از دل زمین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
امّا فرشته به زنان متوجّه شده، گفت:شما ترسان مباشید! می دانم که عیسای مصلوب را می طلبید.  در اینجا نیست زیرا چنانکه گفته بود برخاسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید، و به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخاسته است... (متی ۲۸: ۵-۷)

 PastedGraphi885

 

داستان یونس پیامبر را به یاد دارید؟ چه چیزی در این داستان است که ما آن را به خاطر سپرده‌ایم. یونس از دل ماهی بیرون آمد. اگر این قسمت از داستان یونس وجود نداشت دیگر دلیلی نبود که این داستان در حافظه ما بماند. چرا که داستان یونس تبدیل می‌شد به داستان مردی به اسم یونس که ماهی او را بلعیده بود. بیرون آمدن یونس از شکم ماهی، داستان یونس را دگرگون می‌سازد.

عیسی به واقعه یونس پیامبر اشاره کرده فرمود:  و هنگامی که مردم بر او ازدحام می نمودند، سخن گفتن آغاز کرد که «اینان فرقه ای شریرند که آیتی طلب می کنند و آیتی بدیشان عطا نخواهد شد، جز آیت یونس نبی. زیرا چنانکه یونس برای اهل نینوا آیت شد، همچنین پسر انسان نیز برای این فرقه خواهد بود. (لوقا ۱۱: ۲۹-۳۰) و زیرا همچنانکه یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود (متی ۱۲: ۴۰)

اگر قرار بود که عیسی در دل زمین بماند پس دیگر چیزی برای به یاد ماندن داستان او وجود نداشت. ما به یقین ایمان داریم که کانون ایمان مسیحی در صلیب عیسی نهفته است. در صلیب عیسی بود که خشم و غضب خدا نسبت به گناه محو می‌شود. اما اگر برای مسیح صبح یکشنبه‌ای وجود نداشت، باید قبول کرد که مرگ پایان همه چیز است و یا به تناسخ ایمان داشته و باور کنیم دوباره متولد شده و بنا به رفتارمان موجودی جدید خواهیم شد. و یا البته به حالت سوم ایمان داشته باشیم.

زمین همچون داستان یونس و نهنگ، عیسی را در دل خود نگه نداشت و این باعث می‌شود که ما داستان عیسی را به هیچ‌وجه از خاطر نبریم. او از مرگان قیام کرد، دقیقا به همان ترتیبی که خود فرموده بوده و فرشته آن را اعلام کرد. این قیامت، این برخاستن از مردگان شاگردان را مات و مبهود کرد، اما قیام واقعه‌ای نبود که باعث شوکه شدن خدا شود.

قیام نقشه از پیش تعیین شده خدا بود. قیام فقط معجزه عیسی نبود. قیام او حرکتی برای بخاطر سپردن ابدی تولد، زندگی و مرگ او بود. خدا با قیام مسیح به ما نشان داد که در پایان زندگی همه چیز به پایان نمی‌رسد. مرگ سرآغاز فصلی جدید است. فصلی که در آن «زمان» مفهوم و معنای خود را از دست می دهد. فصلی به درازای ابدیت.

قیام او از مردگان جزء برنامه خدا بود. خدا با قیام مسیح نشان داد که آنانی که با او مرده‌اند با او تا ابدیت به سر خواهند بود.

الهی! چقدر اشتیاق دیدار روی تو را دارم. پس ای مسیح زود بازگرد. قوت بده تا آمدنت با شهامت خبر زندگی ابدی با تو را به گوش اطرافیانم برسانم. قوت بده تا دیگران را در این قیامت سهیم سازم.

 
برادر محمد
MoSa