اعتقادنامه وست مینستر، فصل سوم، تقدیر ازلی خدا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فصل سوم

تقدیر ازلی خدا

 

1. خدا از ازل از طریق مصلحت حکیمانه و قصد کاملاً  مقدس خود، به طور آزاد و غیر قابل تغییر، هر چیزی را که به وقوع می­پیوندد مقدر فرموده1 ولی این امر را طوری انجام داده که خودش به وجود آورنده­ی گناه نیست2 و تجاوزی به آزادی اراده­ی مخلوقات نکرده و نیز آزادی و اختیار در مورد علل ثانویه را از انسان سلب ننموده بلکه برقرار داشته است3 .

2. با وجودی که خدا می­داند در تمام شرایط امکان دارد چه چیزی به وقوع بپیوندد و یا به وقوع خواهد پیوست4، فقط به این دلیل که آینده را می­بیند و از شرایط آگاه می­باشد، چیزی را مقدر نفرموده است5.

3. توسط تقدیر الهی، به منظور آشکار ساختن جلال خدا، بعضی از انسان­ها و فرشتگان برای حیات ابدی6 و بعضی دیگر برای هلاکت ابدی مقرر شده­اند7.

4. این فرشتگان و انسان­ها، که به شرح بالا از قبل مقدر و مقرر شده­اند، به طور مخصوص و غیر قابل تغییری تعیین گردیده­اند و تعداد آن­ها به قدری قطعی و مشخص است که نمی­توان بر آن افزود و یا از آن کم کرد8 .

5. انسان­هایی را که برای حیات مقرر شده­اند، خدا پیش از بنیاد عالم9 بر وفق مقصود ازلی و بی­تبدیل خود10 و مطابق مصلحت سِری و اراده­ی نیکوی خود11 برای جلال ابدی12 در مسیح انتخاب نموده است13 و این انتخاب فقط به سبب فیض رایگان و محبت او می­باشد14 و ربطی به پیش­بینی در مورد ایمان و اعمال نیک و یا مداومت آن­ها ندارد و چیز دیگری در مخلوقات به منزله­ی شرط یا سببی که محرک او در این مورد باشد نبوده است بلکه همه برای ستایش فیض پرجلال او می­باشد15.

6. همان طور که خدا برگزیدگان را برای جلال مقرر فرموده است، به همان طریق توسط مقصود ازلی و اراده­ی آزاد خود، همه­ی وسایل را برای به دست آوردن آن مقصود از قبل تعیین نموده است16. بنابراین برگزیدگان، که در آدم در گناه سقوط کردند، توسط مسیح رستگار17 و برای ایمان در مسیح توسط روحش که در زمان مناسب فاعل می­باشد به طور ثمربخش دعوت می­گردند18 و عادل شمرده شده19 و فرزندخواندگی را یافته20 و تقدیس کرده می­شوند21 و به قدرت الهی به وسیله­ی ایمان برای نجات محافظت می­گردند22. هیچ شخص دیگری، غیر از برگزیدگان، توسط مسیح خریداری و رستگار نمی­گردد و دعوت و عادل و فرزندخوانده و مقدس نمی­شود و نجات نمی­یابد23.

7. خدا طبق صلاح و تمایل غیر قابل درک خودش، که به وسیله­ی آن رحمت خود را به هر که بخواهد ارزانی می­فرماید و از هر کس مایل باشد باز می­دارد، به منظور روشن ساختن شکوه قدرت خود بر مخلوقات رضا بدین داد که از باقی انسان­ها بگذرد24 و آن­ها را به علت گناه ایشان برای بی­حرمتی و غضب مقرر فرماید25 و این برای تمجید عدالت پرجلال اوست26.

8. تعلیم در مورد تقدیر الهی از اسرار عمیقی است که باید با هشیاری و احتیاط مخصوص درباره­ی آن بحث کرد تا آن که مردم به اراده­ی خدا که در کلامش مکشوف است متوجه شده و مطیع آن گردند و بتوانند به وسیله­ی اطمینان در مورد دعوت ثمربخش خودشان درباره­ی برگزیدگی ابدی خود اطمینان حاصل نمایند. پس از این نظر این تعلیم باعث تمجید، احترام و تکریم خدا شده و در عین حال باعث فروتنی و تلاش و تسلی فراوان همه­ی کسانی خواهد بود که انجیل را صمیمانه اطاعت می­نمایند27.

 

*****

1.

افسسیان 1: 11  که ما نیز در وی میراث او شدهایم، چنانکه پیش معیّن گشتیم برحسب قصد او که همة چیزها را موافق رأی ارادة خود میکند.
رومیان 11: 33  زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا! چقدر بعید از غوررسی است احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی!

رساله به عبرانیان 6: 17  از اینرو، چون خدا خواست که عدم تغییر ارادة خود را به وارثان وعده به تأکید بیشمار ظاهر سازد، قسم در میان آورد.

رومیان 9: 15  زیرا به موسی میگوید، رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم.

رومیان 9: 18  بنابراین هر که را میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگدل میسازد.

اعمال رسولان 4: 27  زیرا که فیالواقع بر بندة قدّوس تو عیسی که او را مسح کردی، هیرودیس و پنطیوس پیلاطس با امّتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند،

اعمال رسولان 4: 28  تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدّر فرموده بود، بجا آورند.

انجیل متی 10: 29  آیا دو گنجشک به یک فَلس فروخته نمیشود؟ و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شما به زمین نمیافتد.

انجیل متی 10: 30  لیکن همة مویهای سر شما نیز شمرده شده است.

افسسیان 2: 10  زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو، که خدا قبل مهیّا نمود تا در آنها سلوک نماییم.

اشعیا 45: 6  تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی.

اشعیا 45: 7  پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت. صانع سلامتی و آفریننده بدی. من یهوه صانع همه این چیزهاهستم.

2

رساله یعقوب 1: 13  هیچکس چون در تجربه افتد، نگوید، خدا مرا تجربه میکند، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمیشود و او هیچکس را تجربه نمیکند.

رساله یعقوب 1: 14  لکن هرکس در تجربه میافتد، وقتی که شهوت وی او را میکَشَد، و فریفته میسازد.

رساله یعقوب 1: 17  هر بخشندگیِ نیکو و هر بخششِ کامل از بالا است، و نازل میشود از پدر نورها، که نزد او هیچ تبدیل و سایة گَردِش نیست.

رساله اول یوحنا 1: 5  و این است پیغامی که از او شنیدهایم و به شما اعلام مینماییم، که خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست.

جامعه 7: 29  همانا این را فقط دریافتم که خدا آدمی را راست آفرید، اما ایشان مخترعات بسیارطلبیدند.

مزامیر 5: 4  زیرا تو خدایی نیستی که به شرارت راغب باشی، و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد.

3

اعمال رسولان 2: 23  این شخص چون برحسب ارادة مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده، کُشتید،

انجیل متی 17: 12  لیکن به شما میگویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند، بلکه آنچه خواستند با وی کردند؛ به همانطور پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید.

اعمال رسولان 4: 27  زیرا که فیالواقع بر بندة قدّوس تو عیسی که او را مسح کردی، هیرودیس و پنطیوس پیلاطس با امّتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند،

اعمال رسولان 4: 28  تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدّر فرموده بود، بجا آورند.

انجیل یوحنا 19: 11  عیسی جواب داد، هیچ قدرت بر من نمیداشتی اگر از بالا به تو داده نمیشد. و از این جهت آن کس که مرا به تو تسلیم کرد، گناه بزرگتر دارد.

امثال سلیمان 16: 33  قرعه در دامن انداخته میشود، لیکن تمامی حکم آن از خداوند است.

اعمال رسولان 27: 23  زیرا که دوش، فرشته آن خدایی که از آن او هستم و خدمتِ او را میکنم، به من ظاهر شده،

اعمال رسولان 27: 24  گفت، ای پولُس ترسان مباش زیرا باید تو در حضور قیصر حاضر شوی. و اینک، خدا همة همسفران تو را به تو بخشیده است.

اعمال رسولان 27: 34  پس استدعای من این است که غذا بخورید که عافیت برای شما خواهد بود، زیرا که مویی از سر هیچ یک از شما نخواهد افتاد.

اعمال رسولان 27: 44  و بعضی بر تختها و بعضی بر چیزهای کشتی و همچنین همه به سلامتی به خشکی رسیدند.

