اعتقادنامه وست مینستر، فصل پنجم، تدبیر الهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال