اعتقادنامه وست مینستر، مقدمه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

Westminster-Confession

پیش گفتار

 

 در اوایل دهۀ هشتاد میلادی زمانی که در کلاسهای الهیات شورای کلیسای انجیلی ایران مشغول به تحصیل بودم برای اولین بار با اعتقادنامۀ وست مینستر آشنا شدم. شادروان کشیش طاطاوس میکائلیان که درس الهیات سیستماتیک را تدریس می کرد این کتاب را به ما معرفی کردند. مفاد اعتقادنامه را جمله به جمله در کلاس می خواندیم و ایشان به دقت مطالب را برای ما توضیح می داند و در بارۀ موضوعات مختلف با هم بحث و تبادل نظر می کردیم. بدون شک می توان گفت که این درس زیر بنای اعتقادی من و بسیاری از همکلاسی هایم گردید که بسیاری از آنان هم اکنون کشیشان و خادمین کلیسای انجیلی ایران هستند و یا در کلیساهای انجیلی خارج از ایران خدمت می کنند.

پانزده سال بعد، وقتی در بیروت مشغول به تحصیل الهیات بودم در درسی تحت عنوان "اعتقادنامه های دوران اصلاحات" برای بار دوم اعتقادنامۀ وست مینستر را مطالعه کردم و این بار فرصت یافتم تا آن را با دیگر اعتقادنامه های قرن شانزدهم و هفدهم مقایسه کنم و با تاریخچۀ این اعتقادنامه ها نیز آشنا شوم. بدون اغراق باید بگویم که پس از اتمام دورۀ الهیات، برای حصول اطمینان از صحت یک تعلیم خاص و تطابق آن با کلام خدا، پس از مراجعه به کتابمقدس بیش از هر کتاب مرجع دیگری به این اعتقادنامه ها، بطور مخصوص اعتقادنامۀ وست مینستر، مراجعه کرده ام.

در تاریخ 1643 میلادی مجلس انگلستان به 121 کشیش و الهی دان برجسته ماموریت داد تا به همراه 30 نمایندۀ مجلس پس از مطالعۀ دقیق کلام خدا تعالیم صحیح مسیحی، مفهوم و نحوۀ برگزاری آیین های مقدس و بهترین روش ادارۀ کلیسا و مملکت را بطور دقیق و مشخص تدوین کنند. از کلیسای اسکاتلند نیز نمایندگانی در این جلسات شرکت کردند. این گروه در طی چند سال و 1163 جلسه همراه با تدوین اعتقادنامۀ وست مینسترجزواتی تحت عنوان "نحوۀ ادارۀ کلیسا به سیستم مشایخی" و "راهنمای عبادت عمومی"، و همچنین دو کتابچه برای تعلیم اصول مسحیت بصورت پرسش و پاسخ منتشر کردند. این جلسات در کلسیای معروف وست مینستر لندن تشکیل می شد. یکی از این دو کتابچه مختصر و برای بچه ها و نو ایمانان و دیگری مفصل تر و برای اعضای کلیسا نوشته شده بود. در تاریخ 1647 کلیسای اسکاتلند در مجمع عمومی خود اعتقادنامۀ وست مینستر را به عنوان تعلیم استاندارد کلیسا پذیرفت. این اعتقادنامه در کلیساهای انگلیسی زبان بسیار تاثیر گذار بوده است. اعتقادنامه وست مینستر اساس تعالیم کلیساهای اصلاح شده است و مورد پذیرش کلیساهای مشایخی و با اندک تغییراتی مورد پذیرش بسیاری از کلیساهای کانگریگیشنال (یا جماعتی) و تعمیدی (یا باپتیست) است

این اعتقادنامه به جامع بودن، دقت، اختصار و تعادل شهرت دارد. این اعتقادنامه تایید کنندۀ کار خدا از ابتدا تا انتهاست؛ از آفرینش تا قیام عیسی مسیح و داوری نهایی. خدا ابتدا و انتهاست، فوق و مقدم بر هر چیزی است. ایمانداران باید زندگی خود را در راستای طریق های شگفت انگیز او درک کنند و هماهنگ با ارادۀ عالی او رفتار نمایند.

مطالعۀ این اعتقادنامه را به هر شاگرد و خادم کلام خدا از هر فرقه و کلیسایی توصیه می کنم.

 

کشیش هندریک شاهنظری