اعتقادنامه وست مینستر، فصل یازدهم، عادل شمرده شدن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال