اعتقادنامه وست مینستر، فصل چهارم، آفرینش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال