اعتقادنامه وست مینستر، فصل دوم، خدا و تثلیث اقدس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال