سرباز مسیحی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
سرباز مسیحی

سرباز مسیحی

وقتی به دشمن خدا شیطان نگاه می کنیم، دو خطر بزرگ وجود دارد: . زیاد فکر کردن درباره شیطان و قدرتش. بعضی افراد مدام راجع به شیطان فکر می کنند و شدیدا به قدرت شیطان عالقه مند هستند. بسیاری با غیب مثل کف بینی، تخته ارواح، طالع بینی و بازی های نمایشی شیطانی سر و کار دارند. تمام این چیزها می توانند عمیق تر و به افسون با غیب و شیطان منتهی شوند. این بسیار خطرناک است. شیطان و غیب ما را به خالف مسیر خدا خواهند برد. بسیار مهم است بدانیم فقط کسانی که به این فعالیتها می پردازند توسط شریر وسوسه نمی شوند. همه وسوسه می شوند. شیطان برای حمله به ما از بسیاری روشهای دیگر نیز استفاده می کند که به آنها پی خواهیم برد. هشیار باشید! . تردید داشتن به وجود او. افراط دیگر این است که به وجود شیطان شک داشته باشیم یا او را نوعی شخصیت خیالی با دم شکافته و شاخ تصور کنیم. این تصویر شیطان را به نوعی شوخی در افکار بسیاری از مردم تبدیل می کند. در نتیجه باعث می شود مردم به وجود او به عنوان یک موجود واقعی با قدرت شریرانه شک کنند. شیطان وجود دارد و زنده و در این جهان فعال است. 

 

 

شما می توانید این کتاب را از اینجا دانلود کنید