4

اعمال رسولان 15: 18  این را میگویدخداوندی که این چیزها را از بدو عالم معلوم کرده است.

اول سموئیل 23: 11  آیا اهل قَعِیلَه مرا به دست او تسلیم خواهند نمود؟ و آیا شاول چنانکه بنده ات شنیده است، خواهد آمد؟ ای یهُوَه، خدای اسرائیل، مسألت آنکه بندۀ خود را خبر دهی.» خداوند گفت که «او خواهد آمد.»

اول سموئیل 23: 12  داود گفت: «آیا اهل قَعِیلَه مرا و کسان مرا به دست شاول تسلیم خواهند نمود؟» خداوند گفت که «تسلیم خواهند نمود.»مزامیر 139: 1 -  4  1[برای سالار مغنّیان. مزمور داود] ای خداوند مرا آزموده و شناختهای.  2تو نشستن و برخاستن مرا میدانی و فکرهای مرا از دور فهمیدهای.  3راه و خوابگاه مرا تفتیش کردهای و همة طریقهای مرا دانستهای.  4زیرا که سخنی بر زبان من نیست، جز اینکه تو ای خداوند آن را تماماً دانستهای.

امثال سلیمان 16: 33  قرعه در دامن انداخته میشود، لیکن تمامی حکم آن از خداوند است.
انجیل متی 11: 21  وای بر تو ای خورَزین! وای بر تو ای بیتصیدا! زیرا اگر معجزاتی که در شما ظاهر گشت، در صور و صیدون ظاهر میشد، هرآینه مدّتی در پلاس و خاکستر توبه مینمودند.

انجیل متی 11: 23  و تو ای کفرناحوم که تا به فلک سرافراشتهای، به جهنّم سرنگون خواهی شد زیرا هرگاه معجزاتی که در تو پدید آمد در سدوم ظاهر میشد، هرآینه تا امروز باقی میماند.

5

رومیان 9: 11  زیرا هنگامی که هنوز تولّد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده، تا ارادة خدا برحسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوتکننده

رومیان 9: 13  چنانکه مکتوب است، یعقوب را دوست داشتم امّا عیسو را دشمن.

رومیان 9: 15  زیرا به موسی میگوید، رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم.

رومیان 9: 16  لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده.

رومیان 9: 18  بنابراین هر که را میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگدل میسازد.

دوم تیموتائوس 1: 9  که ما را نجات داد و به دعوت مقدّس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه برحسب ارادة خود و آن فیضی که قبل از قدیمالایّام در مسیح عیسی به ما عطا شد.

افسسیان 1: 4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بیعیب باشیم.

افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

6

اول تیموتائوس 5: 21  در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را قسم میدهم که، این امور را بدون غرض نگاه داری و هیچ کاری از روی طرفداری مکن.

انجیل متی 25: 31  امّا چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست،

انجیل متی 25: 41  پس اصحاب طرف چپ را گوید، ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیّا شده است.

اعمال رسولان 13: 48  چون امّتها این را شنیدند، شادخاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرّر بودند، ایمان آوردند.

رومیان 8: 29  زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معیّن فرمود تا به صورت پسرش متشکّل شوند تا او نخستزاده از برادران بسیار باشد.

رومیان 8: 30  و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.

انجیل یوحنا 10: 27 -  29  27گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند.  28و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.  29پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد.

انجیل مرقس 8: 38  زیرا هر که در این فرقه زناکار و خطاکار از من و سخنان من شرمنده شود، پسر انسان نیز وقتی که با فرشتگان مقدّس در جلال پدر خویش آید، از او شرمنده خواهد گردید.
رساله یهودا 1: 6  و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یومِ عظیم نگاه داشته است.

7

رومیان 9: 22  و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خویش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود، به حلم بسیار متحمّل گردید،

رومیان 9: 23  و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال مستعّد نمود،

افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

افسسیان 1: 6  برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب.

امثال سلیمان 16: 4  خداوند هر چیز را برای غایت آن ساخته است، و شریران را نیز برای روز بلا.

انجیل متی 25: 41  پس اصحاب طرف چپ را گوید، ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیّا شده است.

رساله یهودا 1: 4  زیرا که بعضی اشخاص در خفا درآمدهاند که از قدیم برای این قصاص مقرّر شده بودند؛ مردمان بیدین که فیض خدای ما را به فجور تبدیل نموده و عیسی مسیح آقای واحد و خداوند ما را انکار کردهاند.

