اعتقادنامه وست مینستر، فصل دوازدهم، فرزند خواندگی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل دوازدهم

فرزند خواندگی

1. خدا به همه­ی کسانی که عادل شمرده می­شوند این لطف را می­فرماید که به خاطر فرزند یگانه­اش عسیا مسیح در فیض فرزندخواندگی سهیم شوند1. آن­ها به این طریق به جمع فرزندان خدا می­پیوندند و از امتیازات و حقوق آن­ها بهره­مند می­گردند2 و اسم او بر آن­ها گذارده می­شود3 و روح فرزندخواندگی را می­پذیرند4 و دلیری می­یابند که به تخت فیض نزدیک شوند5 و اجازه می­یابند که او را پدر خطاب کنند6 و خدا به عنوان پدر، آن­ها را مورد شفقت7 و حفاظت8 قرار می­دهد و تأمین می­کند9 و تنبیه می­نماید10 ولی هرگز آن­ها را مردود نمی­شمارد11 بلکه تا روز رستگاری ممهور می­کند12 و آنان به عنوان وارثان نجات ابدی13 وعده­ها را به ارث می­برند14.

 

******

فصل دواردهم

افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

غلاطیان 4: 4  لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد،

غلاطیان 4: 5  تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم.

2

رومیان 8: 17  و هرگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم، یعنی وَرَثة خدا و همارث با مسیح، اگر شریک مصیبتهای او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم.

انجیل یوحنا 1: 12  و امّا به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد،

3

ارمیا 14: 9  چرا مثل شخص متحیر و مانند جبّاری که نمیتواند نجات دهد هستی؟ امّا تو ای خداوند در میان ما هستی و ما به نام تو نامیده شدهایم پس ما را ترک منما.

دوم قرنتیان 6: 18  و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود؛ خداوند قادر مطلق میگوید.

مکاشفه 3: 12  هر که غالب آید، او را در هیکل خدای خود ستونی خواهم ساخت و دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام خدای خود را و نام شهر خدای خود یعنی اورشلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای من نازل میشود و نام جدید خود را بر وی خواهم نوشت.

4

رومیان 8: 15  از آنرو که روح بندگی را نیافتهاید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خواندگی را یافتهاید، که به آن ابّا، یعنی ای پدر ندا میکنیم.

5

افسسیان 3: 12  که در وی جسارت و دخولِ بااعتماد داریم بهسبب ایمان وی.

رومیان 5: 2  که به وساطت او دخول نیز یافتهایم بهوسیلة ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر مینماییم.

رساله به عبرانیان 4: 16  پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت [ما را] اعانت کند.

6

غلاطیان 4: 6  امّا چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا میکند، یا ابّا، یعنی، ای پدر.

7

مزامیر 103: 13  چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت مینماید.

8

امثال سلیمان 14: 26  در ترس خداوند اعتماد قوی است، و فرزندان او را ملجأ خواهد بود.

مزامیر 27: 1 -  3  1[مزمور داود] خداوند نور من و نجات من است؛ از کِه بترسم؟ خداوند ملجای جان من است؛ از کِه هراسان شوم؟  2چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند.  3اگر لشکری بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شود، در این نیز اطمینان خواهم داشت.

9

انجیل متی 6: 30  پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود چنین بپوشاند، ای کمایمانان آیا نه شما را از طریق اُولی؟
انجیل متی 6: 32  زیرا که در طلب جمیع این چیزها امّتها میباشند. امّا پدر آسمانی شما میداند که بدین همهچیز احتیاج دارید.

رساله اول پطرس 5: 7  و تمام اندیشة خود را به وی وا گذارید، زیرا که او برای شما فکر میکند.

10

رساله به عبرانیان 12: 6  زیرا هر که را خداوند دوست میدارد، توبیخ میفرماید و هر فرزندِ مقبول خود را به تازیانه میزند.

11

مراثی ارمیا 3: 31  زیرا خداوند تا به ابد او را ترک نخواهد نمود.

مراثی ارمیا 3: 32  زیرا اگر چه کسی را محزون سازد لیکن بر حسب کثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمود.

رساله به عبرانیان 13: 5  سیرت شما از محبّتِ نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا که او گفته است، تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود.

12

افسسیان 4: 30  و روح قدّوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شدهاید، محزون مسازید.

13

رساله به عبرانیان 6: 12  و کاهل مشوید، بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر وارث وعدهها میباشند.

14

رساله اول پطرس 1: 3  متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت برخاستنِ عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده،

رساله اول پطرس 1: 4  بجهت میراث بیفساد و بیآلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما؛

رساله به عبرانیان 1: 14  آیا همگی ایشان روحهای خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد، فرستاده میشوند؟