اعتقادنامه وست مینستر، فصل دهم، دعوت ثمربخش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل دهم

دعوت ثمربخش

1. خدا را پسند آمد که همه­ی آنانی را که برای حیات مقدر فرموده است، و فقط آن­ها را، در زمان معین و مقبول توسط کلام و روح خود به طور ثمربخش دعوت نماید و آن­ها را از حالت گناه و هلاکت که به طور طبیعی در آن هستند بیرون بیاورد و به حالت فیض و نجات از طریق عسیای مسیح داخل سازد1 در حالی که فکر آن­ها را از نظر روحانی و از طریق نجات منور می­گرداند تا امور الهی را بفهمند2 و دل سنگی را از آن­ها برمی­دارد و دل نرم به آن­ها عطا می­فرماید3 و اراده­ی آن­ها را نو می­سازد و توسط قدرت مطلقش آن­ها را به سوی آن چه خوب است رهبری می­فرماید4 و آن­ها را به طور ثمربخش به طرف عیسا مسیح جلب می­کند5 ولی این عمل طوری انجام می­شود که آن­ها با آزادی کامل اراده و با تمایلی که توسط فیض الهی حاصل می­شود به طرف او می­آیند6.

2. این دعوت ثمربخش فقط از فیض رایگان و مخصوص خداست و به هیچ چیزی که در انسان از قبل دیده شود مربوط نمی­باشد7. انسان در آن تأثیری ندارد مگر وقتی که توسط روح­القدس زنده و تازه شود8 و قادر گردد که این دعوت را اجابت نماید و از فیض و لطف الهی که شامل حال او شده است بهره­مند گردد9.

3. کودکان برگزیده که در طفولیت می­میرند، به وسیله­ی مسیح توسط روح10 که هر وقت و هر جا بخواهد عمل می­نماید11 تولد تازه و نجات می­یابند. همین است وضع تمام کسانی که برگزیده هستند ولی فرصت نمی­یابند به وسیله­ی خدمت کلام آشکارا دعوت شوند12.

4. دیگران که برگزیده نیستند با وجودی که ممکن است به وسیله­ی خدمت کلام دعوت شوند و بعضی از تأثیرات عمومی روح را بپذیرند ولی هرگز به راستی به سوی مسیح نمی­آیند و به همین دلیل نمی­توانند نجات یابند13. بدیهی است کسانی که مسیح را قبول نمی­کنند از هیچ راه دیگری نمی­توانند نجات یابند14 هر چند ممکن است بسیار بکوشند که مطابق نور طبیعی و شریعت دینی که آن را پذیرفته­اند عمل نمایند. اعتقاد به این که آن­ها می­توانند بدون مسیح نجات پیدا کنند بسیار خطرناک است و باید مردود شناخته شود15.

 

*****

فصل دهم

1

رومیان 8: 2  زیرا که شریعتروح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید.

رومیان 8: 28  و میدانیم که بجهت آنانی که خدا را دوست میدارند و بحسب ارادة او خوانده شدهاند، همه چیزها برای خیریّت [ایشان] با هم در کار میباشند.

رومیان 8: 30  و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.

رومیان 11: 7  پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که میطلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقیماندگان سختدل گردیدند؛

افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

افسسیان 1: 10  برای انتظام کمال زمانها تا همهچیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در مسیح جمع کند، یعنی در او.

افسسیان 1: 11  که ما نیز در وی میراث او شدهایم، چنانکه پیش معیّن گشتیم برحسب قصد او که همة چیزها را موافق رأی ارادة خود میکند.

دوم تسالونیکیان 2: 13  امّا ای برادران و ای عزیزانِ خداوند، میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم، که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمانِ به راستی.

دوم تسالونیکیان 2: 14  و برای آن شما را دعوت کرد بهوسیلة بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح.

افسسیان 2: 1 -  10  1و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید،  2که در آنها قبل، رفتار میکردید برحسب دورة این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکند.  3که در میان ایشان، همة ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل میآوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم، چنانکه دیگران.  4لیکن خدا که در رحمانیّت، دولتمند است، از حیثیّتِ محبّتِ عظیمِ خود که با ما نمود،  5ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتهاید.  6و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید.  7تا در عالمهای آینده، دولت بینهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد.  8زیرا که محض فیض نجات یافتهاید، بهوسیلة ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست،  9و نه از اعمال، تا هیچکس فخر نکند.  10زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو، که خدا قبل مهیّا نمود تا در آنها سلوک نماییم.

انجیل یوحنا 15: 16  شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرّر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوة شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند.
اعمال رسولان 13: 48  چون امّتها این را شنیدند، شادخاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرّر بودند، ایمان آوردند.

دوم قرنتیان 3: 3  چونکه ظاهر شدهاید که رساله مسیح میباشید، خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکّب بلکه به روح خدای حیّ، نه بر الواح سنگ، بلکه بر الواح گوشتی دل.

دوم قرنتیان 3: 6  که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف میکُشد لیکن روح زنده میکند.

دوم تیموتائوس 1: 9  که ما را نجات داد و به دعوت مقدّس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه برحسب ارادة خود و آن فیضی که قبل از قدیمالایّام در مسیح عیسی به ما عطا شد.

دوم تیموتائوس 1: 10  امّا الحال آشکار گردید به ظهور نجاتدهندة ما عیسی مسیح که موت را نیست ساخت و حیات و بیفسادی را روشن گردانید بهوسیلة انجیل،

اول تسالونیکیان 5: 9  زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه بجهت تحصیل نجات، بهوسیلة خداوند ما عیسی مسیح،

رساله یعقوب 1: 18  او محض ارادة خود ما را بهوسیلة کلمه حقّ تولید نمود، تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم.

اول قرنتیان 2: 12  لیکن ما روح جهان را نیافتهایم، بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم.

2

اعمال رسولان 26: 18  تا چشمان ایشان را باز کنی تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا برگردند تا آمرزش گناهان و میراثی در میان مقدّسین بهوسیلة ایمانی که بر من است بیابند.

اول قرنتیان 2: 10  امّا خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همهچیز حتّی عمقهای خدا را نیز تفحّص میکند.

اول قرنتیان 2: 12  لیکن ما روح جهان را نیافتهایم، بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم.

افسسیان 1: 17  تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید.

افسسیان 1: 18  تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدّسین،

دوم قرنتیان 4: 6  زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد.

3

حزقیال 36: 26  و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. و دل سنگی را از جسد شما دور کرده، دل گوشتین به شما خواهم داد.

4

حزقیال 11: 19  و ایشان را یکدل خواهم داد و در اندرون ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد ایشان دور کرده، دل گوشتی به ایشان خواهم بخشید.

فیلیپیان 2: 13  زیرا خداست که در شما برحسب رضامندی خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکند.

تثنیه 30: 6  «و یهُوَه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد ساخت تا یهُوَه خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خود دوست داشته، زنده بمانی.

حزقیال 36: 27  و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید.

فیلیپیان 4: 13  قوّت هرچیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد.

انجیل یوحنا 3: 5  عیسی در جواب گفت، آمین، آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.

غلاطیان 6: 15  زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی، بلکه خلقت تازه.

رساله تیطس 3: 5  نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛

رساله اول پطرس 1: 23  از آنرو که تولّد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیرفانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است.

5

افسسیان 1: 19  و چه مقدار است عظمت بینهایت قوّت او نسبت به ما مومنین، برحسب عمل توانایی قوّت او،

انجیل یوحنا 6: 44  کسی نمیتواند نزد من آید، مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.

انجیل یوحنا 6: 45  در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من میآید.

6

مزامیر 110: 3  قوم تو در روزِ قوّتِ تو، هدایای تبرّعی میباشند. در زینتهای قدّوسیت، شبنمِ جوانیِ تو از رَحِم صحرگاه برای توست.

انجیل یوحنا 6: 37  هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود.

رومیان 6: 16 -  18  16آیا نمیدانید که اگر خویشتن را به بندگی کسی تسلی مکرده، او را اطاعت نمایید، شما آنکس را که او را اطاعت میکنید بنده هستید، خواه گناه را برای مرگ، خواه اطاعت را برای عدالت.  17امّا شکر خدا را که هرچند غلامان گناه میبودید، لیکن الآن از دل، مطیع آن صورت تعلیم گردیدهاید که به آن سپرده شدهاید.  18و از گناه آزاد شده، غلامان عدالت گشتهاید.

مکاشفه 22: 17  و روح و عروس میگویند، بیا! و هر که میشنود بگوید، بیا! و هر که تشنه باشد، بیاید و هر که خواهش دارد، از آب حیات بی قیمت بگیرد.
غزل غزلهای سلیمان 1: 4  مرا بِکِش تا در عقب تو بدویم. پادشاه مرا به حجلههای خود آورد. از تو وجد و شادی خواهیم کرد. محبّت تو را از شراب زیاده ذکر خواهیم نمود. تو را از روی خلوص دوست میدارند.

7

دوم تیموتائوس 1: 9  که ما را نجات داد و به دعوت مقدّس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه برحسب ارادة خود و آن فیضی که قبل از قدیمالایّام در مسیح عیسی به ما عطا شد.

رساله تیطس 3: 4  لیکن چون مهربانی و لطف نجاتدهندة ما خدا ظاهر شد،

رساله تیطس 3: 5  نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛

افسسیان 2: 4  لیکن خدا که در رحمانیّت، دولتمند است، از حیثیّتِ محبّتِ عظیمِ خود که با ما نمود،

افسسیان 2: 5  ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتهاید.

افسسیان 2: 8  زیرا که محض فیض نجات یافتهاید، بهوسیلة ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست،

افسسیان 2: 9  و نه از اعمال، تا هیچکس فخر نکند.

رومیان 9: 11  زیرا هنگامی که هنوز تولّد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده، تا ارادة خدا برحسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوتکننده

8

اول قرنتیان 2: 14  امّا انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید زیرا حکم آنها از روح میشود.

رومیان 8: 7 -  9  7زانرو که تفکّر جسم دشمنی خدا است، چونکه شریعت خدا را اطاعت نمیکند، زیرا نمیتواند هم بکند.  8و کسانی که جسمانی هستند، نمیتوانند خدا را خشنود سازند.  9لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد؛ و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست.

افسسیان 2: 5  ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتهاید.

9

انجیل یوحنا 6: 37  هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود.

حزقیال 36: 27  و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید.

انجیل یوحنا 5: 25  آمین آمین به شما میگویم که ساعتی میآید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد.

10

انجیل لوقا 18: 15  پس اطفال را نیز نزد وی آوردند تا دست بر ایشان گذارد. امّا شاگردانش چون دیدند، ایشان را نهیب دادند.

انجیل لوقا 18: 16  ولی عیسی ایشان را خوانده، گفت، بچهها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت مکنید، زیرا ملکوت خدا برای مثل اینها است.

اعمال رسولان 2: 38  پطرس بدیشان گفت، توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روحالقدس را خواهید یافت.

اعمال رسولان 2: 39  زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همة آنانی که دورند، یعنی هرکه خداوند خدای ما او را بخواند.

انجیل یوحنا 3: 3  عیسی در جواب او گفت، آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از سرِ نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمیتواند دید.

انجیل یوحنا 3: 5  عیسی در جواب گفت، آمین، آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.

انجیل یوحنا 3: 6  آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است.

رساله اول یوحنا 5: 12  آنکه پسر را دارد حیات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد، حیات را نیافته است.

رومیان 8: 9  لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد؛ و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست.

پیدایش 17: 7  و عهد خویش را در میان خود و تو، و ذُریتت بعد از تو، استوار گردانم که نسلاً بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم.

مزامیر 105: 8 -  10  8عهد خود را یاد میدارد تا ابدالآباد و کلامی را که بر هزاران پشت فرموده است.  9آن عهدی را که با ابراهیم بسته و قسمی را که برای اسحاق خورده است.  10و آن را برای یعقوب فریضهای استوار ساخت و برای اسرائیل عهد جاودانی.

حزقیال 16: 20  و پسران و دخترانت را که برای من زاییده بودی گرفته، ایشانرا به جهت خوراک آنها ذبح نمودی. آیا زنا کاری تو کم بود
حزقیال 16: 21  که پسران مرا نیز کشتی و ایشان را تسلیم نمودی که برای آنها از آتش گذرانیده شوند؟

غلاطیان 3: 29  امّا اگر شما از آنِ مسیح میباشید، هرآینه نسل ابراهیم و برحسب وعده، وارث هستید.

اعمال رسولان 16: 15  و چون او و اهل خانهاش تعمید یافتند، خواهش نموده، گفت، اگر شما را یقین است که به خداوند ایمان آوردم، به خانة من درآمده، بمانید. و ما را الحاح نمود.

اعمال رسولان 16: 31 -  33  31گفتند، به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانهات نجات خواهید یافت.  32آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند.  33پس ایشان را برداشته، در همان ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همة کسانش فیالفور تعمید یافتند.

اول قرنتیان 1: 16  و خاندان اَسْتِیفان را نیز تعمید دادم و دیگر یاد ندارم که کسی را تعمید داده باشم.

11

انجیل یوحنا 3: 8  باد هرجا که میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوی لیکن نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.

12

رساله اول یوحنا 5: 12  آنکه پسر را دارد حیات را دارد و آنکه پسر خدا را ندارد، حیات را نیافته است.

اعمال رسولان 4: 12  و در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.

انجیل یوحنا 3: 8  باد هرجا که میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوی لیکن نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.

انجیل یوحنا 16: 7  و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلّیدهنده نزد شما نخواهد آمد. امّا اگر بروم او را نزد شما میفرستم.

انجیل یوحنا 16: 8  و چون او آید، جهان را بر گناه وعدالت و داوری ملزم خواهد نمود.

13

انجیل متی 7: 22  بسا در آن روز مرا خواهند گفت، خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟

انجیل متی 22: 14  زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم.

انجیل متی 22: 13  آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود، این شخص را دست و پا بسته بردارید و در ظلمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار دندان باشد.

انجیل متی 22: 15  پس فریسیان رفته، شورا نمودند که چطور او را در گفتگو گرفتار سازند.

انجیل متی 22: 20  بدیشان گفت، این صورت و رقم از آن کیست؟

انجیل متی 22: 21  بدو گفتند، از آنِ قیصر. بدیشان گفت، مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا!

رساله به عبرانیان 6: 4 -  6  4زیرا آنانی که یک بار منوّر گشتند و لذّت عطای سماوی را چشیدند و شریک روحالقدس گردیدند،  5و لذّت کلام نیکوی خدا و قوّات عالم آینده را چشیدند،  6اگر بیفتند، محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالتی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب میکنند و او را بیحرمت میسازند.

انجیل یوحنا 6: 64 -  66  64ولیکن بعضی ازشما هستند که ایمان نمیآورند. زیرا که عیسی از ابتدا میدانست کیانند که ایمان نمیآورند و کیست که او را تسلیم خواهد کرد.  65پس گفت، از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمیتواند آمد مگر آنکه پدرِ من، آن را بدو عطا کند.  66در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته، دیگر با او همراهی نکردند.

انجیل یوحنا 8: 24  از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید که من هستم، در گناهان خود خواهید مرد.
رساله اول یوحنا 2: 19  از ما بیرون شدند، لکن از ما نبودند، زیرا اگر از ما میبودند با ما میماندند؛ لکن بیرون رفتند تا ظاهر شود که همة ایشان از ما نیستند.

اعمال رسولان 28: 24  پس بعضی به سخنان او ایمان آوردند و بعضی ایمان نیاوردند.

14

اعمال رسولان 4: 12  و در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.

انجیل یوحنا 14: 6  عیسی بدو گفت، من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز بهوسیلة من نمیآید.

افسسیان 2: 12  که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیّتِ خاندانِ اسرائیل، اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بیامید و بیخدا در دنیا بودید.

افسسیان 2: 13  لیکن الحال در مسیح عیسی، شما که در آن وقت دور بودید، به خون مسیح نزدیک شدهاید.

انجیل یوحنا 4: 22  شما آنچه را که نمیدانید میپرستید امّا ما آنچه را که میدانیم عبادت میکنیم زیرا نجات از یهود است.

انجیل یوحنا 17: 3  و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحِد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند.

15

رساله دوم یوحنا 1: 9 -  11  9هرکه پیشوایی میکند و در تعلیم مسیح ثابت نیست، خدا را نیافته است. امّا آنکه در تعلیم مسیح ثابت مانَد، او هم پدر و پسر را دارد.  10اگر کسی به نزد شما آید و این تعلیم را نیاوَرَد، او را به خانة خود مپذیرید و او را تحیّت مگویید،  11زیرا هرکه او را تحیّت گوید، در کارهای قبیحش شریک گردد.

اول قرنتیان 16: 22  اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، اَناتیما باد. ماران اَتا.

غلاطیان 1: 6 -  8  6تعجّب میکنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است، برمیگردید به سوی انجیلی دیگر،  7که [انجیل] دیگر نیست. لکن بعضی هستند که شما را مضطرب میسازند و میخواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند.  8بلکه هرگاه ما هم یا فرشتهای از آسمان، انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اَناتیما باد.