پیروی از عیسی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
پیروی  از عیسی

پیروی  از عیسی

چرا باید از عیسی پیروی کرد؟ بعضی از افراد ممکن است بگویند: » چه چیزی راجع به عیسی خاص است؟« مطمئنا او کارهای نیکوی زیادی انجام داد و به افراد مریض زیادی کمک کرد اما افراد زیادی هستند که زندگی خوبی داشتند. مطمئنا می توانیم از همه ی آنها چیزی یاد بگیریم؟ چرا باید از عیسی و نه هیچ کس دیگری پیروی کنیم؟ عیسی خودش به ما می گوید چرا باید از او پیروی کنیم. یوحنا 14 :6 را ببینید. او تنها راه به سوی پدر است. امروزه افراد زیادی فکر می کنند که می توانند آنچه را که دوست دارند باور کنند و این در نهایت برایشان بسیار خوب خواهد بود. آنها می گویند: » تا زمانی که صادق هستی مهم نیست به چه چیزی ایمان داری. « این باور بسیار خطرناک است. عیسی نگفت که او یکی از راههای بسیار زیاد است. 

شما می توانید این کتاب را از اینجا دانلود کنید