، تسلّی قوی حاصل شود برای ما که پناه بردیم تا به آن امیدی که درپیش ما گذارده شده است تمسّک جوییم،  19و آن را مثل لنگری برای جان خود ثابت و پایدار داریم که در درون حجاب داخل شده است،  20جایی که آن پیشرو برای ما داخل شد، یعنی عیسی که بر رتبة ملکیصِدِق، رئیس کَهَنَه گردید، تا ابدالآباد.

7

انجیل متی 26: 70  او روبروی همه انکارنموده، گفت، نمیدانم چه میگویی!
انجیل متی 26: 72  باز قسم خورده، انکار نمود که این مرد را نمیشناسم.

انجیل متی 26: 74  پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که این شخص را نمیشناسم. و در ساعت خروس بانگ زد.

مزامیر 51: 14  مرا از خونها نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانم به عدالت تو ترنّم نماید.

دوم سموئیل 12: 9  پس چرا کلام خداوند را خوار نموده، در نظر وی عمل بد بجا آوردی و اوریای حِتّی را به شمشیر زده، زن او را برای خود به زنی گرفتی، و او را با شمشیر بنیعَمّون به قتل رسانیدی؟

دوم سموئیل 12: 13  و داود با ناتان گفت: «به خداوند گناه کردهام.» ناتان به داود گفت: «خداوند نیز گناه تو را عفو نموده است که نخواهی مرد.

8

اشعیا 64: 5  تو آنانی را که شادمانند و عدالت را بجا میآورند و به راههای تو تو را به یاد میآورند ملاقات میکنی. اینک تو غضبناک شدی و ما گناه کردهایم در اینها مدّت مدیدی بسر بردیم و آیا نجات توانیم یافت؟

اشعیا 64: 7  و کسی نیست که اسم تو را بخواند یا خویشتن را برانگیزاند تا به تو متمسّک شود زیرا که روی خود را از ما پوشیدهای و ما را به سبب گناهان ما گداختهای.

اشعیا 64: 9  ای خداوند بشدّت غضبناک مباش و گناه را تا به ابد بخاطر مدار. هان ملاحظه نما که همگی ما قوم تو هستیم.

دوم سموئیل 11: 27  و چون ایام ماتم گذشت، داود فرستاده، او را به خانۀ خود آورد و او زن وی شد، و برایش پسری زایید. اما کاری که داود کرده بود، در نظر خداوند ناپسند آمد.

9

افسسیان 4: 30  و روح قدّوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شدهاید، محزون مسازید.

10

مزامیر 51: 8  شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیدهای به وجد آید.

مزامیر 51: 10  ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز.

مزامیر 51: 12  شادیِ نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأیید فرما.

مکاشفه 2: 4  لکن بحثی بر تو دارم که محبّت نخستین خود را ترک کردهای.

غزل غزلهای سلیمان 5: 2  محبوبه: من در خواب هستم امّا دلم بیدار است. آواز محبوب من است که در را میکوبد (و میگوید): «از برای من باز کن ای خواهر من! ای محبوبه من و کبوترم و ای کامله من! زیرا که سر من از شبنم وزلفهایم از ترشّحات شب پر است

غزل غزلهای سلیمان 5: 3  رخت خود را کندم چگونه آن را بپوشم؟ پایهای خود را شستم چگونه آنها را چرکین نمایم؟

غزل غزلهای سلیمان 5: 4  محبوب من دست خویش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش آمد.

غزل غزلهای سلیمان 5: 6  به جهت محبوب خود باز کردم؛ امّا محبوبم روگردانیده، رفته بود. چون او سخن میگفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم او را خواندم و جوابم نداد.

11

اشعیا 36: 17  تا بیایم و شما را به زمین مانند زمین خودتان بیاورم یعنی به زمین غلّه و شیره و زمین نان و تاکستانها.

انجیل مرقس 6: 52  زیرا که معجزه نان را درک نکرده بودند زیرا دل ایشان سخت بود.

انجیل مرقس 16: 14  و بعد از آن بدان یازده هنگامی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را بهسبب بیایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود زیرا به آنانی که او را برخاسته دیده بودند، تصدیق ننمودند.

مزامیر 95: 8  دل خود را سخت مسازید، مثل مریبا، مانند یوم مسّا در صحرا.

12

مزامیر 32: 3  هنگامی که خاموش میبودم، استخوانهایم پوسیده میشد از نعرهای که تمامی روز میزدم.

مزامیر 32: 4  چونکه دست تو روز و شب بر من سنگین میبود. رطوبتم به خشکیِ تابستان مبدل گردید، سلاه.

مزامیر 51: 8  شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیدهای به وجد آید.

13

دوم سموئیل 12: 14  لیکن چون از این امر باعث کفر گفتن دشمنان خداوند شدهای، پسری نیز که برای تو زاییده شده است، البته خواهد مرد.»

حزقیال 16: 54  تا خجالت خود را متحمّل شده، از هر چه کردهای شرمنده شوی چونکه ایشان را تسلّی دادهای.

14

مزامیر 89: 31  اگر فرایض مرا بشکنند، و اوامر مرا نگاه ندارند،

مزامیر 89: 32  آنگاه معصیت ایشان را به عصا تأدیب خواهم نمود و گناه ایشان را به تازیانهها.

اول قرنتیان 11: 32  لکن هنگامی که بر ما حکم میشود، از خداوند تأدیب میشویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود.

دوم سموئیل 12: 10  پس حال شمشیر از خانۀ تو هرگز دور نخواهد شد به علت اینکه مرا تحقیر نموده، زن اوریای حِتِّی را گرفتی تا زن تو باشد.