اعتقادنامه وست مینستر، فصل اول، کتاب مقدس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

فصل اول

کتاب مقدس

 

  1. با وجودی که نورِعقل طبیعی انسان و اعمال خدا در آفرینش و در اداره ی کائنات به قدری نیکویی و حکمت و قدرت الهی را آشکار می سازد که انسان در مورد ایمان به وجود خدا بهانه ای نداشته باشد‏1، ولی این ها به تنهایی برای یافتن و شناسایی خدا و اراده ی او به نوعی که برای دستیابی نجات لازم می باشد کافی نیست 2. با این حال خدا را پسند آمد که در زمان های متعدد و به روش های مختلف خود را ظاهر سازد و اراده ی خود را در این مورد به کلیسایش اعلام دارد 3 و بعدها به منظور محافظت و انتشار حقیقت به نحو مطلوب و همچنین برای استحکام و تسلی بیشتر کلیسا در مقابل مفاسد جسمانی و بدخواهی شیطان، همان اراده ی خود را به نوشتن بسپارد 4. وجود نوشتجات مقدس به طور قطع ضروری است 5 زیرا آن طریق هایی که خدا اراده ی خود را به وسیله ی آن ها به قوم خود مکشوف فرمود در زمان حاضر متوقف شده است 6.
  2. نوشتجات مقدس، یعنی کلام مکتوب خدا، عبارت است از همه کتاب  های عهد عتیق و عهدجدید که اسامی آن ها به این قرار است:

 

فهرست کتاب های عهدعتیق:

 

پیدایش                     دوم تواریخ                  دانیال

خروج                       عزرا                          هوشع

لاویان                       نحمیا                        یوئیل

اعداد                        استر                          عاموس

تثنیه                        ایوب                         عوبدیا

یوشع                        مزامیر                       یونس

داوران                       امثال                         میکاه

روت                         جامعه                        ناحوم

اول سموئیل               غزل غزل ها                  حبقوق

دوم سموئیل               اشعیا                         صفنیا

اول پادشاهان              ارمیا                          حَجَی

دوم پادشاهان             مراثی ارمیا                   زکریا

اول تواریخ                 حِزقیال                        ملاکی

 

فهرست کتاب های عهدجدید:

 

متا                        افسسیان                        عبرانیان

مرقس                      فیلپیان                        یعقوب

لوقا                         کولسیان                       اول پطرس

یوحنا                       اول تسالونیکیان             دوم پطرس

اعمال رسولان            دوم تسالونیکیان             اول یوحنا

رومیان                     اول تیموتائوس              دوم یوحنا

اول قرنتیان               دوم تیموتائوس              سوم یوحنا

دوم قرنتیان               تیطوس                       یهودا

غلاطیان                   فِلیمون                         مکاشفه

همه این نوشتجات مقدس با الهام الهی عطا شده اند و پایه و قانون ایمان و عمل هستند.7

