اعتقادنامه وست مینستر، فصل نهم، آزادی اراده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل نهم

آزادی اراده

 

1. خدا به انسان اراده­ای عطا فرموده است که در ذات آزاد می­باشد یعنی مجبور نیست و به طرف نیکی یا بدی تمایل اجباری ندارد1.

2. انسان، در حالت بی­گناهی خود، آزادی کامل و قدرت ذاتی داشت که آن چه را خوب و نزد خدا پسندیده بود اراده کند و انجام دهد2. ولی خدا انسان را طوری آفرید که می­توانست این آزادی را از دست بدهد3.

3. انسان، بر اثر سقوط در گناه، قدرت اراده­ی خود را در مورد یافتن برکات روحانی به دست آمده از نجات کامل از دست داد4 و به همین دلیل چون انسان طبیعی با این برکات روحانی مخالفت دارد5 و در گناه مرده است6 دیگر قادر نیست که با قدرتش خود را عوض کند و یا خود را برای عوض شدن آماده سازد7.

4. وقتی خدا انسان گناهکار را عوض می­کند و به حالت فیض وارد می­سازد، او را از اسارت طبیعی گناه رهایی می­بخشد و تنها با فیض خود قادر می­سازد که آن چه را که از نظر روحانی نیکو می­باشد با آزادی اراده کند و انجام دهد8 ولی چون هنوز فساد ذاتی در او باقی است به طور کامل تنها آن چه را که خوب است اراده نمی­کند بلکه چیزهای بد را هم اراده می­نماید9.

5. فقط در حالت جلال است که انسان به طور کامل و پایدار تنها برای امور نیکو آزادی می­یابد10.

 

*****

فصل نهم

1

انجیل متی 17: 12  لیکن به شما میگویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند، بلکه آنچه خواستند با وی کردند؛ به همانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید.
رساله یعقوب 1: 14  لکن هرکس در تجربه میافتد، وقتی که شهوت وی او را میکَشَد، و فریفته میسازد.

رساله یعقوب 4: 7  پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید، تا از شما بگریزد.

تثنیه 30: 19  امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد میآورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم؛ پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی.

انجیل یوحنا 5: 40  و نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید.

انجیل یوحنا 7: 17  اگر کسی بخواهد ارادة او را به عمل آرد، دربارة تعلیم خواهد دانست که از خدا است یا آنکه من از خود سخن میرانم.

مکاشفه 22: 17  و روح و عروس میگویند، بیا! و هر که میشنود بگوید، بیا! و هر که تشنه باشد، بیاید و هر که خواهش دارد، از آب حیات بی قیمت بگیرد.

اعمال رسولان 7: 51  ای گردنکشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روحالقدس مقاومت میکنید، چنانکه پدران شما همچنین شما.

2

جامعه 7: 29  همانا این را فقط دریافتم که خدا آدمی را راست آفرید، اما ایشان مخترعات بسیارطلبیدند.

پیدایش 1: 26  و خدا گفت: «آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همۀ حشراتی که بر زمین میخزند، حکومت نماید.»

کولسیان 3: 10  و تازه را پوشیدهاید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه میشود،

3

پیدایش 2: 16  و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: «از همۀ درختان باغ بیممانعت بخور،

پیدایش 2: 17  اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هرآینه خواهی مرد.»

پیدایش 3: 6  و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و بنظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانشافزا، پس از میوهاش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد.

4

رومیان 5: 6  زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معیّن، مسیح برای بیدینان وفات یافت.

رومیان 8: 7  زانرو که تفکّر جسم دشمنی خدا است، چونکه شریعت خدا را اطاعت نمیکند، زیرا نمیتواند هم بکند.

انجیل یوحنا 15: 5  من تاک هستم و شما شاخهها. آنکه در من میماند و من در او، میوة بسیار میآورد زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید کرد.

5

رومیان 3: 9  پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچوجه! زیرا پیش ادّعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند.

رومیان 3: 10  چنانکه مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی.

رومیان 3: 12  همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدهاند. نیکوکاری نیست یکی هم نی.

رومیان 3: 23  زیرا همه گناه کردهاند واز جلال خدا قاصر میباشند،

رومیان 8: 7  زانرو که تفکّر جسم دشمنی خدا است، چونکه شریعت خدا را اطاعت نمیکند، زیرا نمیتواند هم بکند.

6

افسسیان 2: 1  و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید،

افسسیان 2: 5  ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتهاید.

کولسیان 2: 13  و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید، با او زنده گردانید چونکه همة خطایای شما را آمرزید،

7

انجیل یوحنا 6: 44  کسی نمیتواند نزد من آید، مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.

انجیل یوحنا 6: 65  پس گفت، از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمیتواند آمد مگر آنکه پدرِ من، آن را بدو عطا کند.

اول قرنتیان 2: 14  امّا انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید زیرا حکم آنها از روح میشود.

افسسیان 2: 2 -  5  2که در آنها قبل، رفتار میکردید برحسب دورة این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکند.  3که در میان ایشان، همة ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل میآوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم، چنانکه دیگران.  4لیکن خدا که در رحمانیّت، دولتمند است، از حیثیّتِ محبّتِ عظیمِ خود که با ما نمود،  5ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافتهاید.

رساله تیطس 3: 3 -  5  3زیرا که ما نیز سابقاً بیفهم و نافرمانبردار و گمراه و بندة انواع شهوات و لذّات بوده، در خُبث و حسد بسر میبردیم، که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض میداشتیم.  4لیکن چون مهربانی و لطف نجاتدهندة ما خدا ظاهر شد،  5نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛

رومیان 8: 8  و کسانی که جسمانی هستند، نمیتوانند خدا را خشنود سازند.

8

کولسیان 1: 13  و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محبّت خود منتقل ساخت،

انجیل یوحنا 8: 34  عیسی در جواب ایشان گفت، آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند، غلام گناه است.

انجیل یوحنا 8: 36  پس اگر پسرْ شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود.

فیلیپیان 2: 13  زیرا خداست که در شما برحسب رضامندی خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکند.

رومیان 6: 18  و از گناه آزاد شده، غلامان عدالت گشتهاید.

رومیان 6: 22  امّا الحال چونکه از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشتهاید، ثمر خود را برای قدّوسیّت میآورید که عاقبتِ آن، حیات جاودانی است.

9

غلاطیان 5: 17  زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم؛ و این دو با یکدیگر منازعه میکنند بطوری که آنچه میخواهید نمیکنید.

رومیان 7: 15  که آنچه میکنم نمیدانم زیرا آنچه میخواهم نمیکنم بلکه کاری را که از آن نفرت دارم بجا میآورم.

رومیان 7: 18  زیرا میدانم که در من، یعنی در جسدم هیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است امّا صورت نیکو کردن نی.

رومیان 7: 19  زیرا آن نیکویی را که میخواهم نمیکنم، بلکه بدی را که نمیخواهم میکنم.

رومیان 7: 21 -  23  21لهذا این شریعت را مییابم که وقتی که میخواهم نیکویی کنم بدی نزد من حاضر است.  22زیرا برحسب انسانیّت باطنی به شریعت خدا خشنودم.  23لکن شریعتی دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعت ذهن من منازعه میکند و مرا اسیر میسازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است.

رساله اول یوحنا 1: 8  اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست.
رساله اول یوحنا 1: 10  اگر گوییم که گناه نکردهایم، او را دروغگو میشماریم و کلام او در ما نیست.

10

افسسیان 4: 13  تا همه به یگانگی ایمان و معرفتِ تّامِ پسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازة قامت پُری مسیح برسیم.

رساله به عبرانیان 12: 23  و کلیسای نخستزادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داورِ جمیع و به ارواحِ عادلانِ مُکَمَّل

رساله اول یوحنا 3: 2  ای حبیبان، الآن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ لکن میدانیم که چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید.

رساله یهودا 1: 24  الآن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بیعیب به فرحی عظیم قایم فرماید،

مکاشفه 22: 3  و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و برّه در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود.

مکاشفه 22: 4  و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانیِ ایشان خواهد بود.