اعتقادنامه وست مینستر، فصل هشتم، واسطه بودن مسیح

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل هشتم

واسطه بودن مسیح

1. خدا را در اراده­ی ابدیش چنین پسند آمد که خداوند عیسا یعنی پسر یگانه خود را به عنوان واسطه در میان خدا و انسان انتخاب و مقرر فرماید1به طوری که او پیامبر2 و کاهن3 و پادشاه4و رأس و منجی کلیسای خود5و وارث همه چیز6 و داور عالم باشد7 و خدا از به مسیح قومی عطا فرمود که ذریت او باشد8و توسط او در وقت معین خریداری و دعوت گردد و عادل شمرده و تقدیس و پُرجلال شود9.

2. پسر خدا، که اُقنوم دوم در تثلیث اقدس است، چون خدای حقیقی و سرمدی و با پدر هم­ذات و مساوی می­باشد، وقتی زمان به کمال رسید طبیعت انسان10 را با همه­ی صفات اصلی و ضعف معمولی آن بر خود گرفت ولی بدون گناه بود11 و به وسیله­ی قدرت روح­القدس در رحم مریم باکره قرار گرفت و از او متولد گردید12 به نحوی که دو جنبه­ی کامل و متمایز یعنی جنبه الهی و جنبه انسانی به طور جدا­نشدنی در یک شخص جمع شد و آن هم بدون تبدیل یا آمیختگی و اغتشاش13. آن شخص، خدای حقیقی و انسان حقیقی و در عین حال مسیح واحد می­باشد که یگانه واسطه میان خدا و انسان است14.

3. خداوند عیسا در جنبه­ی انسانیش، که به شرح بالا با جنبه­ی الهی یکی شد، با روح­القدس به فراوانی تقدیس و مسح گردید15 و در خودش همه­ی خزائن حکمت و معرفت را جمع داشت16 و پدر را پسند آمد که در عیسا کل کمال ساکن شود17به طوری که او مقدس و بی­آزار و پاک و پر از لطف و راستی بوده و برای اجرای مأموریت خود به عنوان واسطه و ضامن به طور کامل آماده باشد18. عیسا این مأموریت را برای خودش به وجود نیاورد بلکه از طرف پدر برای قبول آن دعوت شد19 و پدر تمام قدرت و داوری را به او سپرده و اجرای آن را به او محول نمود20.

4. خداوند عیسا این مأموریت را با رضایت کامل قبول فرمود21 و برای اجرای آن در زیر شریعت قرار گرفت22 و شریعت را به طور کامل اجرا نمود23 و عذاب­های شدید در روح خود24 و دردهای بسیار سخت در بدن خود متحمل گردید25 و مصلوب شده، جان داد26 و مدفون گردید و مدتی تحت تسلط مرگ قرار گرفت اما بدن او فسادی ندید27. روز سوم، با همان بدنی که در آن عذاب کشیده بود28 از مرگ برخاست29 و با همان بدن به آسمان صعود فرمود و در آن جا در دست راست پدر نشسته است30 و برای ایمانداران شفاعت می­کند31 و در پایان جهان مراجعت خواهد کرد تا انسان­ها و فرشتگان را داوری نماید32.

5. خداوند عیسا به وسیله­ی اطاعت کامل و قربانی نمودن خود، که توسط روح سرمدی یک بار به خدا تقدیم گردید، پدر را از نظر عدالت الهی، کامل قانع ساخت33 و برای همه­ی کسانی که پدر به او عطا فرموده است نه فقط مصالحه و آشتی بلکه میراث ابدی در ملکوت آسمان فراهم فرمود34.

6. با وجودی که کار نجات توسط مسیح فقط بعد از مجسم شدنش در عمل انجام شد با این حال قدرت و تأثیر و فواید آن در تمام ادوار از ابتدای عالم پیاپی به برگزیدگان رسید و این امر از طریق وعده­ها و نشانه­ها و قربانی­ها عملی گردید که در آن­ها مسیح، به عنوان نشانه­ای از نسل زن که سر مار را خواهد کوبید و به عنوان بره­ی خدا که از ابتدای عالم ذبح گردید و دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، مکشوف شد35.