  1. کتاب هایی که به نام «آپوکریفا» معروف هستند، چون دارای الهام الهی نمی باشند، از نوشتجات مقدس رسمی محسوب نمی گردند و به همین دلیل در کلیسای خدا اعتبار رسمی ندارند بلکه فقط مثل سایر نوشتجات انسانی به کار برده می شوند.8
  2. صحت و اعتبار نوشتجات مقدس، که بر اساس آن باید به نوشتجات مقدس ایمان آورد و آن ها را اطاعت نمود، بر پایه ی شهادت هیچ انسان یا هیچ کلیسایی قرار ندارد بلکه به تمامی از خداست که او خودش راستی و به وجود آورنده ی نوشتجات مقدس می باشد. بنابراین از این جهت که کلام خداست باید به عنوان حقیقت پذیرفته شود 9.
  3. توسط شهادت کلیسا ممکن است تشویق و ترغیب شویم که نوشتجات مقدس را بسیار محترم و معتبر بدانیم. بعلاوه مطالب آسمانی و تأثیر تعالیم آن و فصاحت سبک نگارش و هماهنگی تمام قسمت ها با یکدیگر و هدف کلی آن که عبارت است از جلال و مکاشفه ی کاملش در خصوص یگانه راه نجات انسان و هم چنین سایر خصوصیات عالی و بی مثالش و کمال کامل آن، همه به طور یقین ثابت می کنند که کتاب مقدس کلام خداست اما با وجود این، یقین کامل و اطمینان خاطر ما در خصوص حقیقت مصون از خطا بودن و اعتبار الهی آن بر اثر عمل باطنی روح القدس حاصل می شود که توسط کلام خدا و با آن کلام در دل های ما شهادت می دهد 10.
  4. اراد ه ی کامل خدا در خصوص تمام آن چه که برای جلال خودش و برای نجات و ایمان و عمل انسان لازم است، در نوشتجات مقدس یا آشکارا بیان شده است و یا به وسیله ی استنتاج صحیح و ضروری از آن نوشتجات حاصل می شود 11 و هرگز، خواه به واسطه ی مکاشفات تازه ی روح القدس و یا توسط روایات و سنت های انسانی، نباید چیزی بر آن ها افزوده شود 12. با وجود این قبول داریم که نورانی شدن باطن شخص توسط روح خدا، برای یافتن معرفت نجات بخش در مورد آن چه در کلام مکشوف شده است، لازم می باشد 13 و هم­چنین قبول می کنیم که برای پرستش خدا و اداره ی کلیسا مقرراتی وجود دارد که در میان مردم و اجتماع مورد قبول می باشد و لازم است مطابق اصول عقل طبیعی و تدابیر مسیحی و بر طبق قوانین کلی کلام خدا که باید همیشه مورد اطاعت قرار گیرد رعایت شود 14.
  5. مفهوم تمام قسمت های کتاب مقدس به طور یکسان روشن نیست و هم چنین برای تمام مردم به طور یکسان آشکار نمی باشد 15 ولی آن چه لازم است انسان برای نجات بداند و ایمان بیاورد و عملی سازد در قسمت های مختلف کتاب مقدس به قدری روشن و آشکار بیان گردیده که نه تنها دانشمندان بلکه اشخاص بی علم هم به وسیله ی استفاده ی مناسب از وسایل معمولی می توانند به فهم کافی آن ها برسند 16.
  6. عهدعتیق به زبان عبری (که زبان اصلی قوم خدا در ایام قدیم بود) و عهدجدید به زبان یونانی (که در ایام نوشه شدن عهدجدید در میان بیشتر اقوام رواج داشت) مستقیم توسط خدا الهام شده 17 و در تمام دوره ها به وسیله ی محافظت و تدبیر مخصوص الهی محفوظ مانده است و به همین دلیل دارای صحت و اعتبار می باشد. پس برای حل و فصل هر نوع اختلاف دینی، کلیسا باید به عنوان مرجع نهایی به آن ها رجوع نماید 18. ولی چون تمام قوم خدا، که به کلام مقدس او علاقه دارند و به آنها دستور داده شده است که آن را با خداترسی بخوانند و تفتیش نمایند 19، با این زبان های اصلی آشنایی ندارند به همین دلیل این نوشتجات مقدس باید به زبان معمولی اقوامی که کتاب مقدس به آن ها می رسد ترجمه شود تا آن که کلام خدا در همه ی آن ها به فراوانی ساکن گردد و بتوانند خدا را به طور مقبول عبادت نمایند و به صبر و تسلی کلام خدا امیدوار باشند 20.
  7. قانون مصون از خطا برای تفسیر کتاب مقدس، خود کتاب مقدس است و به همین وقتی در مورد مفهوم حقیقی و کامل قسمتی از کلام خدا (که همیشه دارای یک معنی اصلی است نه معانی متعدد) سؤالی پیش می آید، برای یافتن جواب باید سایر قسمت هایی که موضوع را آشکارتر بیان کرده اند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد 21.
  8. عالی ترین قاضی، که همه ی اختلاف های دینی باید توسط او حل و فصل گردد و همه ی مصوبات شوراهای کلیسایی و نظرات نویسندگان قدیم و تعالیم انسان ها و تمام عقاید مردم و نظرات شخصی باید به وسیله ی او آزموده شود و حکم او که در ما آرامش به وجود می آورد، فقط روح القدس است که در کتاب مقدس سخن می گوید 22.

 *****

(۱)

رومیان ۲: ۱۴ - ۱۵  ۱۴زیرا هرگاه امّتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت بجا آرند، اینان هرچند شریعت ندارند، برای خود شریعت هستند، ۱۵چونکه از ایشان ظاهر می‌شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می‌دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مَذِمَّت می‌کنند یا عذر می‌آورند،

رومیان ۱: ۱۹ - ۲۰  ۱۹چونکه آنچه از خدا می‌توان شناخت، در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. ۲۰زیرا که چیزهای نادیدة او، یعنی قوّت سَرْمَدی و اُلوهیّتش از حین آفرینش عالم بهوسیلة کارهای او فهمیده و دیده می‌شود تا ایشان را عذری نباشد.

مزامیر ۱۹: ۱ - ۴  ۱ [برای سالار مغنیان. مزمور داود] آسمانْ جلال خدا را بیان می‌کند و فلکْ از عمل دست‌هایش خبر می‌دهد.۲روز سخن می‌راند تا روز و شب معرفت را اعلان می‌کند تا شب. ۳سخن نیست و کلامی نی و آواز آن‌ها شنیده نمی‌شود. ۴قانون آن‌ها در تمام جهان بیرون رفت و بیان آن‌ها تا اقصای ربع مسکون.

رومیان ۱: ۳۲  زیرا هر چند انصاف خدا را می‌دانند که کنندگان چنین کار‌ها مستوجب موت هستند، نه فقط آن‌ها را می‌کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می‌دارند.

رومیان ۲: ۱ لهذا‌ای آدمی که حکم می‌کنی، هر که باشی عذری نداری زیرا که به آنچه بر دیگری حکم می‌کنی، فتوا بر خود می‌دهی، زیرا تو که حکم می‌کنی، کار‌ها را به عمل می‌آوری.

 (۲)

اول قرنتیان ۱: ۲۱ زیرا که چون برحسب حکمتِ خدا، جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که بهوسیلة جهالتِ موعظه، ایمانداران را نجات بخشد.

اول قرنتیان ۲: ۱۳ - ۱۴  ۱۳که آن‌ها را نیز بیان می‌کنیم نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه بهآنچه روحالقدس می‌آموزد و روحانی‌ها را با روحانی‌ها جمع می‌نماییم. ۱۴امّا انسان نفسانی امور روح خدا را نمی‌پذیرد زیرا که نزد او جهالت است و آن‌ها را نمی‌تواند فهمید زیرا حکم آن‌ها از روح می‌شود.

اول قرنتیان ۲: ۹ - ۱۲  ۹بلکه چنانکه مکتوب است، چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و بهخاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیّا کرده است. ۱۰امّا خدا آن‌ها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتّی عمقهای خدا را نیز تفحّص می‌کند. ۱۱زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می‌باشد. همچنین نیز امور خدا را هیچکس ندانسته است، جز روح خدا. ۱۲لیکن ما روح جهان را نیافت‌هایم، بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم.

اعمال رسولان ۴: ۱۲   و در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.

رومیان ۱۰: ۱۳ - ۱۴   ۱۳زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. ۱۴پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردهاند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدهاند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟

 (۳)

رساله به عبرانیان ۱: ۱ - ۲  ۱خدا، که در زمانِ سَلَف به اقسام متعدّد و طریقهای مختلف بوساطت انبیا به پدران ما تکلّم نمود،۲در این ایّام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلّم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، و بهوسیلة او عالم‌ها را آفرید؛

غلاطیان ۱: ۱۱ - ۱۲  ۱۱امّا‌ای برادران شما را اعلام می‌کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست. ۱۲زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم، مگر به کشف عیسی مسیح.

تثنیه ۴: ۱۲ - ۱۴  ۱۲و خداوند با شما از میان آتش متکلّم شد، و شما آواز کلمات را شنیدید، لیکن صورتی ندیدید، بلکه فقط آواز را شنیدید. ۱۳و عهد خود را که شما را به نگاه داشتن آن مأمور فرمود، برای شما بیان کرد، یعنی ده کلمه را و آن‌ها را بر دو لوح سنگ نوشت. ۱۴و خداوند مرا در آنوقت امر فرمود که فرایض و احکام را به شما تعلیم دهم، تا آن‌ها را در زمینی که برای تصرّفش به آن عبور می‌کنید، بجا آورید.

 (۴)

امثال سلیمان ۲۲: ۱۹ - ۲۱ ۱۹تا اعتماد تو بر خداوند باشد. امروز تو را تعلیم دادم. ۲۰آیا امور شریف را برای تو ننوشتم؟ شامل بر مشورت معرفت؛ ۲۱تا قانون کلام راستی را اعلام نمایم، و تو کلام راستی را نزد فرستندگان خود پس ببری؟

انجیل لوقا ۱: ۳ - ۴ ۳من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایة به تدقیق در پی رفته، به ترتیب به تو بنویسم‌ای تیوفلس عزیز، ۴تا صحّت آن کلامی را که در آن تعلیم یافتهای دریابی.

رومیان ۱۵: ۴زیرا همة چیزهایی که از قبل مکتوب شد، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلّی کتاب امیدوار باشیم.

