قصه‌های شبان نیکو، صوتی، فارسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ترتیب کتاب‌های کتاب مقدس به ترتیب زمان نیست. لذا وقتی شخصی برای اولین بار آنرا مطالعه می‌کند، نمی‌تواند داستان‌های کتاب مقدس را به هم مرتبط سازد. در این کتاب سعی شده ترتیب وقایع کتاب مقدس را به ترتیب وقوع آن‌ها بطور خلاصه در ۴۰۰ صفحه به خوانندگان ارائه کنیم. تا فرد بتواند داستان رهایی بخش خدا را از ابتدا تا آمدن مسیح عیسی مطالعه کند. امید است این کتاب بتواند پیوستگی کار خدا را به شما نشان دهد. 

 

ShabanNico-cover

Download Name Play Size Duration
download Good Shepherd-01
Kanoneketab.com

10.3 MB 14:59 min
download Good Shepherd-02شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-03شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-04شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-05شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-06شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-07شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-08شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-09شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-10شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-11شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-12شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-13شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-14شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-15شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-16شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-17شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-18شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-19شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-20شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-21شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-22شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-23شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-24شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-25شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-26شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-27شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-28شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-29شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-30شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-31شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-32شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-33شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-34شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-35شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-36شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-37شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-38شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-39شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-40شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-41شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min
download Good Shepherd-42شبان نیکو
Kanoneketab.com

10.3 MB 15:00 min