تجربه‌ای عمیق با خدا، درس هفتم، بحران باورها

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

The God Workshop.jpg

Download Name Play Size Duration
download Bohrane Bavarha
01 Track 1

14.2 MB 15:31 min
download Bohrane Bavarha
02 Track 2

14.4 MB 15:44 min
download Bohrane Bavarha
03 Track 3

14.3 MB 15:38 min
download Bohrane Bavarha
04 Track 4

14.3 MB 15:40 min
download Bohrane Bavarha
05 Track 5

13.9 MB 15:12 min