اعتقادنامه وست مینستر، فصل هفتم، عهد خدا با انسان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال