اعتقادنامه وست مینستر، فصل سوم، تقدیر ازلی خدا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال