اعتقادنامه وست مینستر، فصل چهاردهم، ایمان نجاتبخش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فصل چهاردهم

ایمان نجاتبخش

 

1. فیض ایمان، که به وسیله­ی آن برگزیدگان می­توانند برای نجات جان­های خود به عسیا مسیح ایمان بیاورند، عمل روح مسیح در قلب برگزیدگان است1 و بیشتر به وسیله­ی موعظه­ی کلام خدا به وجود می­آید2. هم­چنین این ایمان توسط موعظه و از طریق دعا و اجرای آیین­های مقدس افزایش و تقویت می­یابد3.

2. به وسیله­ی این ایمان، شخص مسیحی به حقانیت آن چه که در کلام خدا به عنوان حقیقت مکشوف شده است ایمان پیدا کرده4 و مطمئن می­گردد که اقتدار الهی در آن کلام سخن می­گوید. او طبق دستورات کلام خدا در قسمت­های مختلف کتاب­مقدس عمل می­کند5 و از تهدیدات کلام خدا به لرزه در می­آید6 و وعده­های الهی در مورد این جهان و جهان آینده را می­پذیرد7. با این حال قدم­های اصلی در مورد ایمان نجات­بخش عبارتند از پذیرفتن مسیح و توکل به او به عنوان یگانه واسطه برای عادل شمرده شدن و تقدیس و یافتن حیات ابدی در قدرت عهد فیض8.

3. این ایمان دارای درجات شدت و ضعف می­باشد9 و ممکن است بارها به طرق مختلف مورد حمله قرار گیرد و ضعیف شود ولی پیروز می­گردد10 و در بسیاری از ایمانداران رشد می­کند و توسط مسیح که پیشوا و کامل­کننده­ی­ ایمان ماست11 به اطمینان قطعی می­رسد12.

*****

 

فصل چهاردهم

1

رساله به عبرانیان 10: 39  لکن ما از مرتدّان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایمانداران تا جان خود را دریابیم.
رساله به عبرانیان 12: 2  و به سوی پیشوا و کاملکنندة ایمان، یعنی عیسی نگران باشیم که بجهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، بیحرمتی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است.

افسسیان 1: 17 -  20  17تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید.  18تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدّسین،  19و چه مقدار است عظمت بینهایت قوّت او نسبت به ما مومنین، برحسب عمل توانایی قوّت او،  20که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید،

افسسیان 2: 8  زیرا که محض فیض نجات یافتهاید، بهوسیلة ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست،

اول قرنتیان 12: 3  پس شما را خبر میدهم که هرکه متکلّم به روح خدا باشد، عیسی را اَناتیما نمیگوید و احدی جز به روحالقدس عیسی را خداوند نمیتواند گفت.

دوم قرنتیان 4: 13  امّا چون همان روح ایمان را داریم، بحسب آنچه مکتوب است ایمان آوردم پس سخن گفتم، ما نیز چون ایمان داریم، از اینرو سخن میگوییم.

2

رومیان 10: 14  پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردهاند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدهاند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟

رومیان 10: 17  لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

انجیل متی 28: 20  و ایشان را تعلیم دهید که همة اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. آمین.

اول قرنتیان 1: 21  زیرا که چون برحسب حکمتِ خدا، جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که بهوسیلة جهالتِ موعظه، ایمانداران را نجات بخشد.

3

رساله اول پطرس 2: 2  چون اطفالِ نوزاده، مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید، تا از آن برای نجات نمّو کنید،

اعمال رسولان 20: 32  و الحال ای برادران شما را به خدا و به کلام فیض او میسپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدّسین شما را میراث بخشد.

رومیان 4: 11  و علامت ختنه را یافت تا مُهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همة نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛

رومیان 1: 16  زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوّت خداست، برای نجات هر کس که ایمان آورد، اوّل یهود و پس یونانی،

رومیان 1: 17  که در آن عدالت خدا مکشوف میشود، از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.

انجیل لوقا 17: 5  آنگاه رسولان به خداوند گفتند، ایمان ما را زیاد کن.

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

اول قرنتیان 11: 23 -  29  23زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت  24و شکر نموده، پاره کرد و گفت، بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره میشود. این را به یادگاری من بجا آرید.  25و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.  26زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که بازآید.  27پس هرکه بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.  28امّا هر شخص خود را امتحان کند و بدینطرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد.  29زیرا هرکه میخورد و مینوشد، فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیکند.

دوم قرنتیان 12: 8 -  10  8و دربارة آن از خداوند سه دفعه استدعا نمودم تا از من برود.  9مرا گفت، فیض من تو را کافی است، زیرا که قوّت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعفهای خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوّت مسیح در من ساکن شود.  10بنابراین، از ضعفها و رسواییها و احتیاجات و زحمات و تنگیها بخاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم.

انجیل لوقا 22: 19  و نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ایشان داد و گفت، این است جسد من که برای شما داده میشود؛ این را به یاد من بجا آرید.
انجیل لوقا 22: 32  لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما.

انجیل یوحنا 6: 54 -  56  54و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید، حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید.  55زیرا که جسد من، خوردنی حقیقی و خون من، آشامیدنی حقیقی است.  56پس هر که جسد مرا میخورَد و خون مرا مینوشد، در من میماند و من در او.

4

انجیل یوحنا 4: 42  و به زنگفتند که بعد از این بهواسطة سخن تو ایمان نمیآوریم زیرا خود شنیده و دانستهایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است.

اول تسالونیکیان 2: 13  و از این جهت ما نیز دائماً خدا را شکر میکنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودید یافتید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنانکه فیالحقیقۀ است، کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل میکند.

رساله اول یوحنا 5: 10  آنکه به پسر خدا ایمان آورد، در خود شهادت دارد و آنکه به خدا ایمان نیاورد، او را دروغگو شمرده است، زیرا به شهادتی که خدا دربارة پسر خود داده است، ایمان نیاورده است.

اعمال رسولان 24: 14  لیکن این را نزد تو اقرار میکنم که به طریقتی که بدعت میگویند، خدای پدران را عبادت میکنم و به آنچه در تورات و انبیا مکتوب است معتقدم،

5

رومیان 16: 26  لکن درحال مکشوف شد و بهوسیلة کتب انبیا برحسب فرموده خدای سرمدی به جمیع امّتها بجهت اطاعت ایمان آشکارا گردید،

انجیل متی 22: 37 -  40  37عیسی وی را گفت، اینکه خداوند خدای خود را به همة دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت نما.  38این است حکم اوّل و اعظم.  39و دوّم مثل آن است، یعنی همسایة خود را مثل خود محبّت نما.  40بدین دو حکم، تمام تورات و صُحُف انبیا متعلّق است.

6

اشعیا 66: 2  خداوند میگوید: دست من همه این چیزها را ساخت پس جمیع اینها بوجود آمد؛ امّا به این شخص که مسکین و شکسته دل و از کلام من لرزان باشد، نظر خواهم کرد.

7

رساله به عبرانیان 11: 13  در ایمان همة ایشان فوت شدند، در حالیکه وعدهها را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده، تحیّت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمین، بیگانه و غریب بودند.

اول تیموتائوس 4: 8  که ریاضت بدنی اندک فایدهای دارد، لیکن دینداری برای هر چیز مفید است، که وعدة زندگی حال و آینده را دارد.

8

انجیل یوحنا 1: 12  و امّا به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد،

اعمال رسولان 16: 31  گفتند، به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانهات نجات خواهید یافت.

غلاطیان 2: 20  با مسیح مصلوب شدهام ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند. و زندگانی که الحال در جسم میکنم، به ایمانِ بر پسر خدا میکنم که مرا محبّت نمود و خود را برای من داد.

اعمال رسولان 15: 11  بلکه اعتقاد داریم که محضِ فیضِ خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز.

9

رساله به عبرانیان 5: 13  زیرا هر که شیرخواره باشد، در کلام عدالت ناآزموده است، چونکه طفل است.

رساله به عبرانیان 5: 14  امّا غذای قوی از آنِ بالغان است که حواسِ خود را به موجب عادت، ریاضت دادهاند تا تمییز نیک و بد را بکنند.

رومیان 4: 19  و در ایمان کم قوّت نشده، نظر کرد به بدن خود که در آن وقت مرده بود، چونکه قریب به صد ساله بود و به رَحِم مرده سارَه.

رومیان 4: 20  و در وعدة خدا از بیایمانی شک ننمود، بلکه قوّیالایمان گشته، خدا را تمجید نمود،

انجیل متی 6: 30  پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود چنین بپوشاند، ای کمایمانان آیا نه شما را از طریق اُولی؟

انجیل متی 8: 10  عیسی چون این سخن را شنید، متعجّب شده، به همراهان خود گفت، هرآینه به شما میگویم که چنین ایمانی در اسرائیل هم نیافتهام.

10

انجیل لوقا 22: 31  پس خداوند گفت، ای شمعون، ای شمعون، اینک، شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند،

انجیل لوقا 22: 32  لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما.

افسسیان 6: 16  و بر روی این همه، سپر ایمان را بکشید، که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید.

رساله اول یوحنا 5: 4  زیرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه مییابد؛ و غلبهای که دنیا را مغلوب ساخته است، ایمان ما است.

رساله اول یوحنا 5: 5  کیست آنکه بر دنیا غلبه یابد، جز آنکه ایمان دارد که عیسی پسر خداست؟

اول قرنتیان 10: 13  هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. امّا خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه باتجربه مفرّی نیز میسازد تا یارای تحمّل آن را داشته باشید.

11

رساله به عبرانیان 6: 11  لکن آرزوی این داریم که هر یک از شما همین جدّ و جهد را برای یقین کامل امید تا به انتها ظاهر نمایید،

رساله به عبرانیان 6: 12  و کاهل مشوید، بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر وارث وعدهها میباشند.

رساله به عبرانیان 10: 22  پس به دل راست، در یقین ایمان، دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده، نزدیک بیاییم؛

کولسیان 2: 2  تا دلهای ایشان تسلّی یابد و ایشان در محبّت پیوند شده، به دولتِ یقینِ فهمِ تمام و به معرفت سرّ خدا برسند؛

دوم تیموتائوس 1: 12  و از این جهت این زحمات را میکشم بلکه عار ندارم، چون میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند.

12

رساله به عبرانیان 12: 2  و به سوی پیشوا و کاملکنندة ایمان، یعنی عیسی نگران باشیم که بجهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، بیحرمتی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است.