خدا می گوید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
خدا می گوید

خدا می گوید

کتاب خدا می گوید توسط انجمن بشارت کودک اروپا برای رشد نوجوان تهیه شده است. آن قسمتی از یک دوره ۵ ساله است و مطالب کافی برای ۱۲ تا ۲۴ جلسه را فراهم می کند. این درسها برای سنین ۱۱ تا ۱۵ سال نوشته شده است ولی می توان آن را برای گروه سنی بزرگتر متناسب کرد. آن می تواند هم نیازهای نوجوان نجات یافته و هم نجات نیافته را بر آورده سازد. بعضی درسها به طور واضح پیام انجیل را ارائه می دهند، بقیه به مسیحیان جوان کمک می کنند با خدا راه رفته و زندگی کنند، اما چند درس ترکیبی از هر دو هستند. 

"بر همسایه خود شهادت دروغ مده"( خروج ۲۰ :۱۶.) خدا هرگز دروغ نمی گوید ( تیطس ۱ :۲ .) او کامال راستگو و قابل اعتماد است و از قومش می خواهد همینطور باشند. وقتی چیزهایی را می گوییم که حقیقت ندارند به طور واضح این فرمان را زیر پا می گذاریم. شاید تکلیفی به موقع تحویل داده نشد و دروغی به عنوان بهانه گفته شد. یا شاید متوجه می شویم کاری که انجام داده ایم ما را به درد سر می اندازد و بنابراین دخالت خود را انکار می کنیم. ] تصویر ۱۵ را نشان دهید. [ فکر می کنید در این تصویر چه اتفاقی می افتد؟ با دروغ گفتن فرمان نهم را زیر پا می گذاریم و خدا را که می خواهد قومش راستگو باشند ناخشنود می کنیم. ( امثال ۱۲ :۱۷) با وجود این، خدا فقط دروغهای آشکار را منع نمی کند بلکه گفتن نیمی از حقیقت که باوری غلط را ایجاد می کند، یا ساکت ماندن نیز وقتی می شنویم کسی داستانی را نقل می کند که می دانیم حقیقت ندارد توسط خدا منع شده است. خدا راستگویی کامل را در هر قسمت از زندگی ما می طلبد ) مزمور۵۱ :۶.

 

شما می توانید این کتاب را از اینجا دانلود کنید