8

دوم تیموتائوس 2: 19  و لیکن بنیادِ ثابتِ خدا قائم است و این مُهر را دارد، که خداوند کسان خود را میشناسد و هرکه نام مسیح را خواند، از ناراستی کناره جوید.

انجیل یوحنا 13: 18  دربارة جمیع شما نمیگویم؛ من آنانی را که برگزیدهام میشناسم، لیکن تا کتاب تمام شود، آنکه با من نان میخورد، پاشنه خود را بر من بلند کرده است.

انجیل یوحنا 10: 14 -  16  14من شبان نیکو هستم و خاصّان خود را میشناسم و خاصّان من مرا میشناسند،  15چنانکه پدر مرا میشناسد و من پدر را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندان مینهم.  16و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند. باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد.

انجیل یوحنا 10: 27 -  29  27گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند.  28و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.  29پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد.

انجیل یوحنا 17: 26  و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبّتی که به من نمودهای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم.
انجیل یوحنا 17: 6  اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آنِ تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند.

انجیل یوحنا 17: 9 -  12  9من بجهت اینها سوال میکنم و برای جهان سوال نمیکنم، بلکه از برای کسانی که به من دادهای، زیرا که از آنِ تو میباشند.  10و آنچه ازآنِ من است از آنِ تو است و آنچه از آنِ تو است از آنِ من است و در آنها جلال یافتهام.  11بعد از این در جهان نیستم امّا اینها در جهان هستند و من نزد تو میآیم. ای پدر قدّوس اینها را که به من دادهای، به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند چنانکه ما هستیم.  12مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم، و هر کس را که به من دادهای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد، مگر پسرِ هلاکت تا کتاب تمام شود.

انجیل یوحنا 6: 37 -  39  37هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من آید و هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم نمود.  38زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به ارادة خود عمل کنم، بلکه به ارادة فرستنده خود.  39و ارادة پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد، چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم.

اعمال رسولان 13: 48  چون امّتها این را شنیدند، شادخاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرّر بودند، ایمان آوردند.
9

افسسیان 1: 4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بیعیب باشیم.

10

افسسیان 1: 11  که ما نیز در وی میراث او شدهایم، چنانکه پیش معیّن گشتیم برحسب قصد او که همة چیزها را موافق رأی ارادة خود میکند.

11

افسسیان 1: 9  چونکه سرّ ارادة خود را به ما شناسانید، برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود،

12

دوم تیموتائوس 1: 9  که ما را نجات داد و به دعوت مقدّس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه برحسب ارادة خود و آن فیضی که قبل از قدیمالایّام در مسیح عیسی به ما عطا شد.

13

رومیان 8: 30  و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.

اول تسالونیکیان 5: 9  زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه بجهت تحصیل نجات، بهوسیلة خداوند ما عیسی مسیح،

رساله اول پطرس 5: 10  و خدای همة فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.

رساله اول پطرس 5: 10  و خدای همة فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.

رساله اول پطرس 5: 10  و خدای همة فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.

رساله اول پطرس 5: 10  و خدای همة فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.

رساله اول پطرس 5: 10  و خدای همة فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت.

14

رومیان 9: 11  زیرا هنگامی که هنوز تولّد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده، تا ارادة خدا برحسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوتکننده
رومیان 9: 13  چنانکه مکتوب است، یعقوب را دوست داشتم امّا عیسو را دشمن.

رومیان 9: 15  زیرا به موسی میگوید، رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم.

رومیان 9: 16  لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده.

افسسیان 1: 4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بیعیب باشیم.

افسسیان 1: 6  برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب.

افسسیان 1: 9  چونکه سرّ ارادة خود را به ما شناسانید، برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود،

دوم تیموتائوس 1: 9  که ما را نجات داد و به دعوت مقدّس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه برحسب ارادة خود و آن فیضی که قبل از قدیمالایّام در مسیح عیسی به ما عطا شد.

افسسیان 2: 8  زیرا که محض فیض نجات یافتهاید، بهوسیلة ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست،

افسسیان 2: 9  و نه از اعمال، تا هیچکس فخر نکند.

15

افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

افسسیان 1: 6  برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب.

افسسیان 1: 12  تا از ما که اوّل امیدوار به مسیح میبودیم، جلال او ستوده شود.

16

رساله اول پطرس 1: 2  برگزیدگان برحسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. فیض و سلامتی بر شما افزون باد.

افسسیان 1: 4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بیعیب باشیم.

افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

افسسیان 2: 10  زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو، که خدا قبل مهیّا نمود تا در آنها سلوک نماییم.

دوم تسالونیکیان 2: 13  امّا ای برادران و ای عزیزانِ خداوند، میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم، که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمانِ به راستی.

17

اول تسالونیکیان 5: 9  زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه بجهت تحصیل نجات، بهوسیلة خداوند ما عیسی مسیح،

اول تسالونیکیان 5: 10  که برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده، همراه وی زیست کنیم.

رساله تیطس 2: 14  که خود را در راه ما فدا ساخت، تا ما را از هر ناراستی برهاند، و امّتی برای خود طاهر سازد که ملِک خاصّ او و غیور در اعمال نیکو باشند.

رومیان 5: 19  زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید.

18

رومیان 9: 11  زیرا هنگامی که هنوز تولّد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده، تا ارادة خدا برحسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوتکننده

دوم تسالونیکیان 2: 13  امّا ای برادران و ای عزیزانِ خداوند، میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم، که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمانِ به راستی.

دوم تسالونیکیان 2: 14  و برای آن شما را دعوت کرد بهوسیلة بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح.

اول قرنتیان 1: 9  امین است خدایی که شما را به شراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است.

19

رومیان 8: 30  و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.

20

افسسیان 1: 5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب خشنودی ارادة خود،

21

دوم تسالونیکیان 2: 13  امّا ای برادران و ای عزیزانِ خداوند، میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم، که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمانِ به راستی.

افسسیان 1: 4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بیعیب باشیم.

اول تسالونیکیان 4: 3  زیرا که این است ارادة خدا یعنی قدّوسیّت شما تا از زنا بپرهیزید.

22

رساله اول پطرس 1: 5  که به قوّت خدا محروس هستید به ایمان برای نجاتی که مهیّا شده است تا در ایّام آخر ظاهر شود.

انجیل یوحنا 10: 28  و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.

23

انجیل یوحنا 17: 9  من بجهت اینها سوال میکنم و برای جهان سوال نمیکنم، بلکه از برای کسانی که به من دادهای، زیرا که از آنِ تو میباشند.

رومیان 8: 28 -  39  28و میدانیم که بجهت آنانی که خدا را دوست میدارند و بحسب ارادة او خوانده شدهاند، همه چیزها برای خیریّت [ایشان] با هم در کار میباشند.  29زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معیّن فرمود تا به صورت پسرش متشکّل شوند تا او نخستزاده از برادران بسیار باشد.  30و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد.  31پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ما است کیست به ضدّ ما؟  32او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟  33کیست که بر برگزیدگان خدا مدّعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟  34کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مُرد بلکه نیز برخاست، آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت میکند؟  35کیست که ما را از محبّت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟  36چنانکه مکتوب است که بخاطر تو تمام روز کُشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده میشویم.  37بلکه در همة این امور از حدّ زیاده نصرت یافتیم، بهوسیلة او که ما را محبّت نمود.  38زیرا یقین میدانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده  39و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبّت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.

انجیل یوحنا 6: 64  ولیکن بعضی ازشما هستند که ایمان نمیآورند. زیرا که عیسی از ابتدا میدانست کیانند که ایمان نمیآورند و کیست که او را تسلیم خواهد کرد.
انجیل یوحنا 6: 65  پس گفت، از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمیتواند آمد مگر آنکه پدرِ من، آن را بدو عطا کند.

انجیل یوحنا 8: 47  کسی که از خدا است، کلام خدا را میشنود و از این سبب شما نمیشنوید که از خدا نیستید.

انجیل یوحنا 10: 26  لیکن شما ایمان نمیآورید زیرا از گوسفندان من نیستید، چنانکه به شما گفتم.

رساله اول یوحنا 2: 19  از ما بیرون شدند، لکن از ما نبودند، زیرا اگر از ما میبودند با ما میماندند؛ لکن بیرون رفتند تا ظاهر شود که همة ایشان از ما نیستند.

اعمال رسولان 13: 48  چون امّتها این را شنیدند، شادخاطر شده، کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرّر بودند، ایمان آوردند.

24

انجیل متی 11: 25  در آن وقت، عیسی توجّه نموده، گفت، ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را ستایش میکنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان مکشوف فرمودی!

انجیل متی 11: 26  بلی ای پدر، زیرا که همچنین منظور نظر تو بود.

رساله اول پطرس 2: 8  و سنگ لغزش دهنده و صخرة مصادم، زیرا که اطاعت کلام نکرده، لغزش میخورند، که برای همین معیّن شدهاند.

25

رومیان 9: 14 -  22  14پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بیانصافی است؟ حاشا!  15زیرا به موسی میگوید، رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم.  16لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده.  17زیرا کتاب به فرعون میگوید، برای همین تو را برانگیختم تا قوّت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود.  18بنابراین هر که را میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگدل میسازد.  19پس مرا میگویی، دیگر چرا ملامت میکند؟ زیرا کیست که با ارادة او مقاومت نموده باشد؟  20نی بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه میکنی؟ آیا مصنوع به صانع میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟  21یا کوزهگر اختیار بر گِل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟  22و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خویش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود، به حلم بسیار متحمّل گردید،

رساله یهودا 1: 4  زیرا که بعضی اشخاص در خفا درآمدهاند که از قدیم برای این قصاص مقرّر شده بودند؛ مردمان بیدین که فیض خدای ما را به فجور تبدیل نموده و عیسی مسیح آقای واحد و خداوند ما را انکار کردهاند.
رومیان 2: 8  و امّا به اهل تعصّب که اطاعت راستی نمیکنند بلکه مطیع ناراستی میباشند، خشم و غضب

رومیان 2: 9  و عذاب و ضیق بر هر نَفْس بشری که مرتکب بدی میشود، اوّل بر یهود و پس بر یونانی؛

دوم تسالونیکیان 2: 10 -  12  10و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که محبّت راستی را نپذیرفتند تا نجات یابند.  11و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی میفرستد تا دروغ را باور کنند  12و تا فتوایی شود بر همة کسانی که راستی را باور نکردند بلکه به ناراستی شاد شدند.

26

دوم تیموتائوس 2: 19  و لیکن بنیادِ ثابتِ خدا قائم است و این مُهر را دارد، که خداوند کسان خود را میشناسد و هرکه نام مسیح را خواند، از ناراستی کناره جوید.

دوم تیموتائوس 2: 20  امّا در خانة بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره میباشد، بلکه چوبی و گلی نیز؛ امّا آنها برای عزّت و اینها برای ذلّت.

مکاشفه 15: 3  سرود موسی بندة خدا و سرود برّه را میخوانند و میگویند، عظیم و عجیب است اعمال تو ای خداوند خدای قادر مطلق! عدل و حقّ است راههای تو ای پادشاه امّتها!

مکاشفه 15: 4  کیست که از تو نترسد، خداوندا و کیست که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدّوس هستی و جمیع امّتها آمده، در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است!

27

رومیان 9: 20  نی بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه میکنی؟ آیا مصنوع به صانع میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟

رومیان 11: 33  زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا! چقدر بعید از غوررسی است احکام او و فوق از کاوش است طریقهای وی!

تثنیه 29: 29  چیزهای مخفی از آن یهُوَهخدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما است، تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل آوریم.

رساله دوم پطرس 1: 10  لهذا ای برادران، بیشتر جدّ و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید: زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد:

افسسیان 1: 6  برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب.

رومیان 11: 5  پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیّتی بحسب اختیار فیض مانده است.

رومیان 11: 6  و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست وگرنه فیض دیگر فیض نیست. امّا اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست والاّ عمل دیگر عملنیست.

رومیان 11: 20  آفرین بجهت بیایمانی بریده شدند و تو محض ایمان پایدار هستی. مغرور مباش بلکه بترس!

رومیان 8: 33  کیست که بر برگزیدگان خدا مدّعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟

انجیل لوقا 10: 20  ولی از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما میکنند بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان مرقوم است.