7. مسیح کار خود را به عنوان واسطه با هر دو جنبه­ی خود عملی ساخت و از هر جنبه کار مناسب با آن را انجام داد36. اما چون او شخص واحدی می­باشد، در کتاب­مقدس گاهی چیزی که به یک جنبه مربوط می­گردد به جنبه­ی دیگر نسبت داده شده است37.

8. مسیح به تمام کسانی که نجات را برای آن­ها فراهم فرموده است به یقین و در عمل نجات ارزانی می­فرماید38 و برای آن­ها شفاعت می­نماید39 و به آن­ها در کلامش و توسط کلامش اسرار نجات را آشکار می­سازد40 و آن­ها را توسط روح خود درعمل ترغیب می­نماید که ایمان بیاورند و اطاعت کنند و دل­های آن­ها را توسط کلام و روح خود اداره می­فرماید41 و همه­ی دشمنانشان را، به وسیله­ی قدرت و حکمت خود از راه­هایی که با روش­های عجیب و غیر قابل بررسی او هماهنگی دارد، شکست می­دهد42.

 

*****

فصل هشتم

1

اشعیا 42: 1  اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امّتها صادر سازد.

رساله اول پطرس 1: 19  بلکه به خون گرانبها، چون خون برّة بیعیب و بیداغ، یعنی خون مسیح،

رساله اول پطرس 1: 20  که پیش از بنیاد عالم معیّن شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید،

انجیل یوحنا 3: 16  زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

اول تیموتائوس 2: 5  زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسّطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد،

2

اعمال رسولان 3: 20 -  22  20و عیسی مسیح را که از اوّل برای شما اعلام شده بود بفرستد،  21که میباید آسمان او را پذیرد تا زمان معادِ همهچیز که خدا از بدوِ عالم به زبان جمیع انبیای مقدّس خود، از آن اِخبار نمود.  22زیرا موسی به اجداد گفت که، خداوند خدای شما نبی مثل من، از میان برادران شما برای شما برخواهد انگیخت. کلام او را در هر چه به شما تکّلم کند بشنوید؛

تثنیه 18: 15  یهُوَه، خدایت، نبیای را از میان تو از برادرانت، مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید.
3

رساله به عبرانیان 5: 5  و همچنین مسیح نیز خود را جلال نداد که رئیس کهنه بشود، بلکه او که به وی گفت، تو پسر من هستی؛ من امروز تو را تولید نمودم.

رساله به عبرانیان 5: 6  چنانکه در مقام دیگر نیز میگوید، تو تا به ابد کاهن هستی بر رتبه مِلکیصِدِق.

4

مزامیر 2: 6  و من پادشاه خود را نصب کردهام، بر کوه مقدّس خود صهیون.

انجیل لوقا 1: 33  و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود.

اشعیا 9: 6  زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.

اشعیا 9: 7  ترقّی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالاباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد.

5

افسسیان 5: 23  زیرا که شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجاتدهندة بدن است.

6

رساله به عبرانیان 1: 2  در این ایّام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلّم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، و بهوسیلة او عالمها را آفرید؛

7

اعمال رسولان 17: 31  زیراروزی را مقرّر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معیّن فرمود و همه را دلیل داد به اینکه او را از مردگان برخیزانید.

دوم قرنتیان 5: 10  زیرا لازم است که همة ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هرکس اعمال بدنی خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد.

8

انجیل یوحنا 17: 6  اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آنِ تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند.

مزامیر 22: 30  ذریتی او را عبادت خواهند کرد و دربارة خداوند طبقة بعد را اِخبار خواهند نمود.

اشعیا 53: 10  امّا خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده، به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرّت خداوند در دست او میسّر خواهد بود.

افسسیان 1: 4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بیعیب باشیم.

انجیل یوحنا 6: 37  هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود.

انجیل یوحنا 6: 39  و ارادة پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد، چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم.

9

اول تیموتائوس 2: 5  زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسّطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد،

اول تیموتائوس 2: 6  که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معیّن.

اشعیا 55: 4  اینک من او را برای طوایف شاهد گردانیدم. رئیس و حاکم طوایف.

اشعیا 55: 5  هان امّتی را که نشناخته بودی دعوت خواهی نمود، و امّتی که تو را نشناخته بودند، نزد تو خواهند دوید. به خاطر یهوه که خدای تو است و قدّوس اسرائیل که تو را تمجید نموده است.

اول قرنتیان 1: 30  لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدّوسیّت و فدا.

انجیل مرقس 10: 45  زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند.

رومیان 8: 30  و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.

10

انجیل یوحنا 1: 1  در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.

انجیل یوحنا 1: 14  و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستة پسر یگانة پدر.

رساله اول یوحنا 5: 20  امّا آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حقّ را بشناسیم و در حقّ، یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حقّ و حیات جاودانی.

فیلیپیان 2: 6  که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد،

غلاطیان 4: 4  لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد،

رساله به عبرانیان 2: 14  پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا بوساطت موت، صاحب قدرت موت، یعنی ابلیس، را تباه سازد؛

11

رساله به عبرانیان 2: 14 -  17  14پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا بوساطت موت، صاحب قدرت موت، یعنی ابلیس، را تباه سازد؛  15و آنانی را که از ترس موت، تمام عمر خود گرفتار بندگی میبودند، آزاد گرداند.  16زیرا که در حقیقت فرشتگان را دستگیری نمینماید، بلکه نسل ابراهیم را دستگیری مینماید.  17از این جهت میبایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئیس کَهَنَهای کریم و امین شده، کفّارة گناهان قوم را بکند.

رساله به عبرانیان 4: 15  زیرا رئیس کهنهای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما، بدون گناه.

12

انجیل لوقا 1: 27  نزد باکرهای نامزد مردی مسمّی به یوسف از خاندان داود و نام آن باکره مریم بود.

انجیل لوقا 1: 31  و اینک، حامله شده، پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید.

انجیل لوقا 1: 35  فرشته در جواب وی گفت، روحالقدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، ازآنجهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد.

غلاطیان 4: 4  لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد،

13

انجیل لوقا 1: 35  فرشته در جواب وی گفت، روحالقدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، ازآنجهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد.

کولسیان 2: 9  که در وی از جهت جسم، تمامی پریِ الوهیّت ساکن است.

رومیان 9: 5  که پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح بحسب جسم شد که فوق از همه است، خدای متبارک تا ابدالآباد، آمین.

رساله اول پطرس 3: 18  زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در حالیکه بحسب جسم مُرد، لکن بحسب روح زنده گشت،

اول تیموتائوس 3: 16  و بالاجماع سرّ دینداری عظیم است، که خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امّتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد.

انجیل متی 16: 16  شمعون پطرس در جواب گفت که، تویی مسیح، پسر خدای زنده!

14

رومیان 1: 3  دربارة پسر خود که بحسب جسم از نسل داود متولّد شد،

رومیان 1: 4  و بحسب روح قدّوسیّت، پسر خدا به قوّت معروف گردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح،

اول تیموتائوس 2: 5  زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسّطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد،

15

مزامیر 45: 7  عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی. بنابراین، خدا، خدای تو تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است.

انجیل یوحنا 3: 34  زیرا آن کسی را که خدا فرستاد، به کلام خدا تکلّم مینماید، چونکه خدا روح را به میزان عطا نمیکند.

انجیل لوقا 4: 18 -  21  18روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکستهدلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم،  19و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم.  20پس کتاب را به هم پیچیده، به خادم سپرد و بنشست و چشمان همة اهل کنیسه بر وی دوخته میبود.  21آنگاه بدیشان شروع به گفتن کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد.

اعمال رسولان 10: 38  یعنی عیسی ناصری را که خدا او را چگونه به روحالقدس و قوّت مسح نمود که او سیر کرده، اعمال نیکو بجا میآورد و همه مقهورین ابلیس را شفا میبخشید زیرا خدا با وی میبود.
رساله به عبرانیان 1: 8  امّا در حقّ پسر [نیز میگوید]، ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است.

رساله به عبرانیان 1: 9  عدالت را دوست و شرارت را دشمن میداری؛ بنابراین خدا، خدای تو، تو را به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است.

16

کولسیان 2: 3  یعنی سرّ مسیح که در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است.

17

کولسیان 1: 19  زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پُری در او ساکن شود،

18

رساله به عبرانیان 7: 22  به همین قدر نیکوتر است آن عهدی که عیسی ضامن آن گردید.

رساله به عبرانیان 7: 26  زیرا که ما را چنین رئیس کَهَنَه شایسته است، قدّوس و بیآزار و بیعیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده،

رساله به عبرانیان 12: 24  و به عیسی متوسّطِ عهدِ جدید و به خون پاشیده شده که متکلّم است به معنیِ نیکوتر از خون هابیل.

انجیل یوحنا 1: 14  و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستة پسر یگانة پدر.

اعمال رسولان 10: 38  یعنی عیسی ناصری را که خدا او را چگونه به روحالقدس و قوّت مسح نمود که او سیر کرده، اعمال نیکو بجا میآورد و همه مقهورین ابلیس را شفا میبخشید زیرا خدا با وی میبود.

انجیل لوقا 4: 18 -  21  18روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکستهدلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم،  19و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم.  20پس کتاب را به هم پیچیده، به خادم سپرد و بنشست و چشمان همة اهل کنیسه بر وی دوخته میبود.  21آنگاه بدیشان شروع به گفتن کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد.

19

رساله به عبرانیان 5: 4  و کسی این مرتبه را برای خود نمیگیرد، مگر وقتی که خدا او را بخواند، چنانکه هارون را.
رساله به عبرانیان 5: 5  و همچنین مسیح نیز خود را جلال نداد که رئیس کهنه بشود، بلکه او که به وی گفت، تو پسر من هستی؛ من امروز تو را تولید نمودم.

20

انجیل یوحنا 5: 22  زیرا که پدر بر هیچکس داوری نمیکند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده است.

انجیل یوحنا 5: 27  و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند زیرا که پسر انسان است.

انجیل متی 28: 18  پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت، تمامی قدرت درآسمان و بر زمین به من داده شده است.

اعمال رسولان 2: 36  پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است.

21

مزامیر 40: 7  آنگاه گفتم، اینک، میآیم! در طومار کتاب دربارة من نوشته شده است.

مزامیر 40: 8  در بجا آوردن ارادة تو ای خدای من رغبت میدارم و شریعت تو در اندرون دل من است.

رساله به عبرانیان 10: 5 -  10  5لهذا هنگامی که داخل جهان میشود، میگوید، قربانی و هدیه را نخواستی، لکن جسدی برای من مهیا ساختی.  6به قربانیهای سوختنی و قربانیهای گناه رغبت نداشتی.  7آنگاه گفتم، اینک، میآیم (در طومار کتاب در حقّ من مکتوب است) تا ارادة تو را ای خدا بجا آورم.  8چون پیش میگوید، هدایا و قربانیها و قربانیهای سوختنی و قربانیهای گناه را نخواستی و به آنها رغبت نداشتی، که آنها را بحسب شریعت میگذرانند،  9بعد گفت که، اینک، میآیم تا ارادة تو را ای خدا بجا آورم. پس اوّل را بر میدارد، تا دوّم را استوار سازد.  10و به این اراده مقدّس شدهایم، به قربانی جسد عیسی مسیح، یک مرتبه فقط.

انجیل یوحنا 10: 18  کسی آن را از من نمیگیرد، بلکه من خود آن را مینهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر خود یافتم.
فیلیپیان 2: 5 -  8  5پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود  6که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد،  7لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد؛  8و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.

انجیل یوحنا 4: 34  عیسی بدیشان گفت، خوراک من آن است که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم.

22

غلاطیان 4: 4  لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد،

23

انجیل متی 3: 15  عیسی در جواب وی گفت، الآن بگذار زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. پس او را واگذاشت.

انجیل متی 5: 17  گمان مبرید که آمدهام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامدهام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم.

انجیل یوحنا 17: 4  من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم، به کمال رسانیدم.

24

انجیل متی 26: 37  و پطرس و دو پسر زِبِدی را برداشته، بینهایت غمگین و دردناک شد.

انجیل متی 26: 38  پس بدیشان گفت، نَفْسِ من از غایت الم مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار باشید.

انجیل لوقا 22: 44  پس به مجاهده افتاده، به سعی بلیغتر دعا کرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین میریخت.

انجیل متی 27: 46  و نزدیک به ساعت نهم، عیسی به آواز بلند صدا زده گفت، ایلی ایلی لَما سَبَقْتِنی. یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی.

25

متی 26  و 27

26

فیلیپیان 2: 8  و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.

27

اعمال رسولان 2: 23  این شخص چون برحسب ارادة مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده، کُشتید،
اعمال رسولان 2: 24  که خدا دردهای موت را گسسته، او را برخیزانید زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد،

اعمال رسولان 2: 27  زیرا که نَفْس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدّوس تو فساد را ببیند.

اعمال رسولان 13: 37  لیکن آن کس که خدا او را برانگیخت، فساد را ندید.

رومیان 6: 9  زیرا میدانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمیمیرد و بعد از این موت بر او تسلّطی ندارد.

انجیل متی 27: 60  او را در قبری نو کهبرای خود از سنگ تراشیده بود، گذارد و سنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده، برفت.

28

اول قرنتیان 15: 3  زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد،

اول قرنتیان 15: 4  و اینکه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛

29

انجیل یوحنا 20: 25  پس شاگردان دیگر بدو گفتند، خداوند را دیدهایم. بدیشان گفت، تا در دو دستش جای میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد.

انجیل یوحنا 20: 27  پس به توما گفت، انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بیایمان مباش بلکه ایمان دار.

30

انجیل مرقس 16: 19  و خداوند بعد از آنکه به ایشان سخن گفته بود، به سوی آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشست.

انجیل لوقا 24: 50  پس ایشان را بیرون از شهر تا بیت عَنْیَا برد و دستهای خود را بلند کرده، ایشان را برکت داد.

انجیل لوقا 24: 51  و چنین شد که در حین برکت دادنِ ایشان، از ایشان جدا گشته، به سوی آسمان بالا برده شد.

اعمال رسولان 1: 9  و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود.

اعمال رسولان 2: 33 -  36  33پس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روحالقدس موعود را از پدر یافته، این را که شما حال میبینید و میشنوید ریخته است.  34زیرا که داود به آسمان صعود نکرد لیکن خود میگوید، خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین  35تا دشمنانت را پایانداز تو سازم.  36پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید، خداوند و مسیح ساخته است.

رساله اول پطرس 3: 22  که به آسمان رفت و بدست راست خدا است و فرشتگان و قدرتها و قوّات مطیع او شدهاند.

رومیان 8: 34  کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مُرد بلکه نیز برخاست، آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند؟

31

رومیان 8: 34  کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مُرد بلکه نیز برخاست، آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند؟

رساله به عبرانیان 9: 24  زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است؛ بلکه به خود آسمان تا آنکه الآن در حضور خدا بجهت ما ظاهر شود.

رساله به عبرانیان 7: 25  از این جهت نیز قادر است که آنانی را که بهوسیلة وی نزد خدا آیند، نجات بینهایت بخشد، چونکه دائماً زنده است تا شفاعت ایشان را بکند.

32

رومیان 14: 9  زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند.

رومیان 14: 10  لکن تو چرا بر برادر خود حکم میکنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر میشماری؟ زانرو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد.

اعمال رسولان 1: 11  گفتند، ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.

اعمال رسولان 10: 42  و ما را مأمور فرمود که به قوم موعظه و شهادت دهیم بدین که خدا او را مقرّر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشد.

انجیل متی 13: 40 -  42  40پس همچنان که کرکاسها را جمع کرده، در آتش میسوزانند، همانطور در عاقبت این عالم خواهد شد،  41که پسر انسان ملائکه خود را فرستاده، همة لغزشدهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد،  42و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جایی که گریه و فشار دندان بُوَد.

انجیل متی 16: 27  زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتّفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد.

انجیل متی 25: 31 -  33  31امّا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست،  32و جمیع امّتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا میکند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا میکند.  33و میشها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد.

رساله یهودا 1: 6  و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یومِ عظیم نگاه داشته است.

رساله دوم پطرس 2: 4  زیرا هرگاه خدا بر فرشتگانی که گناه کردند، شفقت ننمود، بلکه ایشان را به جهنّم انداخته، به زنجیرهای ظلمت سپرد، تا برای داوری نگاه داشته شوند؛

دوم تیموتائوس 4: 1  تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم میدهم و به ظهور و ملکوت او

انجیل یوحنا 5: 28  و از این تعجّب مکنید زیرا ساعتی میآید که در آن جمیع کسانی که در قبور میباشند، آواز او را خواهند شنید،

انجیل یوحنا 5: 29  و بیرون خواهند آمد؛ هر که اعمال نیکو کرد، برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد، بجهت قیامت داوری.

33

رومیان 5: 19  زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید.

رساله به عبرانیان 9: 14  پس آیا چند مرتبه زیاده، خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بیعیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت، تا خدای زنده را خدمت نمایید؟

رساله به عبرانیان 9: 16  زیرا در هر جایی که وصیّتی است، لابدّ است که موتِ وصیّتکننده را تصوّر کنند،

رساله به عبرانیان 10: 14  از آنرو که به یک قربانی مقدّسان را کامل گردانیده است تا ابدالآباد.

افسسیان 5: 2  و در محبّت رفتار نمایید، چنانکه مسیح هم ما را محبّت نمود، و خویشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید.

رومیان 3: 25  که خدا او را از قبل معیّن کرد تا کفّاره باشد به واسطة ایمان بهوسیلة خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد، بهسبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمّل خدا،

رومیان 3: 26  برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد.

34

دانیال 9: 24  هفتاد هفته برای قوم تو و برای شهر مقدّست مقرر میباشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفّاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوّت مختوم گردد و قدسالاقداس مسح شود.

دانیال 9: 26  و بعد از آن شصت و دو هفته، مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او نخواهد بود، بلکه قوم آن رئیس که میآید شهر و قدس را خراب خواهند ساخت و آخر او در آن سیلاب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابیها معین است.

کولسیان 1: 19  زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پُری در او ساکن شود،

کولسیان 1: 20  و اینکه بوساطت او همهچیز را با خود مصالحه دهد، چونکه به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی بهوسیلة او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است.

افسسیان 1: 11  که ما نیز در وی میراث او شدهایم، چنانکه پیش معیّن گشتیم برحسب قصد او که همة چیزها را موافق رأی ارادة خود میکند.

افسسیان 1: 14  که بیعانة میراث ما است برای فدای آن مِلْکِ خاصّ او، تا جلال او ستوده شود.

انجیل یوحنا 17: 2  همچنان که او را بر هر بشری قدرت دادهای تا هر چه بدو دادهای به آنها حیات جاودانی بخشد.

رساله به عبرانیان 9: 12  و نه به خون بزها و گوسالهها، بلکه به خون خود، یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیة ابدی را یافت.

رساله به عبرانیان 9: 15  و از این جهت او متوسط عهد تازهای است تا چون موت برای کفّارة تقصیرات عهد اوّل بوقوع آمد، خواندهشدگان وعدة میراث ابدی را بیابند.

رومیان 5: 10  زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم، بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت.

رومیان 5: 11  و نه همین فقط بلکه در خدا هم فخر میکنیم بهوسیلة خداوند ما عیسی مسیح که بوساطت او الآن صلح یافتهایم.

دوم قرنتیان 5: 18  و همهچیز از خدا که ما را بهواسطة عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است.

دوم قرنتیان 5: 21  زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم.

35

غلاطیان 4: 4  لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد،

غلاطیان 4: 5  تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم.

پیدایش 3: 15  و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذُرّیت تو وذریت وی میگذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی کوبید.»

مکاشفه 13: 8  و جمیع ساکنان جهان، جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برّهای که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است، او را خواهند پرستید.

رساله به عبرانیان 13: 8  عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است.

36

رساله به عبرانیان 9: 14  پس آیا چند مرتبه زیاده، خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بیعیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت، تا خدای زنده را خدمت نمایید؟

رساله اول پطرس 3: 18  زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در حالیکه بحسب جسم مُرد، لکن بحسب روح زنده گشت،

انجیل یوحنا 10: 17  و از این سبب پدر مرا دوست میدارد که من جان خود را مینهم تا آن را باز گیرم.

انجیل یوحنا 10: 18  کسی آن را از من نمیگیرد، بلکه من خود آن را مینهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر خود یافتم.

37

اعمال رسولان 20: 28  پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روحالقدس شما را بر آن اُسْقُف مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است.

انجیل یوحنا 3: 13  و کسی به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که در آسمان است.

رساله اول یوحنا 3: 16  از این امر محبّت را دانستهایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم.

38

انجیل یوحنا 6: 37  هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود.

انجیل یوحنا 6: 39  و ارادة پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد، چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم.

انجیل یوحنا 10: 15  چنانکه پدر مرا میشناسد و من پدر را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندان مینهم.

انجیل یوحنا 10: 16  و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند. باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد.

انجیل یوحنا 10: 27  گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند.

انجیل یوحنا 10: 28  و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.

39

رساله اول یوحنا 2: 1  ای فرزندانِ من، این را به شما مینویسم تا گناه نکنید؛ و اگر کسی گناهی کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل.

رساله اول یوحنا 2: 2  و اوست کفّاره بجهت گناهان ما؛ و نه گناهان ما فقط، بلکه بجهت تمام جهان نیز.

رومیان 8: 34  کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مُرد بلکه نیز برخاست، آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند؟

40

انجیل یوحنا 15: 13  کسی محبّتِ بزرگتر از این ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد.

انجیل یوحنا 15: 15  دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا که بنده آنچه آقایش میکند نمیداند؛ لکن شما را دوست خواندهام زیرا که هرچه از پدر شنیدهام به شما بیان کردم. افسسیان 1: 7 -  9  7که در وی بهسبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازة دولت فیض او یافتهایم.  8که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت.  9چونکه سرّ ارادة خود را به ما شناسانید، برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود،

انجیل یوحنا 17: 6  اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آنِ تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند.

غلاطیان 1: 11  امّا ای برادران شما را اعلام میکنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست.

غلاطیان 1: 12  زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم، مگر به کشف عیسی مسیح.

41

انجیل یوحنا 14: 16  و من از پدر سوال میکنم و تسلّیدهندهای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه باشما بماند،

انجیل یوحنا 17: 17  ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است.

رساله به عبرانیان 12: 2  و به سوی پیشوا و کاملکنندة ایمان، یعنی عیسی نگران باشیم که بجهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، بیحرمتی را ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است.

دوم قرنتیان 4: 13  امّا چون همان روح ایمان را داریم، بحسب آنچه مکتوب است ایمان آوردم پس سخن گفتم، ما نیز چون ایمان داریم، از اینرو سخن میگوییم.

رومیان 8: 9  لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد؛ و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست.

رومیان 8: 14  زیرا همة کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، ایشان پسران خدایند.

رومیان 15: 18  زیرا جرأت نمیکنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح بهواسطة من به عمل آورد، برای اطاعت امّتها در قول و فعل،

رومیان 15: 19  به قوّت آیات و معجزات و به قوّت روح خدا. بهحدّی که از اورشلیم دور زده تا به اَلیرِکُون بشارت مسیح را تکمیل نمودم.

انجیل یوحنا 17: 17  ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است.

رساله تیطس 3: 4  لیکن چون مهربانی و لطف نجاتدهندة ما خدا ظاهر شد،

رساله تیطس 3: 5  نه بهسبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولّد تازه و تازگیای که از روحالقدس است؛

42

مزامیر 110: 1  [مزمور داود] یهوه به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم.

اول قرنتیان 15: 25  زیرا مادامی که همة دشمنان را زیر پایهای خود ننهد، میباید او سلطنت بنماید.

اول قرنتیان 15: 26  دشمن آخر که نابود میشود، موت است.رشلشق

ملاکی 4: 2  امّا برای شما که از اسم من میترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا خواهد بود و شما بیرون آمده، مانند گوسالههای پرواری جست و خیز خواهید کرد.

ملاکی 4: 3  و یهوه صبایوت میگوید: شریران را پایمال خواهید نمود زیرا در آن روزی که من تعیین نمودهام، ایشان زیر کف پایهای شما خاکستر خواهند بود.

کولسیان 2: 15  و از خویشتن ریاسات و قوّات را بیرون کرده، آنها را علانیةًً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت.

انجیل لوقا 10: 19  اینک، شما را قوّت میبخشم که ماران و عقربها و تمامی قوّت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید.