خدا کامل است، پس کلامش نیز کامل است

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

God is Perfect

کتاب مقدس کامل است و فاقد هر نوع اشتباه در متون اصلی است. تعلیم کلام خدا بر اساس خصوصیات، صفات و ذات خدا بنا شده است، خداوندی که وجود دارد و خالق همه چیز در تمامی کائنات و عالم است. خدا بدون گناه است و ما می‌توانیم به او و کلامش اعتماد کرده و توکل نماییم. 

تعلیم کلام خدا، دارای پنج اصل اساسی می‌باشد:

1. خدا نمی‌تواند دروغ بگوید. زیرا خدا نمی‌تواند مخالف آن چه ذات خودش می‌باشد عمل کند:

"... به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمی‌تواند گفت..." (تیطس 1: 2). به واژه‌ی "نمی‌تواند" توجه کنید. خدا نمی‌تواند گناه کند!

"... تا به دو امر بی‌تغییر که ممکن نیست خدا در مورد آن‌ها دروغ گوید..." (عبرانیان 6: 18).

"... خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست" (اول یوحنا 1: 6).

"... من یهوه به عدالت سخن می‌گویم و چیزهای راست را اعلان می‌نمایم" (اشعیا 45: 19).

"جمله‌ی کلام تو راستی است و تمامیِ داوریِ عدالت تو تا ابدالآباد است" (مزمور 119: 160).

"من راه و راستی و حیات هستم..." (یوحنا 14: 6).

"من که یهوه می‌باشم، تبدیل نمی‌پذیرم..." (ملاکی 3: 6).

خدا به راستی و حقیقت سخن می‌گوید چون که ذات او حقیقت و راستی است. اعتقاد و ایمان ما در مورد کتاب مقدس بر اساس ذات خدای کامل و قدوس بنا شده است.

 

2. کتاب مقدس کلام خداست و فوق طبیعی است. منشاء و سرچشمه‌ی کتاب مقدس خود خدا است و کتابی الهی می‌باشد. این کتاب عمیق و ژرف است و در بعضی از قسمت‌های آن رمز و راز وجود دارد. کسی که روحانی نمی‌باشد، نمی‌تواند کتاب مقدس را بفهمد (اول قرنتیان 2: 14). اما کتاب مقدس برای کسی که قلبی باز و مشتاق دارد و با ایمان و کوشش آن را مطالعه می‌کند، روشن و واضح است. "تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود" (دوم تیموتائوس 3: 16 و 17). کلمات "الهام خدا" در زبان یونانی به معنی "دم برآوردن خدا"، "از دهان خدا"، "نَفَس خدا" و "از روح خدا" است.

"... به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد" (متی 4: 4).

"و چون گفتگو را با موسی در کوه سینا به پایان برد، دو لوح شهادت، یعنی دو لوح سنگ مرقوم به انگشت خدا را به وی داد" (خروج 31: 18).

"کلام خداوند کلام طاهر است، نقره‌ی مصفای در قالِ زمین که هفت مرتبه پاک شده است" (مزمور 12: 6).

"تمامی کلمات خدا مصفا است. او به جهت متوکلان خود سپر است" (امثال 30: 5).

 

3. خداوند از انسان‌ها استفاده نمود تا کتاب مقدس را با راهنمایی روح القدس بنویسند. در نتیجه با وجودی که کتاب مقدس در اثر قدرت ماورای طبیعت بوده ولی برای درک محدود انسانی به زبان او نوشته شده است. انبیاء عهد عتیق و رسولان مسیح تحت هدایت و تسلط و اثر روح القدس آن کتاب‌ها را نوشتند. خدا از شخصیت انسان استفاده نمود و نویسنده های کتاب مقدس مانند نی موسیقی نبودند که کلمات خدا را مانند لوله‌ی توخالی بیرون آورده باشند. در دوم پطرس 1: 20-22 می‌خوانیم که نوشته های انبیا به وسیله‌ی اراده‌ی انسان هرگز آورده نشد، بلکه انسان‌ها به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند. در لوقا 1: 1-4 می‌بینیم که خود لوقا شاهد عینی نبود، ولی نزد شاهدان عینی رفته و تمام جزئیات را از آن‌ها مانند مریم مادر عیسی و شاگردان مسیح و از پولس رسول نیز گرفته و تمام نوشته‌هایش از الهام خداست. در اول قرنتیان 15: 5-8 می‌خوانیم که شاهدان عینی زیادی بودند که مسیح رستاخیز کرده را دیدند. پولس در اول قرنتیان جمله‌ی بسیار مهمی نوشته است: "و پس از آن به زیاده از پانصد برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند اما بعضی خوابیده‌اند". پولس می‌گوید که اگر درباره‌ی رستاخیز مسیح شک دارید، نزد آنهایی که مسیح را در بدن قیام کرده او دیدند، بروید. پولس نیز خود شاهد بود و خود مسیح بر او ظاهر شد و به عنوان رسول پولس را فراخواند. عیسی به پولس انجیل را آشکار کرد (غلاطیان فصل 1) و لوقا که در مسافرت‌های بشارتی پولس همراه وی بود اطلاعات را از پولس و دیگر شاگردان گرفته و تحت الهام خدا، آن را نوشت. کتاب مقدس در مجموع از 66 کتاب تشکیل شده که از زمان موسی که پنج کتاب را به عنوان تورات یا شریعت نوشت، آغاز و یوحنای رسول با کتاب مکاشفه آن را به پایان رساند. نوشتن عهد جدید پس از صعود مسیح و تا قبل از پایان قرن اول میلادی تمام شده بود. بیشترکتاب های عهدجدید قبل از سال 70 میلادی نوشته شده است. کتاب مکاشفه و یا نامه‌ی یهودا آخرین کتاب‌های نوشته شده‌ی عهد جدید هستند.  

دو تئوری درباره‌ی زمان نوشتن کتاب مکاشفه وجود دارد:

اول: سال 68 میلادی که قبل از خراب شدن معبد یهودیان بود.

دوم: در سال 90 تا 95 میلادی.

شاید نامه‌ی یهودا (نه یهودای اسخریوطی خائن) آخرین کتابی است که نوشته شده است. در نامه‌ی یهودا در آیه‌ی 3 می‌خوانیم: "... مجاهده کنیدبرای آنایمانی که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شد". عبرانیان 1: 1-3 نیز تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح و نوشته های رسولان او "سخن آخر" از خدا است. عیسی مسیح و نوشته های رسولان او الهام آخر هستند. مکاشفه 22: 18 تعلیم می‌دهد که هیچ کس به کلام خدا نباید چیزی را اضافه کند. بنابراین کتاب مقدس تمام و بسته شده است.

 

4. تمامی کتاب مقدس در همه‌ی قسمت‌ها با یکدیگر هماهنگی دارند و هرگز در آن‌ها هیچ تضاد، تناقض یا مغایرتی وجود ندارد. چون کتاب مقدس کلام خدا است و به بیان کلام او هیچ تضادی در درون خدا وجود نداشته، در نتیجه هیچ تضادی در کتاب مقدس وجود ندارد.

"... زیرا کلام خود را بر تمام اسم خود تمجید نموده ای" (مزمور 138: 2).

"جمله‌ی کلام تو راستی است و تمامیِ داوریِ عدالت تو تا ابدالآباد است" (مزمور 119: 160).

"من راه و راستی و حیات هستم..." (یوحنا 14: 6).

 

5. کتاب مقدس کامل و فاقد هر نوع اشتباه در متون اصلی است. در یوحنا 17: 17 نوشته شده: "کلام تو راستی است". همان طور که در قبل مزامیر 18: 30 و دم تیموتائوس 3: 16 را ذکر کردیم، تمامی کتاب‌های کتاب مقدس از الهام خداست. یوحنا 10: 35 می‌گوید: "... ممکن نیست که کتاب محو گردد".

برای تفسیر کردن صحیح کتاب مقدس همیشه باید پنج اصل فوق را در نظر داشت. روش درست برای تفسیر کتاب مقدس:

هنگامی که ما به موضوعی می‌اندیشیم تجربه‌ها و اطلاعات گذشته‌ی ما در فرایند تصمیم گیری ما تأثیر خواهد گذاشت. تجربه‌ها و اطلاعات گذشته‌ی ما فرضیه‌ی قبلی یا پندار پیش ساخته را ایجاد می‌کند. هرگاه تجارب و آگاهی ما صحیح باشد قضاوت ما نیز صحیح خواهد بود و هرگاه از فرضیه های نادرست پیروی کنیم به گمراهی کشیده می‌شویم. سارو خاچیکی "ماهیت خواننده" را این طور توضیح می‌دهد: "هر خواننده‌ی کتاب مقدس در ضمن مفس کلام نیز هست. با خواندن مطالب کتاب مقدس در ذهن هر خواننده ای مفاهیم گوناگونی نقش می‌بندد."

فرض قبلی یا پندار پیش ساخته برای تفسیر کردن صحیح کتاب مقدس باید از حقیقت سرچشمه بگیرد. در این جا ما به حقایقی که پایه های ایمان مسیحی ما است اشاره می‌کنیم تا بتواند برای تفسیر کتاب مقدس مفید واقع شود. این حقایق عبارت است از پنج اصول ذکر شده در بالا که به طور خلاصه تکرار می‌کنیم:

1. خدا نمی‌تواند دروغ بگوید.

2. کتاب مقدس کلام خدا و فوق طبیعی است.

3. کتاب مقدس در عین حال طبیعی است زیرا که انسان‌ها هرچند تحت تسلط روح القدس بودند، آن را نوشتند.

4. در کتاب مقدس هیچ تضاد واقعی یا تناقض و یا مغایرت وجود ندارد.

5. کتاب مقدس کامل است و فاقد هر نوع اشتباه در متون اصلی است.

 

*****

نويسنده: كن تمپل

{socialbuttons}