اعتقادنامه وست مینستر، فصل سیزدهم، تقدیس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل سیزدهم

تقدیس

 1. کسانی که به طور ثمربخش دعوت می­شوند و تولد تازه می­یابند و دل تازه پیدا می­کنند و روح جدیدی در آن­ها خلق می­شود، به وسیله­ی قدرت مرگ و قیام مسیح از طریق ساکن شدن کلام و روح در آن­ها، به طور حقیقی و شخصی تقدیس می­شوند1 و تسلط گناه بر بدن آن­ها از بین می­رود2 و شهوات متعدد آن ضعیف می­شود3. آن­ها کم­کم در تمام فیض­ نجات­بخش زنده­تر و قوی­تر می­شوند و به قدوسیت واقعی می­رسند4 که بدون آن هیچ کس قادر نیست خدا را ببیند5.

2. این قدوسیت در تمام وجود انسان پدیدار می­گردد6 اما در این عمر کامل نیست و هنوز مقداری فساد در بدن و فکر و روح ما باقی می­ماند و از این جهت جنگی دائمی و آشتی­ناپذیر در هر ایماندار به وجود می­آید. تمایلات جسم بر خلاف روح و تمایلات روح بر خلاف جسم است7.

3. در این جنگ با وجودی که فساد باقی مانده به طور موقت غلبه می­کند8 ولی به وسیله­ی قدرت روح تقدیس­کننده­ی مسیح که پیوسته عطا می­شود قسمت تازه تولد یافته­ی انسان پیروز می­گردد9 و به این طریق مقدسان در فیض رشد کرده10 و در خداترسی قدوسیت خود را کامل می­سازند11.

*****

فصل سیزدهم

1

اول قرنتیان 1: 30  لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدّوسیّت و فدا.

اول قرنتیان 6: 11  و بعضی از شما چنین میبودید لکن غسل یافته و مقدّس گردیده و عادل کرده شدهاید به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما.

اعمال رسولان 20: 32  و الحال ای برادران شما را به خدا و به کلام فیض او میسپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدّسین شما را میراث بخشد.

فیلیپیان 3: 10  و تا او را و قوّت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم.

رومیان 6: 5  زیرا اگر بر مثال موت او متّحد گشتیم، هرآینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد.

رومیان 6: 6  زیرا این را میدانیم که انسانیّت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دیگر گناه را بندگی نکنیم.

انجیل یوحنا 17: 17  ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است.

انجیل یوحنا 17: 19  و بجهت ایشان من خود را تقدیس میکنم تا ایشان نیز در راستی، تقدیس کرده شوند.

افسسیان 5: 26  تا آن را به غسلِ آب بهوسیلة کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید،

دوم تسالونیکیان 2: 13  امّا ای برادران و ای عزیزانِ خداوند، میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم، که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمانِ به راستی.

2

رومیان 6: 6  زیرا این را میدانیم که انسانیّت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دیگر گناه را بندگی نکنیم.

رومیان 6: 14  زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چونکه زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض.

3

غلاطیان 5: 24  و آنانی که از آنِ مسیح میباشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساختهاند.

رومیان 8: 13  زیرا اگر برحسب جسم زیست کنید، هرآینه خواهید مرد. لکن اگر افعال بدن را بهوسیلة روح بکُشید، هماناخواهید زیست.

کولسیان 3: 5  پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، زنا و ناپاکی و هوی و هوس و شهوت قبیح و طمع که بتپرستی است

4

کولسیان 1: 10  تا شما به طریق شایستة خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمّو کنید،

کولسیان 1: 11  و به اندازة توانایی جلال او به قوّت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمّل را با شادمانی داشته باشید؛

افسسیان 3: 16 -  19  16که بحسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیّتِ باطنیِ خود از روح او به قوّت زورآور شوید،  17تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود؛  18و در محبّت ریشه کرده و بنیاد نهاده، استطاعت یابید که با تمامی مقدّسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست؛  19و عارف شوید به محبّت مسیح که فوق از معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا.

رساله دوم پطرس 3: 13  ولی بحسب وعدة او، منتظر آسمانهای جدید و زمین جدید هستیم، که در آنها عدالت ساکن خواهد بود.
رساله دوم پطرس 3: 14  لهذا ای حبیبان، چون انتظار این چیزها را میکشید، جدّ و جهد نمایید تا نزد او بیداغ و بیعیب در سلامتی یافت شوید.

5

دوم قرنتیان 7: 1  پس ای عزیزان، چون این وعدهها را داریم، خویشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدّوسیّت را در خدا ترسی به کمال رسانیم.

رساله به عبرانیان 12: 14  و در پی سلامتی با همه بکوشید و تقدّسی که بغیر از آن هیچکس خداوند را نخواهد دید.

کولسیان 1: 28  و ما او را اعلان مینماییم، در حالتی که هر شخص را تنبیه میکنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم میدهیم تا هرکس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم.

کولسیان 4: 18  تحیّت من، پولُس، به دست خودم. زنجیرهای مرا بخاطر دارید. فیض با شما باد. آمین.

6

اول تسالونیکیان 5: 23  امّا خودِ خدای سلامتی، شما را بالکّل مقدّس گرداند و روح و نَفْس و بدن شما تماماً بیعیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح.

7

رساله اول یوحنا 1: 10  اگر گوییم که گناه نکردهایم، او را دروغگو میشماریم و کلام او در ما نیست.

رومیان 7: 18  زیرا میدانم که در من، یعنی در جسدم هیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است امّا صورت نیکو کردن نی.

رومیان 7: 23  لکن شریعتی دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعت ذهن من منازعه میکند و مرا اسیر میسازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است.

فیلیپیان 3: 12  نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم بلکه شاید آن را بدست آورم که برای آن مسیح نیز مرا بدست آورد.

غلاطیان 5: 17  زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم؛ و این دو با یکدیگر منازعه میکنند بطوری که آنچه میخواهید نمیکنید.

رساله اول پطرس 2: 11  ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند، اجتناب نمایید؛

8

رومیان 7: 23  لکن شریعتی دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعت ذهن من منازعه میکند و مرا اسیر میسازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است.

9

رومیان 6: 14  زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چونکه زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض.

رساله اول یوحنا 5: 4  زیرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه مییابد؛ و غلبهای که دنیا را مغلوب ساخته است، ایمان ما است.

افسسیان 4: 15  بلکه در محبّت پیروی راستی نموده، در هرچیز ترقّی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح؛

افسسیان 4: 16  که از او تمام بدن مرکّب و مرتّب گشته، به مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازة هر عضوی بدن را نموّ میدهد برای بنای خویشتن در محبّت.

10

رساله دوم پطرس 3: 18  بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجاتدهندة ما عیسی مسیح ترقّی کنید، که او را از کنون تا ابدالآباد جلال باد. آمین.

دوم قرنتیان 3: 18  لیکن همة ما چون با چهره بینقاب جلال خداوند را در آینه مینگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدّل میشویم، چنانکه از خداوند که روح است.

11

دوم قرنتیان 7: 1  پس ای عزیزان، چون این وعدهها را داریم، خویشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدّوسیّت را در خدا ترسی به کمال رسانیم.