انجیل متی ۴: ۴در جواب گفت، مکتوب است انسان نه محض نان زیست می‌کند، بلکه به هر کلمهای که از دهان خدا صادر گردد.

انجیل متی ۴: ۷عیسی وی را گفت، و نیز مکتوب است خداوند خدای خود را تجربه مکن.

انجیل متی ۴: ۱۰آنگاه عیسی وی را گفت، دور شو‌ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما.

اشعیا ۸: ۱۹و چون ایشان به شما گویند که از اصحاب اجنّه و جادوگرانی که جیک جیک و زمزم می‌کنند سوال کنید، (گویید) «آیا قوم از خدای خود سوال ننمایند و آیا از مردگان به جهت زندگان سوال باید نمود؟»

اشعیا ۸: ۲۰به شریعت و شهادت (توجّه نمایید) واگر موافق این کلام سخن نگویند، پس برای ایشان روشنایی نخواهد بود.

انجیل لوقا ۲۴: ۲۷پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده، اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود.

دوم تیموتائوس ۳: ۱۶تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است،

رساله دوم پطرس ۳: ۱۵ - ۱۶ ۱۵و تحمّلِ خداوندِ ما را نجات بدانید؛ چنانکه برادر حبیب ما پولُس نیز برحسب حکمتی که به وی داده شد، به شما نوشت؛ ۱۶و همچنین در سایر رسالههای خود این چیز‌ها را بیان می‌نماید؛ که در آن‌ها بعضی چیزهاست که فهمیدن آن‌ها مشکل است، و مردمان بیعلم و ناپایدار آن‌ها را مثل سایر کتب تحریف می‌کنند، تا به هلاکت خود برسند.

(۵)

دوم تیموتائوس ۳: ۱۵ - ۱۶ ۱۵و اینکه از طفولیّت، کتب مقدّسه را دانستهای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات، بهوسیلة ایمانی که بر مسیح عیسی است. ۱۶تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است،

رساله دوم پطرس ۱: ۱۰لهذا‌ای برادران، بیشتر جدّ و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید: زیرا اگر چنین کنید، هرگز لغزش نخواهید خورد:

انجیل لوقا ۱۶: ۲۹ - ۳۱ ۲۹ابراهیم وی را گفت، موسی و انبیا را دارند؛ سخن ایشان را بشنوند. ۳۰گفت، نه‌ای پدر ما ابراهیم، لیکن اگر کسی از مُردگان نزد ایشان رود، توبه خواهند کرد. ۳۱وی را گفت، هرگاه موسی و انبیا را نشنوند، اگر کسی از مردگان نیز برخیزد، هدایت نخواهند پذیرفت.

رساله به عبرانیان ۲: ۱ - ۳ ۱لهذا لازم است که به دقّت بلیغ‌تر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن ربوده شویم. ۲زیرا هر‌گاه کلامی که بوساطت فرشتگان گفته شد برقرار گردید، بقسمی که هر تجاوز و تغافلی را جزای عادل می‌رسید؛ ۳پس ما چگونه رستگار گردیم، اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا تکلّم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند، بر ما ثابت گردانیدند؛

(۶)

رساله به عبرانیان ۱: ۱ - ۲ ۱خدا، که در زمانِ سَلَف به اقسام متعدّد و طریقهای مختلف بوساطت انبیا به پدران ما تکلّم نمود، ۲در این ایّام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلّم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، و بهوسیلة او عالم‌ها را آفرید؛

 (۷)

انجیل لوقا ۱۶: ۲۹ابراهیم وی را گفت، موسی و انبیا را دارند؛ سخن ایشان را بشنوند.

انجیل لوقا ۱۶: ۳۱وی را گفت، هرگاه موسی و انبیا را نشنوند، اگر کسی از مردگان نیز برخیزد، هدایت نخواهند پذیرفت.

افسسیان ۲: ۲۰و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شدهاید، که خودِ عیسی مسیح سنگ زاویه است.

مکاشفه ۲۲: ۱۸ - ۱۹ ۱۸زیرا هر کس را که کلام نبوّت این کتاب را بشنود، شهادت می‌دهم که اگر کسی بر آن‌ها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. ۱۹و هر‌گاه کسی از کلام این نبوّت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدّس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد.

دوم تیموتائوس ۳: ۱۶تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است،

انجیل متی ۱۱: ۲۷پدر همهچیز را به من سپرده است و کسی پسر رانمیشناسد بجز پدر و نه پدر را هیچ کس می‌شناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف سازد.

 (۸)

انجیل لوقا ۲۴: ۲۷پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده، اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود.

انجیل لوقا ۲۴: ۴۴و به ایشان گفت، همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروری است که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور دربارة منمکتوب است به انجام رسد.

رومیان ۳: ۲بسیار از هر جهت؛ اوّل آنکه بدیشان کلام خدا امانت داده شده است.

رساله دوم پطرس ۱: ۲۱زیرا که نبوّت به ارادة انسان هرگز آورده نشد: بلکه مردمان به روحالقدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.

 (۹)

رساله دوم پطرس ۱: ۱۹و کلام انبیا را نیز محکمتر داریم؛ که نیکو می‌کنید اگر در آن اهتمام کنید، مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک، تا روز بشکافد و ستارة صبح در دلهای شما طلوع کند:

رساله دوم پطرس ۱: ۲۱زیرا که نبوّت به ارادة انسان هرگز آورده نشد: بلکه مردمان به روحالقدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.

دوم تیموتائوس ۱: ۱پولُس، به ارادة خدا رسولِ مسیح عیسی، برحسب وعدة حیاتی که در مسیح عیسی است،

رساله اول یوحنا ۵: ۹اگر شهادت انسان را قبول کنیم، شهادت خدا بزرگ‌تر است؛ زیرا این است شهادت خدا که دربارة پسر خود شهادت داده است.

اول تسالونیکیان ۲: ۱۳و از این جهت ما نیز دائماً خدا را شکر می‌کنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودید یافتید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنانکه فیالحقیقۀ است، کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل می‌کند.

غلاطیان ۱: ۱۱امّا‌ای برادران شما را اعلام می‌کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست.

غلاطیان ۱: ۱۲زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم، مگر به کشف عیسی مسیح.

 (۱۰)

اول تیموتائوس ۳: ۱۵لیکن اگر تأخیر اندازم، تا بدانی که چگونه باید در خانة خدا رفتار کنی، که کلیسای خدای حیّ و ستون و بنیاد راستی است.

رساله اول یوحنا ۲: ۲۰و امّا شما از آن قدّوس، مسح را یافتهاید و هرچیز را می‌دانید.

رساله اول یوحنا ۲: ۲۷و امّا در شما آن مسح که از او یافتهاید ثابت است و حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنانکه خود آن مسح شما را از همهچیز تعلیم می‌دهد و حقّ است و دروغ نیست، پس بطوری که شما را تعلیم داد در او ثابت می‌مانید.

انجیل یوحنا ۱۶: ۱۳ - ۱۴ ۱۳و لیکن چون او یعنی روحِ راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلّم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد.۱۴او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد.

اول قرنتیان ۲: ۱۰ - ۱۲ ۱۰امّا خدا آن‌ها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همهچیز حتّی عمقهای خدا را نیز تفحّص می‌کند. ۱۱زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می‌باشد. همچنین نیز امور خدا را هیچکس ندانسته است، جز روح خدا. ۱۲لیکن ما روح جهان را نیافت‌هایم، بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم.

اشعیا ۵۹: ۲۱و خداوند می‌گوید: امّا عهد من با ایشان این است که روح من که بر تو است و کلام من که در دهان تو گذاشتهام از دهان تو و از دهان ذرّیت تو و از دهان ذرّیت ذرّیت تو دور نخواهد شد. خداوند می‌گوید: از الان و تا ابدالاباد.

اول قرنتیان ۲: ۶ - ۹ ۶لکن حکمتی بیان می‌کنیم نزد کاملین، امّا حکمتی که از این عالم نیست و نه از روسای این عالم که زایل می‌گردند. ۷بلکه حکمت خدا را در سرّی بیان می‌کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از دهر‌ها برای جلال ما مقدّر فرمود، ۸که احدی از روسای این عالم آن را ندانست زیرا اگر می‌دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی‌کردند. ۹بلکه چنانکه مکتوب است، چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و بهخاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیّا کرده است.

 (۱۱)

انجیل مرقس ۷: ۵ - ۷ ۵پس فریسیان و کاتبان از او پرسیدند، چون است که شاگردان تو به تقلید مشایخ سلوک نمی‌نمایند بلکه به دستهای ناپاک نان می‌خورند؟ ۶در جواب ایشان گفت، نیکو اخبار نمود اشعیا دربارة شما‌ای ریاکاران، چنانکه مکتوب است، این قوم به لبهای خود مرا حرمت می‌دارند لیکن دلشان از من دور است. ۷پس مرا عبث عبادت می‌نمایند زیرا که رسوم انسانی را به جای فرایض تعلیم می‌دهند،

انجیل مرقس ۷: ۵ - ۷ ۵پس فریسیان و کاتبان از او پرسیدند، چون است که شاگردان تو به تقلید مشایخ سلوک نمی‌نمایند بلکه به دستهای ناپاک نان می‌خورند؟ ۶در جواب ایشان گفت، نیکو اخبار نمود اشعیا دربارة شما‌ای ریاکاران، چنانکه مکتوب است، این قوم به لبهای خود مرا حرمت می‌دارند لیکن دلشان از من دور است. ۷پس مرا عبث عبادت می‌نمایند زیرا که رسوم انسانی را به جای فرایض تعلیم می‌دهند،

 (۱۲)

دوم تیموتائوس ۳: ۱۵ - ۱۷ ۱۵و اینکه از طفولیّت، کتب مقدّسه را دانستهای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات، بهوسیلة ایمانی که بر مسیح عیسی است. ۱۶تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، ۱۷تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود.

غلاطیان ۱: ۸بلکه هرگاه ما هم یا فرشتهای از آسمان، انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اَناتیما باد.

غلاطیان ۱: ۹چنانکه پیش گفتیم، الآن هم باز می‌گویم، اگر کسی انجیلی غیر از آنکه پذیرفتید بیاورد، اَناتیما باد.

دوم تسالونیکیان ۲: ۲که شما از هوش خود بزودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رسالهای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است.

 (۱۳)

انجیل یوحنا ۶: ۴۵در انبیا مکتوب است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس هر که از پدر شنید و تعلیم یافت نزد من می‌آید.

اول قرنتیان ۲: ۹بلکه چنانکه مکتوب است، چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و بهخاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیّا کرده است.

اول قرنتیان ۲: ۱۰امّا خدا آن‌ها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همهچیز حتّی عمقهای خدا را نیز تفحّص می‌کند.

اول قرنتیان ۲: ۱۱زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می‌باشد. همچنین نیز امور خدا را هیچکس ندانسته است، جز روح خدا.

 (۱۴)

اول قرنتیان ۱۱: ۱۳در دل خود انصاف دهید، آیا شایسته است که زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند؟

اول قرنتیان ۱۱: ۱۴آیا خودِ طبیعت شما را نمی‌آموزد که اگر مرد موی دراز دارد، او را عار می‌باشد؟

اول قرنتیان ۱۴: ۲۶پس‌ای برادران مقصود این است که وقتیکه جمع شوید، هریکی از شما سرودی دارد، تعلیمی دارد، زبانی دارد، مکاشفهای دارد، ترجمهای دارد، باید همه بجهت بنا بشود.

اول قرنتیان ۱۴: ۴۰لکن همهچیز به شایستگی و انتظام باشد.

 (۱۵)

رساله دوم پطرس ۳: ۱۶و همچنین در سایر رسالههای خود این چیز‌ها را بیان می‌نماید؛ که در آن‌ها بعضی چیزهاست که فهمیدن آن‌ها مشکل است، و مردمان بیعلم و ناپایدار آن‌ها را مثل سایر کتب تحریف می‌کنند، تا به هلاکت خود برسند.

انجیل یوحنا ۶: ۶۰آنگاه بسیاری از شاگردان او چون این را شنیدند گفتند، این کلام سخت است! کِه می‌تواند آن را بشنود؟

 (۱۶)

مزامیر ۱۱۹: ۱۰۵ [ن] کلام تو برای پایهای من چراغ، و برای راههای من نور است.

مزامیر ۱۱۹: ۱۳۰کشف کلام تو نور می‌بخشد و ساده دلان را فهیم می‌گرداند.

اعمال رسولان ۱۷: ۱۱و این‌ها از اهل تسالونیکی نجیب‌تر بودند، چونکه در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که آیا این همچنین است.

اعمال رسولان ۱۷: ۱۲پس بسیاری از ایشان ایمان آوردند و از زنان شریف یونانیه و از مردان، جمعی عظیم.

 (۱۷)

انجیل لوقا ۲۴: ۲۷پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده، اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود.

انجیل لوقا ۲۴: ۴۴و به ایشان گفت، همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروری است که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور دربارة منمکتوب است به انجام رسد.

رومیان ۳: ۲بسیار از هر جهت؛ اوّل آنکه بدیشان کلام خدا امانت داده شده است.

پیدایش ۱: ۲۱پس خدا نهنگان بزرگ آفرید و همۀ جانداران خزنده را، که آب‌ها از آن‌ها موافق اجناس آن‌ها پر شد، و همۀ پرندگان بالدار را به اجناس آن‌ها. و خدا دید که نیکوست.

(۱۸)

انجیل متی ۵: ۱۸زیرا هر آینه به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطهای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود.

اشعیا ۸: ۲۰به شریعت و شهادت (توجّه نمایید) واگر موافق این کلام سخن نگویند، پس برای ایشان روشنایی نخواهد بود.

اعمال رسولان ۱۵: ۱۴ - ۱۸ ۱۴شمعون بیان کرده است که چگونه خدا اوّل امّت‌ها را تفقّد نمود تا قومی از ایشان به نام خود بگیرد. ۱۵و کلام انبیا در اینْ مطابق است چنانکه مکتوب است ۱۶که، بعد از این رجوع نموده، خیمة داود را که افتاده است باز بنا می‌کنم و خرابیهای آن را باز بنا می‌کنم و آن را برپا خواهم کرد، ۱۷تا بقیه مردم طالب خداوند شوند و جمیع امّتهایی که بر آن‌ها نام من نهاده شده است. ۱۸این را می‌گویدخداوندی که این چیز‌ها را از بدو عالم معلوم کرده است.

انجیل یوحنا ۵: ۳۹کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان می‌برید که در آن‌ها حیات جاودانی دارید؛ و آن‌ها است که به من شهادت می‌دهد.

انجیل یوحنا ۵: ۴۶زیرا اگر موسی را تصدیق می‌کردید، مرا نیز تصدیق می‌کردید چونکه او دربارة من نوشته است.

(۱۹)

انجیل یوحنا ۵: ۳۸و کلام او را در خود ثابت ندارید زیرا کسی را که پدر فرستاد، شما بدو ایمان نیاوردید.

دوم تیموتائوس ۳: ۱۴امّا تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش، چونکه می‌دانی از چه کسان تعلیم یافتی،

دوم تیموتائوس ۳: ۱۵و اینکه از طفولیّت، کتب مقدّسه را دانستهای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات، بهوسیلة ایمانی که بر مسیح عیسی است.

رساله دوم پطرس ۱: ۱۹و کلام انبیا را نیز محکمتر داریم؛ که نیکو می‌کنید اگر در آن اهتمام کنید، مثل چراغی درخشنده در مکان تاریک، تا روز بشکافد و ستارة صبح در دلهای شما طلوع کند:

اعمال رسولان ۱۷: ۱۱و این‌ها از اهل تسالونیکی نجیب‌تر بودند، چونکه در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که آیا این همچنین است.

(۲۰)

اول قرنتیان ۱۴: ۶امّا الحال‌ای برادران، اگر نزد شما آیم و به زبان‌ها سخن رانم، شما را چه سود می‌بخشم؟ مگر آنکه شما را به مکاشفه یا به معرفت یا به نبوّت یابه تعلیم گویم.

اول قرنتیان ۱۴: ۹همچنین شما نیز اگر به زبان، سخنِ مفهوم نگویید، چگونه معلوم می‌شود آن چیزی که گفته شد زیرا که به هوا سخن خواهید گفت؟

اول قرنتیان ۱۴: ۱۱پس هرگاه قوّت زبان را نمی‌دانم، نزد متکلّم بربری می‌باشم و آنکه سخن گوید نزد من بربری می‌باشد.

اول قرنتیان ۱۴: ۱۲همچنن شما نیز چونکه غیور عطایای روحانی هستید، بطلبید اینکه برای بنای کلیسا افزوده شوید.

اول قرنتیان ۱۴: ۲۴ولی اگر همه نبوّت کنند و کسی از بیایمانان یا امّیان درآید، از همه توبیخ می‌یابد و از همه ملزم می‌گردد،

اول قرنتیان ۱۴: ۲۷اگر کسی به زبانی سخن گوید، دو دو یا سه سه باشند، به ترتیب و کسی ترجمه کند.

اول قرنتیان ۱۴: ۲۸امّا اگر مترجمی نباشد، در کلیسا خاموش باشد و با خود و با خدا سخن گوید.

کولسیان ۳: ۱۶کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود؛ و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. 

رومیان ۱۵: ۴زیرا همة چیزهایی که از قبل مکتوب شد، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلّی کتاب امیدوار باشیم.

انجیل متی ۲۸: ۱۹پس رفته، همة امّت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسمِ اب و ابن و روحالقدس تعمید دهید. 

انجیل متی ۲۸: ۲۰و ایشان را تعلیم دهید که همة اموری را که به شما حکم کردهام حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می‌باشم. آمین.

(۲۱)

رساله دوم پطرس ۱: ۲۰و این را نخست بدانید که، هیچ نبوّتِ کتاب از تفسیر خود نبی نیست.

رساله دوم پطرس ۱: ۲۱زیرا که نبوّت به ارادة انسان هرگز آورده نشد: بلکه مردمان به روحالقدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.

اعمال رسولان ۱۵: ۱۵و کلام انبیا در اینْ مطابق است چنانکه مکتوب است

انجیل یوحنا ۵: ۴۶زیرا اگر موسی را تصدیق می‌کردید، مرا نیز تصدیق می‌کردید چونکه او دربارة من نوشته است.

انجیل متی ۴: ۵ - ۷ ۵آنگاه ابلیس او را به شهر مقدّس برد و بر کنگره هیکل برپا داشته، ۶به وی گفت، اگر پسر خدا هستی، خود را به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را دربارة تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی خورد. ۷عیسی وی را گفت، و نیز مکتوب است خداوند خدای خود را تجربه مکن.

انجیل متی ۱۲: ۱ - ۷ ۱در آن زمان، عیسی در روز سَبَّت از میان کشتزار‌ها می‌گذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند، به چیدن و خوردن خوشه‌ها آغاز کردند. ۲امّا فریسیان چون این را دیدند، بدو گفتند، اینک، شاگردان تو عملی می‌کنند که کردن آن در سَبَّت جایز نیست. ۳ایشان را گفت، مگر نخواندهاید آنچه داود و رفیقانش کردند، وقتی که گرسنه بودند؟ ۴چه طور به خانة خدا در آمده، نانهای تَقْدِمه را خورد که خوردن آن بر او و رفیقانش حلال نبود، بلکه بر کاهنان فقط. ۵یا در تورات نخواندهاید که در روزهای سَبَّت، کَهَنه در هیکل سَبَّت را حرمت نمی‌دارند و بیگناه هستند؟ ۶لیکن به شما می‌گویم که در اینجا شخصی بزرگ‌تر از هیکل است! ۷و اگر این معنی را درک می‌کردید که، رحمت می‌خواهم نه قربانی، بیگناهان را مذمّت نمی‌نمودید. 

(۲۲)

انجیل متی ۲۲: ۲۹عیسی در جواب ایشان گفت، گمراه هستید از این رو که کتاب و قوّت خدا را در نیافتهاید،

انجیل متی ۲۲: ۳۱امّا دربارة قیامت مردگان، آیا نخواندهاید کلامی را که خدا به شما گفته است،

افسسیان ۲: ۲۰و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شدهاید، که خودِ عیسی مسیح سنگ زاویه است.

اعمال رسولان ۲۸: ۲۵و چونبا یکدیگر معارضه می‌کردند، از او جدا شدند بعد از آنکه پولُس این یک سخن را گفته بود که روحالقدس به وساطت اِشَعْیای نبی به اجداد ما نیکو خطاب کرده،

انجیل لوقا ۱۰: ۲۶به وی گفت، در تورات چه نوشته شده است و چگونه می‌خوانی؟

غلاطیان ۱: ۱۰آیا الحال مردم را در رأی خود می‌آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می‌طلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را می‌خواستم، غلام مسیح نمی‌بودم.

رساله اول یوحنا ۴: ۱ - ۶ ۱ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید بلکه روح‌ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کَذَبَه بسیار به جهان بیرون رفتهاند. ۲به این، روح خدا را می‌شناسیم، هر روحی که به عیسی مسیح مجسّمشده اقرار نماید از خداست، ۳و هر روحی که عیسی مسیح مجسّمشده را انکار کند، از خدا نیست. و این است روح دجّال که شنیدهاید که او می‌آید و الآن هم در جهان است. ۴ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافتهاید زیرا او که در شماست، بزرگ‌تر است از آنکه در جهان است. ۵ایشان از دنیا هستند از این جهت سخنان دنیوی می‌گویند و دنیا ایشان را می‌شنود. ۶ما از خدا هستیم و هرکه خدا را می‌شناسد ما را می‌شنود و آنکه از خدا نیست ما را نمی‌شنود. روحِ حقّ و روحِ ضلالت را از این تمییز می‌دهیم.