تجربه‌ای عمیق با خدا، درس پنجم، خدا سخن می‌گوید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

The God Workshop.jpg

Download Name Play Size Duration
download Khoda Sokhan Migooyad
01 Track 1

14 MB 15:19 min
download Khoda Sokhan Migooyad
02 Track 2

14.3 MB 15:39 min
download Khoda Sokhan Migooyad
03 Track 3

14 MB 15:19 min
download Khoda Sokhan Migooyad
04 Track 4

14.2 MB 15:30 min
download Khoda Sokhan Migooyad
05 Track 5

14.1 MB 15:21 min