اعتقادنامه وست مینستر، فصل یازدهم، عادل شمرده شدن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل یازدهم

عادل شمرده شدن

 

1.اشخاصی را که خدا به طور ثمربخش دعوت می­نماید، آن­ها را به رایگان عادل نیز می­شمارد1. خدا عدالت را بر آن­ها فرو نمی­ریزد بلکه گناهانشان را می­بخشد و آن­ها را به عنوان افراد عادل شده می­پذیرد ولی این کار خدا به این علت نیست که در آن­ها کاری انجام شده و یا خودشان کاری انجام داده­اند بلکه فقط به خاطر مسیح است. خدا ایمان یعنی عمل ایمان آوردن و یا اطاعت آن­ها از انجیل را به منزله­ی عادل شدن به حساب نمی­آورد بلکه اطاعت و عادل شدن توسط مسیح را به حساب آن­ها می­گذارد2. آنان به وسیله­ی ایمان، مسیح و عدالت او را قبول می­کنند در حالی که این ایمان از خود آن­ها نیست بلکه بخشش خداست3.          

2. ایمانی که مسیح و عدالت او را پذیرفته و به آن اعتماد می­کند یگانه وسیله­ی عادل شمرده شدن است4 ولی این ایمان در شخصی که عادل شمرده شده است به تنهایی وجود ندارد بلکه همیشه همراه تمام الطاف نجات­بخش الهی می­باشد و این ایمان مرده نیست بلکه از طریق محبت عمل می­کند5.

3. مسیح از طریق اطاعت و مرگ خود دِین تمام کسانی را که بدین­گونه عادل شمرده شده­اند به طور کامل ادا فرمود و از طرف آن­ها کفاره­ی مناسب و حقیقی و کامل را بر اساس عدالت الهی انجام داد6. چون مسیح به خاطر آنان توسط پدر به طور داوطلبانه عطا شده بود7، اطاعت کفاره­ی او به جای آن­ها قبول گردید8 و آن هم به طور رایگان و نه به خاطر چیزی که در ایشان وجود داشت9 بنابراین عادل شمرده شدن آن­ها فقط از طریق فیض رایگان عملی می­گردد تا آن که هم عدالت کامل و هم لطف فراوان الهی در عادل شمرده شدن گناهکاران ستوده شود10.

4. خدا از ازل مقدر فرمود که همه­ی برگزیدگان را عادل شمارد11 و وقتی زمان به کمال رسید مسیح در راه گناهان آنان جان داد و برای عادل شمرده شدن آن­ها از مرگ برخاست12 اما با وجود این، برگزیدگان عادل شمرده نمی­شوند مگر وقتی که روح­القدس در زمان مناسب مسیح را در آن­ها  در عمل فعال گرداند13.

5. خدا به بخشیدن گناهان عادل شمرده شدگان ادامه می­دهد14 و با وجودی که آن­ها هرگز نمی­توانند از حالت عادل شمرده شدن سقوط نمایند15 ولی امکان دارد به علت گناهانشان مورد نارضایی پدرانه­ی خدا قرار گیرند و روشنایی چهره­ی الهی دیگر بر آن­ها نتابد مگر وقتی که خود را فروتن سازند و گناهان خود را اقرار و آمرزش الهی را طلب کنند و ایمان و توبه خود را تجدید نمایند16.

6. عادل شمرده شدن ایمانداران در عهدعتیق، از تمام جنبه­های ذکر شده در سطرهای بالا، به همان شباهت عادل شمرده شدن ایمانداران در عهدجدید بوده است17.

 

*****

 فصل یازدهم

1

رومیان 8: 30  و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.

رومیان 3: 24  و به فیض او مجّاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیهای که در عیسی مسیح است.

2

رومیان 4: 5 -  8  5و امّا کسی که عمل نکند، بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد، ایمان او عدالت محسوب میشود.  6چنانکه داود نیز خوشحالی آن کس را ذکر میکند که خدا برای او عدالت محسوب میدارد، بدون اعمال،  7خوشابحال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید؛  8خوشابحال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید.

دوم قرنتیان 5: 19  یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد.

دوم قرنتیان 5: 21  زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم.

رومیان 3: 22  یعنی عدالت خدا که بهوسیلة ایمان به عیسی مسیح است، به همه و کلّ آنانی که ایمان آورند. زیرا که هیچ تفاوتی نیست،

رومیان 3: 24  و به فیض او مجّاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیهای که در عیسی مسیح است.

رومیان 3: 25  که خدا او را از قبل معیّن کرد تا کفّاره باشد به واسطة ایمان بهوسیلة خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد، بهسبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمّل خدا،

رومیان 3: 27  پس جای فخر کجا است؟ برداشته شده است! به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نی بلکه به شریعت ایمان.

رومیان 3: 28  زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت، محض ایمان عادل شمرده میشود.

رساله تیطس 3: 5  نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛

رساله تیطس 3: 7  تا به فیض او عادل شمرده شده، وارث گردیم بحسب امید حیات جاودانی.

افسسیان 1: 7  که در وی بهسبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازة دولت فیض او یافتهایم.

ارمیا 23: 6  در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنّیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده میشود این است: یهوه صدقینو (یهوه عدالت ما).

اول قرنتیان 1: 30  لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدّوسیّت و فدا.

اول قرنتیان 1: 31  تا چنانکه مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید.

رومیان 5: 17 -  19  17زیرا اگر بهسبب خطای یک نفر و بهواسطة آن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را میپذیرند، در حیات سلطنت خواهند کرد بهوسیلة یک، یعنی عیسی مسیح.  18پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات.  19زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید.

3

اعمال رسولان 10: 43  و جمیع انبیا بر او شهادت میدهند که هر که به وی ایمان آوَرَد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهدیافت.
اعمال رسولان 10: 44  این سخنان هنوز بر زبان پطرس بود که روحالقدس بر همة آنانی که کلام را شنیدند، نازل شد.

غلاطیان 2: 16  امّا چونکه یافتیم که هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمیشود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد.

فیلیپیان 3: 9  و در وی یافت شوم نه با عدالتِ خود که از شریعت است، بلکه با آن که بهوسیلة ایمان مسیح میشود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است.

اعمال رسولان 13: 38  پس ای برادران عزیز، شما را معلوم باد که به وساطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام میشود.

اعمال رسولان 13: 39  و به وسیله او هر که ایمان آورد، عادل شمرده میشود، از هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شوید.

افسسیان 2: 7  تا در عالمهای آینده، دولت بینهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.

افسسیان 2: 8  زیرا که محض فیض نجات یافتهاید، بهوسیلة ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست،

انجیل یوحنا 1: 12  و امّا به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد،

انجیل یوحنا 6: 44  کسی نمیتواند نزد من آید، مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.

انجیل یوحنا 6: 45  در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من میآید.

فیلیپیان 1: 29  زیرا که به شما عطا شد بهخاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او.

4

انجیل یوحنا 1: 12  و امّا به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد،

رومیان 3: 28  زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت، محض ایمان عادل شمرده میشود.

رومیان 5: 1  پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح،

انجیل یوحنا 3: 16  زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

انجیل یوحنا 3: 18  آنکه به او ایمان آرد، بر او حکم نشود؛ امّا هر که ایمان نیاورد الآن بر او حکم شده است، بجهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده.

انجیل یوحنا 3: 36  آنکه به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر او میماند.

5

رساله یعقوب 2: 17  همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد، در خود مرده است.

رساله یعقوب 2: 22  میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال، کامل گردید.

رساله یعقوب 2: 26  زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است.

غلاطیان 5: 6  و در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی بلکه ایمانی که به محبّت عمل میکند.

6

رومیان 5: 8  لکن خدا محبّت خود را در ما ثابت میکند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.

رومیان 5: 9  پس چقدر بیشتر الآن که به خون او عادل شمرده شدیم، بهوسیلة او از غضب نجات خواهیم یافت.

رومیان 5: 10  زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم، بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت.

رومیان 5: 18  پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات.

رومیان 5: 19  زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید.

اول تیموتائوس 2: 5  زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسّطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد،

اول تیموتائوس 2: 6  که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معیّن.

رساله به عبرانیان 10: 10  و به این اراده مقدّس شدهایم، به قربانی جسد عیسی مسیح، یک مرتبه فقط.

رساله به عبرانیان 10: 14  از آنرو که به یک قربانی مقدّسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد.

دانیال 9: 24  هفتاد هفته برای قوم تو و برای شهر مقدّست مقرر میباشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفّاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوّت مختوم گردد و قدسالاقداس مسح شود.

دانیال 9: 26  و بعد از آن شصت و دو هفته، مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن رئیس که میآید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابیها معین است.

اشعیا 53: 4 -  6  4لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم.  5و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم.  6جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هریکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بروی نهاد.

اشعیا 53: 10 -  12  10امّا خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده، به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرّت خداوند در دست او میسّر خواهد بود.  11ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود.  12بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود.

اول قرنتیان 15: 3  زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد،
دوم قرنتیان 5: 21  زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم.

رساله اول پطرس 2: 24  که خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمّل شد، تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافتهاید.

رساله اول پطرس 3: 18  زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در حالیکه بحسب جسم مُرد، لکن بحسب روح زنده گشت،

7

رومیان 8: 32  او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟

انجیل یوحنا 3: 16  زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

8

دوم قرنتیان 5: 21  زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم.

انجیل متی 3: 17  آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.

افسسیان 5: 2  و در محبّت رفتار نمایید، چنانکه مسیح هم ما را محبّت نمود، و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.

اشعیا 53: 6  جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هریکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بروی نهاد.

رومیان 3: 24  و به فیض او مجّاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیهای که در عیسی مسیح است.

افسسیان 1: 7  که در وی بهسبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازة دولت فیض او یافتهایم.

افسسیان 2: 6 -  9  6و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید.  7تا در عالمهای آینده، دولت بینهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.  8زیرا که محض فیض نجات یافتهاید، بهوسیلة ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست،  9و نه از اعمال، تا هیچکس فخر نکند.

رومیان 6: 23  زیرا که مزد گناه موت است، امّا نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح.

10

رومیان 3: 26  برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد.

افسسیان 2: 7  تا در عالمهای آینده، دولت بینهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.

11

غلاطیان 3: 8  و کتاب چون پیش دید که خدا امّتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امّتها از تو برکت خواهند یافت.

رساله اول پطرس 1: 2  برگزیدگان برحسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. فیض و سلامتی بر شما افزون باد.

رساله اول پطرس 1: 19  بلکه به خون گرانبها، چون خون برّة بیعیب و بیداغ، یعنی خون مسیح،

رساله اول پطرس 1: 20  که پیش از بنیاد عالم معیّن شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید،

رومیان 8: 30  و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.

12

غلاطیان 4: 4  لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد،

اول تیموتائوس 2: 6  که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معیّن.

رومیان 4: 25  که بهسبب گناهان ما تسلیم گردید و بهسبب عادل شدن ما برخیزانیده شد.

رساله اول پطرس 1: 21  که بوساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد، ایمان آوردهاید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد.

13

کولسیان 1: 21  و شما را که سابقاً از نیّت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است،

کولسیان 1: 22  در بدن بشریِ خود بهوسیلة موت تا شما را در حضور خود مقدّس و بیعیب و بیملامت حاضر سازد،

غلاطیان 2: 16  امّا چونکه یافتیم که هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمیشود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد.

رساله تیطس 3: 4 -  7  4لیکن چون مهربانی و لطف نجاتدهندة ما خدا ظاهر شد،  5نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛  6که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود، به توسّط نجاتدهندة ما عیسی مسیح،  7تا به فیض او عادل شمرده شده، وارث گردیم بحسب امید حیات جاودانی.

انجیل یوحنا 3: 5  عیسی در جواب گفت، آمین، آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.
انجیل یوحنا 3: 18  آنکه به او ایمان آرد، بر او حکم نشود؛ امّا هر که ایمان نیاورد الآن بر او حکم شده است، بجهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده.

انجیل یوحنا 3: 36  آنکه به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر او میماند.

14

انجیل متی 6: 12  و قرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.

رساله اول یوحنا 1: 7  لکن اگر در نور سلوک مینماییم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میسازد.

رساله اول یوحنا 1: 9  اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.

رساله اول یوحنا 2: 1  ای فرزندانِ من، این را به شما مینویسم تا گناه نکنید؛ و اگر کسی گناهی کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل.

رساله اول یوحنا 2: 2  و اوست کفّاره بجهت گناهان ما؛ و نه گناهان ما فقط، بلکه بجهت تمام جهان نیز.

15

انجیل لوقا 22: 32  لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود؛ و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما.

انجیل یوحنا 10: 28  و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.

رساله به عبرانیان 10: 14  از آنرو که به یک قربانی مقدّسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد.

فیلیپیان 1: 6  چونکه به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.

رساله اول یوحنا 2: 19  از ما بیرون شدند، لکن از ما نبودند، زیرا اگر از ما میبودند با ما میماندند؛ لکن بیرون رفتند تا ظاهر شود که همة ایشان از ما نیستند.

16

مزامیر 89: 31 -  33  31اگر فرایض مرا بشکنند، و اوامر مرا نگاه ندارند،  32آنگاه معصیت ایشان را به عصا تأدیب خواهم نمود و گناه ایشان را به تازیانهها.  33لیکن رحمت خود را از او برنخواهم داشت و امانت خویش را باطل نخواهم ساخت.

مزامیر 51: 7 -  12  7مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم.  8شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیدهای به وجد آید.  9روی خود را از گناهانم بپوشان و همة خطایای مرا محو کن.  10ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز.  11مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من مگیر.  12شادیِ نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأیید فرما.

مزامیر 32: 5  به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم، عصیان خود را نزد خداوند اقرار میکنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی، سلاه.
انجیل متی 26: 75  آنگاه پطرس سخن عیسی را به یاد آورد که گفته بود، قبل از بانگ زدن خروس، سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد. پس بیرون رفته زار زار بگریست.

اول قرنتیان 11: 30  از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضاند و بسیاری خوابیدهاند.

اول قرنتیان 11: 32  لکن هنگامی که بر ما حکم میشود، از خداوند تأدیب میشویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود.

انجیل لوقا 1: 20  و الحال تا این امور واقع نگردد، گنگ شده یارای حرف زدن نخواهی داشت، زیرا سخنهای مرا که در وقت خود به وقوع خواهد پیوست، باور نکردی.

17

غلاطیان 3: 6 -  8  6چنانکه ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد.  7پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند.  8و کتاب چون پیش دید که خدا امّتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امّتها از تو برکت خواهند یافت.

غلاطیان 3: 9  بنابراین اهل ایمان با ابراهیمِ ایماندار برکت مییابند.
غلاطیان 3: 13  مسیح، ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است ملعون است هرکه بر دار آویخته شود.

غلاطیان 3: 14  تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امّتها آید و تا وعدة روح را بهوسیلة ایمان حاصل کنیم.

رومیان 3: 30  زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان، و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد.

رومیان 4: 22 -  24  22و از این جهت برای او عدالت محسوب شد.  23ولکن اینکه برای وی محسوب شد، نه برای او فقط نوشته شد،  24بلکه برای ما نیز که به ما محسوب خواهد شد، چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید،

رساله به عبرانیان 11: 13  در ایمان همة ایشان فوت شدند، در حالیکه وعدهها را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده، تحیّت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمین، بیگانه و غریب بودند.
رساله به عبرانیان 13: 8  عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است.

انجیل یوحنا 8: 56  پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید.

اعمال رسولان 15: 11  بلکه اعتقاد داریم که محضِ فیضِ خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز.