اعتقادنامه وست مینستر، فصل هفتم، عهد خدا با انسان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل هفتم

عهد خدا با انسان

 

1. فاصله بین خدا و مخلوق آن قدر زیاد است که با وجودی که مخلوقات عاقل مکلفند خدا را به علت خالق بودن وی اطاعت نمایند اما هرگز نمی­توانند از او برخوردار شوند مگر به وسیله­ی فروتنی داوطلبانه از طرف خدا و خدا رضا بدین داد که این فروتنی را به وسیله­ی عهد ابراز نماید1.

2. عهد اولی که با انسان منعقد گردید عهد اعمال بود2 که در آن به آدم و فرزندانش وعده­ی حیات داده شد3 به شرطی که خود به طور کامل اطاعت نمایند4.

3. انسان، بر اثر سقوط از حالت اولیه، دیگر قادر نبود به وسیله­ی آن عهد دارای حیات شود. به همین دلیل خدا را پسند آمد که عهد دوم را که معمولاً عهد فیض یا لطف خوانده می­شود برقرار سازد5 و به وسیله­ی آن حیات و نجات توسط مسیح را رایگان به گناهکاران ارزانی فرمود و از آن­ها خواست به عیسا مسیح ایمان بیاورند تا نجات بیابند6 و به تمام کسانی که برای حیات مقرر شده­اند وعده فرمود روح­القدس را عطا فرماید تا آن­ها را قادر و مایل به ایمان آوردن سازد7.

4. این عهد فیض، در کتاب­مقدس به دفعات به عنوان عهد مورد اشاره قرار گرفته و مربوط به مرگ عیسا مسیح صاحب عهد و به میراث ابدی و همه­ی امور متعلق به آن است8.

5. اجرای عهد در زمان شریعت با اجرای آن در زمان انجیل تفاوت داشت9. در زمان شریعت توسط وعده­ها و نبوت­ها و قربانی­ها و ختنه و بره­ی فصح و نشانه­ها و مراسم دیگری که به قوم یهود عطا شده بود اجرا می­گردید که همگی آن­ها به مسیح موعود اشاره می­کرد10 و در آن زمان به وسیله­ی کار روح­القدس برای تعلیم و بنای برگزیدگان در ایمان به مسیح موعود کافی و مؤثر بود11 و ایمانداران به وسیله­ی آن­ها آمرزش کامل گناهان و نجات ابدی را می­یافتند و این عهد را عهدعتیق می­خوانند12.

6. در دوره­ی انجیل، یعنی زمانی که مسیح ظاهر شد13، وسایل اجرای این عهد عبارتند از موعظه­ی کلام و اجرای آیین­های مقدس یعنی تعمید و عشای ربانی14 و با وجودی که این آیین­های مقدس از نظر تعداد کمتر است و با سادگی بیشتر و شکوه و جلال ظاهری کمتری اجرا می­شوند ولی به طور کامل­تری دارای شهادت و اثر روحانی برای تمام ملل اعم از یهود و غیر یهود می­باشند15 و این عهد را عهدجدید می­خوانند16. بنابراین دو عهد فیض که در ذات با یکدیگر تفاوت داشته باشند وجود ندارد بلکه فقط یک عهد وجود دارد که در طرز اجرا متفاوت می­باشد17.

 

*****

فصل هفتم

1
اشعیا 40: 13 -  17  13کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده او را تعلیم داده باشد.  14او از که مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طریق راستی را به او بیاموزد؟ و کیست که او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعلیم داد؟  15اینک امّتها مثل قطره دلو و مانند غبار میزان شمرده میشوند. اینک جزیرهها را مثل گَرْد برمیدارد.  16و لبنان به جهت هیزم کافی نیست و حیواناتش برای قربانی سوختنی کفایت نمیکند.  17تمامی امّتها بنظر وی هیچاند و از عدم و بطالت نزد وی کمتر مینمایند.

ایوب 9: 32  زیرا که او مثل من انسان نیست که او را جواب بدهم و با هم به محاکمه بیاییم.
ایوب 9: 33  در میان ما حکَمی نیست که بر هر دو ما دست بگذارد.

ایوب 22: 2  «آیا مرد به خدا فایده برساند؟ البتّه مرد دانا برای خویشتن مفید است.

ایوب 22: 3  آیا اگر تو عادل باشی، برای قادر مطلق خوشی رخ مینماید؟ یا اگر طریق خود را راست سازی، او را فایده میشود؟

ایوب 35: 7  اگر بیگناه شدی به او چه بخشیدی؟ و یا از دست تو چه چیز را گرفته است؟

ایوب 35: 8  شرارت تو به مردی چون تو (ضرر میرساند) و عدالت تو به بنیآدم (فایده میرساند).

اول سموئیل 2: 25  اگر شخصی بر شخصی گناه ورزد، خدا او را داوری خواهد کرد؛ اما اگر شخصی بر خداوند گناه ورزد، کیست که برای وی شفاعت نماید؟» اما ایشان سخن پدر خود را نشنیدند، زیرا خداوند خواست که ایشان را هلاک سازد.

مزامیر 100: 2  خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید.

مزامیر 100: 3  بدانید که یهوه خداست؛ او ما را آفرید. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او.

مزامیر 113: 5  کیست مانند یهوّه خدای ما که بر اعلی علّیین نشسته است؟

مزامیر 113: 6  و متواضع میشود تا نظر نماید بر آسمانها و بر زمین؛

انجیل لوقا 17: 10  همچنین شما نیز چون به هر چیزی که مأمور شدهاید عمل کردید، گویید که غلامان بیمنفعت هستیم زیرا که آنچه بر ما واجب بود بجا آوردیم.

اعمال رسولان 17: 24  خدایی که جهان و آنچه در آن است آفرید، چونکه او مالک آسمان و زمین است، در هیکلهای ساخته شده به دستها ساکن نمیباشد

اعمال رسولان 17: 25  و از دست مردم خدمت کرده نمیشود که گویا محتاج چیزی باشد، بلکه خود به همگان حیات و نَفَس و جمیع چیزها میبخشد.

2

هوشع 6: 7  اما ایشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و درآنجا به من خیانت ورزیدند.

پیدایش 2: 16  و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: «از همۀ درختان باغ بیممانعت بخور،

پیدایش 2: 17  اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هرآینه خواهی مرد.»

غلاطیان 3: 10  زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت میباشند زیرا مکتوب است، مَلعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشتههای کتاب شریعت تا آنها را بهجا آرد.

غلاطیان 3: 12  امّا شریعت از ایمان نیست بلکه آنکه به آنها عمل میکند، در آنها زیست خواهد نمود.

رومیان 5: 12  لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همة مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند.

رومیان 5: 19  زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید.

اول قرنتیان 15: 22  و چنانکه در آدم همه میمیرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت.

اول قرنتیان 15: 47  انسان اوّل از زمین است خاکی؛ انسان دوّم خداوند است از آسمان.

3

رومیان 5: 12 -  20  12لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همة مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند.  13زیرا قبل از شریعت، گناه در جهان میبود، لکن گناه محسوب نمیشود در جایی که شریعت نیست.  14بلکه از آدم تا موسی موت تسلّط میداشت بر آنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونة آن آینده است، گناه نکرده بودند.  15و نه چنانکه خطا بود، همچنان نعمت نیز باشد. زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان، یعنی عیسی مسیح است، برای بسیاری افزون گردید.  16و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سر زد، همچنان بخشش باشد؛ زیرا حکم شد از یک برای قصاص لکن نعمت از خطایای بسیار برای عدالت رسید.  17زیرا اگر بهسبب خطای یک نفر و بهواسطة آن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را میپذیرند، در حیات سلطنت خواهند کرد بهوسیلة یک، یعنی عیسی مسیح.  18پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات.  19زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید.  20امّا شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود. لکن جایی که گناه زیاده گشت، فیض بینهایت افزون گردید.

رومیان 10: 5  زیرا موسی عدالت شریعت را بیان میکند که هر که به این عمل کند، در این خواهد زیست.

4

پیدایش 2: 16  و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: «از همۀ درختان باغ بیممانعت بخور،

پیدایش 2: 17  اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هرآینه خواهی مرد.»

غلاطیان 3: 10  زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت میباشند زیرا مکتوب است، مَلعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشتههای کتاب شریعت تا آنها را بهجا آرد.

5

غلاطیان 3: 21  پس آیا شریعت به خلاف وعدههای خداست؟ حاشا! زیرا اگر شریعتی داده میشد که تواند حیات بخشد، هرآینه عدالت از شریعت حاصل میشد.

رومیان 3: 20  از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونکه از شریعت دانستن گناه است.

رومیان 3: 21  لکن الحال بدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند؛

رومیان 8: 3  زیرا آنچه از شریعت محال بود، چونکه بهسبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد،

پیدایش 3: 15  و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذُرّیت تو وذریت وی میگذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی کوبید.»

اشعیا 42: 6  «من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندهام و دست تو را گرفته، تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امّتها خواهم گردانید.

انجیل متی 26: 28  زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته میشود.

رساله به عبرانیان 10: 5 -  10  5لهذا هنگامی که داخل جهان میشود، میگوید، قربانی و هدیه را نخواستی، لکن جسدی برای من مهیا ساختی.  6به قربانیهای سوختنی و قربانیهای گناه رغبت نداشتی.  7آنگاه گفتم، اینک، میآیم (در طومار کتاب در حقّ من مکتوب است) تا ارادة تو را ای خدا بجا آورم.  8چون پیش میگوید، هدایا و قربانیها و قربانیهای سوختنی و قربانیهای گناه را نخواستی و به آنها رغبت نداشتی، که آنها را بحسب شریعت میگذرانند،  9بعد گفت که، اینک، میآیم تا ارادة تو را ای خدا بجا آورم. پس اوّل را بر میدارد، تا دوّم را استوار سازد.  10و به این اراده مقدّس شدهایم، به قربانی جسد عیسی مسیح، یک مرتبه فقط.

6

انجیل مرقس 16: 15  پس بدیشان گفت، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید.

انجیل مرقس 16: 16  هر که ایمان آورده، تعمید یابد نجات یابد و امّا هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد.

انجیل یوحنا 3: 16  زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

رومیان 10: 6  لکن عدالت ایمان بدینطور سخن میگوید که در خاطر خود مگو کیست که به آسمان صعود کند، یعنی تا مسیح را فرود آورد،

رومیان 10: 9  زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.

غلاطیان 3: 11  امّا واضح است که هیچکس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمیشود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.

اعمال رسولان 16: 30  و ایشان را بیرون آورده، گفت، ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟

اعمال رسولان 16: 31  گفتند، به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانهات نجات خواهید یافت.

انجیل متی 28: 18 -  20  18پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت، تمامی قدرت درآسمان و بر زمین به من داده شده است.  19پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.  20و ایشان را تعلیم دهید که همة اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. آمین.

رومیان 1: 16  زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوّت خداست، برای نجات هر کس که ایمان آورد، اوّل یهود و پس یونانی،

رومیان 1: 17  که در آن عدالت خدا مکشوف میشود، از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.

7

حزقیال 36: 26  و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. و دل سنگی را از جسد شما دور کرده، دل گوشتین به شما خواهم داد.

حزقیال 36: 27  و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورید.

انجیل یوحنا 3: 5 -  8  5عیسی در جواب گفت، آمین، آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.  6آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است.  7عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید.  8باد هرجا که میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوی لیکن نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.

انجیل یوحنا 5: 37  و خود پدر که مرا فرستاد، به من شهادت داده است که هرگز آواز او را نشنیده و صورت او را ندیدهاید،
انجیل یوحنا 6: 37  هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود.

انجیل یوحنا 6: 44  کسی نمیتواند نزد من آید، مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید.

انجیل یوحنا 6: 45  در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من میآید.

اعمال رسولان 13: 48  چون امّتها این را شنیدند، شادخاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرّر بودند، ایمان آوردند.

انجیل لوقا 11: 13  پس اگر شما با آنکه شریر هستید، میدانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روحالقدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند.

غلاطیان 3: 14  تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امّتها آید و تا وعدة روح را بهوسیلة ایمان حاصل کنیم.

8

رساله به عبرانیان 9: 15 -  17  15و از این جهت او متوسط عهد تازهای است تا چون موت برای کفّارة تقصیرات عهد اوّل بوقوع آمد، خواندهشدگان وعدة میراث ابدی را بیابند.  16زیرا در هر جایی که وصیّتی است، لابدّ است که موتِ وصیّتکننده را تصوّر کنند،  17زیرا که وصیّت بعد از موت ثابت میشود؛ زیرا مادامی که وصیّتکننده زنده است، استحکامی ندارد.

رساله به عبرانیان 7: 22  به همین قدر نیکوتر است آن عهدی که عیسی ضامن آن گردید.
انجیل لوقا 22: 20  و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته میشود.

اول قرنتیان 11: 25  و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.

9

دوم قرنتیان 3: 6 -  9  6که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف میکُشد لیکن روح زنده میکند.  7امّا اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگها تراشیده شده با جلال میبود، بهحدّی که بنیاسرائیل نمیتوانستند صورت موسی را نظاره کنند بهسبب جلال چهره او که فانی بود،  8چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟  9زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود.

رساله به عبرانیان 1: 1  خدا، که در زمانِ سَلَف به اقسام متعدّد و طریقهای مختلف بوساطت انبیا به پدران ما تکلّم نمود،
رساله به عبرانیان 1: 2  در این ایّام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلّم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، و بهوسیلة او عالمها را آفرید؛

10

رومیان 4: 11  و علامت ختنه را یافت تا مُهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همة نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود؛

کولسیان 2: 11  و در وی مختون شدهاید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی، بهوسیلة اختتان مسیح.

کولسیان 2: 12  و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید.

کولسیان 2: 17  زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آنِ مسیح است.

اول قرنتیان 5: 7  پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانکه بیخمیرمایه هستید زیرا که فِصَح ما مسیح در راه ما ذبح شده است.

11

اول قرنتیان 10: 1 -  4  1زیرا ای برادران نمیخواهم شما بیخبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند  2و همه به موسی تعمید یافتند، در ابر و در دریا؛  3و همه همان خوراک روحانی را خوردند  4و همه همان شُرب روحانی را نوشیدند، زیرا که میآشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان میآمد و آن صخره مسیح بود.

رساله به عبرانیان 11: 13  در ایمان همة ایشان فوت شدند، در حالیکه وعدهها را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده، تحیّت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمین، بیگانه و غریب بودند.
انجیل یوحنا 8: 56  پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید.

غلاطیان 3: 6 -  8  6چنانکه ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد.  7پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند.  8و کتاب چون پیش دید که خدا امّتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امّتها از تو برکت خواهند یافت.

12

غلاطیان 3: 7 -  14  7پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند.  8و کتاب چون پیش دید که خدا امّتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امّتها از تو برکت خواهند یافت.  9بنابراین اهل ایمان با ابراهیمِ ایماندار برکت مییابند.  10زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت میباشند زیرا مکتوب است، مَلعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشتههای کتاب شریعت تا آنها را بهجا آرد.  11امّا واضح است که هیچکس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمیشود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.  12امّا شریعت از ایمان نیست بلکه آنکه به آنها عمل میکند، در آنها زیست خواهد نمود.  13مسیح، ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است ملعون است هرکه بر دار آویخته شود.  14تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امّتها آید و تا وعدة روح را بهوسیلة ایمان حاصل کنیم.

اعمال رسولان 15: 11  بلکه اعتقاد داریم که محضِ فیضِ خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز.
رومیان 3: 30  زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان، و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد.

13

غلاطیان 2: 17  امّا اگر چون عدالت در مسیح را میطلبیم، خود هم گناهکار یافت شویم، آیا مسیح خادم گناه است؟ حاشا!

کولسیان 2: 17  زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آنِ مسیح است.

14

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.

انجیل متی 28: 20  و ایشان را تعلیم دهید که همة اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. آمین.

اول قرنتیان 11: 23 -  25  23زیرا من از خداوند یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت  24و شکر نموده، پاره کرد و گفت، بگیرید بخورید. این است بدن من که برای شما پاره میشود. این را به یادگاری من بجا آرید.  25و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من. هرگاه این را بنوشید، به یادگاری من بکنید.

دوم قرنتیان 3: 7 -  11  7امّا اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگها تراشیده شده با جلال میبود، بهحدّی که بنیاسرائیل نمیتوانستند صورت موسی را نظاره کنند بهسبب جلال چهره او که فانی بود،  8چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟  9زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود.  10زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز بدین نسبت جلالی نداشت بهسبب این جلال فایق.  11زیرا اگر آن فانی با جلال بودی، هرآینه این باقی از طریق اولی در جلال خواهد بود.

15

رساله به عبرانیان 12: 22 -  28  22بلکه تقرّب جستهاید به جبل صهیون و شهر خدای حیّ، یعنی اورشلیم سماوی و به جنود بیشماره از محفل فرشتگان،  23و کلیسای نخستزادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داورِ جمیع و به ارواحِ عادلانِ مُکَمَّل  24و به عیسی متوسّطِ عهدِ جدید و به خون پاشیده شده که متکلّم است به معنیِ نیکوتر از خون هابیل.  25زنهار از آنکه سخن میگوید رو مگردانید، زیرا اگر آنانی که از آنکه بر زمین سخن گفت رو گردانیدند، نجات نیافتند، پس ما چگونه نجات خواهیم یافت اگر از او که از آسمان سخن میگوید روگردانیم؟  26که آواز او در آن وقت زمین را جنبانید، لکن الآن وعده داده است، که یک مرتبه دیگر نه فقط زمین بلکه آسمان را نیز خواهم جنبانید.  27و این قول او یک مرتبه دیگر اشاره است از تبدیل چیزهایی که جنبانیده میشود، مثل آنهایی که ساخته شد، تا آنهایی که جنبانیده نمیشود باقی ماند.  28پس چون ملکوتی را که نمیتوان جنبانید مییابیم، شکر بجا بیاوریم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسندیده نماییم.

ارمیا 31: 33  اما خداوند میگوید: «اینست عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود.
ارمیا 31: 34  و بار دیگر کسی به همسایهاش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس. زیرا خداوند میگوید: جمیع ایشان از خُرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چونکه عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.»

رساله به عبرانیان 8: 6 -  13  6لکن الآن او خدمت نیکوتر یافته است، به مقداری که مُتَوَسِطِ عهد نیکوتر نیز هست که بر وعدههای نیکوتر مرتّب است.  7زیرا اگر آن اوّل بیعیب میبود، جایی برای دیگری طلب نمیشد.  8چنانکه ایشان را ملامت کرده، میگوید، خداوند میگوید، اینک، ایّامی میآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه استوار خواهم نمود.  9نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم، در روزی که من ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر برآوردم، زیرا که ایشان در عهد من ثابت نماندند. پس خداوند میگوید، من ایشان را واگذاردم.  10و خداوند میگوید، این است آن عهدی که بعد از آن ایّام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود.  11و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زیرا که همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت.  12زیرا بر تقصیرهای ایشان ترّحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.  13پس چون تازه گفت، اوّل را کُهنه ساخت؛ و آنچه کهنه و پیر شده است، مشرف بر زوال است.

دوم قرنتیان 3: 9 -  11  9زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود.  10زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز بدین نسبت جلالی نداشت بهسبب این جلال فایق.  11زیرا اگر آن فانی با جلال بودی، هرآینه این باقی از طریق اولی در جلال خواهد بود.

16

انجیل متی 28: 19  پس رفته، همة امّتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید.
افسسیان 2: 15 -  19  15و عداوت، یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود، به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده، از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند.  16و تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دهد، بوساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کُشت،  17و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند.  18زیرا که بهوسیلة او هردو نزد پدر در یک روح دخول داریم.  19پس، از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدّسین هستید و از اهل خانة خدا.

انجیل لوقا 2: 32  نوری که کشف حجاب برای امّتها کند و قوم تو اسرائیل را جلال بُوَد.
اعمال رسولان 10: 34  پطرس زبان را گشوده، گفت، فیالحقیقت یافتهام که خدا را نظر به ظاهر نیست،

اعمال رسولان 10: 35  بلکه از هر امّتی، هر که از او ترسد و عمل نیکو کند، نزد او مقبول گردد.

17

انجیل لوقا 22: 20  و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته میشود.

رساله به عبرانیان 8: 7 -  9  7زیرا اگر آن اوّل بیعیب میبود، جایی برای دیگری طلب نمیشد.  8چنانکه ایشان را ملامت کرده، میگوید، خداوند میگوید، اینک، ایّامی میآید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه استوار خواهم نمود.  9نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم، در روزی که من ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر برآوردم، زیرا که ایشان در عهد من ثابت نماندند. پس خداوند میگوید، من ایشان را واگذاردم.

غلاطیان 3: 14  تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امّتها آید و تا وعدة روح را بهوسیلة ایمان حاصل کنیم.
غلاطیان 3: 16  امّا وعدهها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمیگوید به نسلها که گویا دربارة بسیاری باشد، بلکه دربارة یکی و به نسل تو که مسیح است.

اعمال رسولان 15: 11  بلکه اعتقاد داریم که محضِ فیضِ خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز.

رومیان 3: 21 -  23  21لکن الحال بدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند؛  22یعنی عدالت خدا که بهوسیلة ایمان به عیسی مسیح است، به همه و کلّ آنانی که ایمان آورند. زیرا که هیچ تفاوتی نیست،  23زیرا همه گناه کردهاند واز جلال خدا قاصر میباشند،

رومیان 3: 30  زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان، و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد.
رومیان 4: 3  زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم بهخدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد.

رومیان 4: 6  چنانکه داود نیز خوشحالی آن کس را ذکر میکند که خدا برای او عدالت محسوب میدارد، بدون اعمال،

رومیان 4: 16  و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد تا وعده برای همگی ذریّت استوار شود نه مختصّ به ذریّت شرعی بلکه به ذریّت ایمانی ابراهیم نیز که پدر جمیع ما است،

رومیان 4: 17  [چنانکه مکتوب است که تو را پدر امّتهای بسیار ساختهام]، در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده میکند و ناموجودات را به وجود میخواند؛

رومیان 4: 23  ولکن اینکه برای وی محسوب شد، نه برای او فقط نوشته شد،

رومیان 4: 24  بلکه برای ما نیز که به ما محسوب خواهد شد، چون ایمان آوریم به او که خداوند ما عیسی را از مردگان برخیزانید،

رساله به عبرانیان 13: 8  عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است.

رساله به عبرانیان 1: 1  خدا، که در زمانِ سَلَف به اقسام متعدّد و طریقهای مختلف بوساطت انبیا به پدران ما تکلّم نمود،

رساله به عبرانیان 1: 2  در این ایّام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلّم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، و بهوسیلة او عالمها را آفرید؛

مزامیر 32: 1  [قصیدة داود] خوشابحال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید.