جام زهر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسمّی به جتسیمانی بود رسیده، به شاگردان خود گفت:«در اینجا بنشینید تا من رفته، در آنجا دعا کنم.» و پطرس و دو پسر زبدی را برداشته، بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس بدیشان گفت:«نَفْس من از غایت اَلَم مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار باشید.» پس قدری پیش رفته، به روی در افتاد و دعا کرده، گفت:«ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد؛ لیکن نه به خواهش من، بلکه به اراده تو.» متی ۲۶: ۳۷-۳۹

PastedGraphic-2
 

گاهی اوقات انجام کار غیر ممکن چندان سخت و دشوار نیست، مشروط براینکه خدا می‌خواهد آن را انجام دهید و مطابق نقشه قبلی اوست. عیسی بایستی این پیاله را می‌نوشید. این جزو برنامه قبلی خدا بود. اما برداشتن این پیاله تا لب و سرکشیدن آن تاب و توان خاص خود را داراست. عیسی برای نوشیدن این پیاله باید دو چیز را تحمل می‌کرد.

لازم بود عیسی در جسم متحمل این درد شود. هر چند عیسی هنوز جسما جوان بود و بدنی تنومند و قوی داشت. اما باید بدن او آسمان را به زمین متصل می‌ساخت. او بایستی با میخ در دست و پایش از صلیب آویزان می‌شد. ای کاش فقط این بود، او بایستی قبلش تازیانه بخورد. تاج خاری بر سرش فرو رود و همانگونه که قطرات خون از سر و روی و بدنش می‌چکید، صلیب خود را بر دوش گذاشته بسوی قربانگاهش برای به دار آویختن قدم بردارد. عیسی می‌دانست که دردی که در کمینش نشسته بسیار وحشتناک خواهد بود.

اما درد دوم او از درد اول بدتر و حتی غیرقابل وصف‌تر است، چرا که این درد، دردی معنویی و روحانی است. در ابتدا او دردِ ترد شدن توسط دوستان و یارانش را متحمل می‌شود. آنانی که سه سال تمام عمر خود را برایشان گذاشت. آنانی که او دوست خود خطاب کرد و در این شب تار و ظلمانی، او را رها کرده تا تنهایی جاده مرگ را سپری کند. او بایستی درد گناه جهان را به تنهایی بر دوش خود بکشد. او باید دردناک‌ترین و بدترین لحظه عمر خود، زمانی که پدر از او روی می‌گرداند را تحمل کند. او باید مرگ ابدی و دوری از پدر را تحمل کند، اگر پدر او را از مرگ برنخیزاند.

اما عیسی همه این دردها را به جان خرید. او پیاله را با قوت برداشته و آن را تا قطره آخر نوشید. او این کار را کرد چرا که نمی‌خواست پدر را با نیاشامیدن پیاله مایوس سازد. او خود را برای خوشنود ساختن پدر قربانی کرد.

خودتان را بیشتر از خدمت به پدر آسمانی دوست نداشته باشید. گاهی لازم است که از جتسیمانی گذر کرد تا پدر را در انجام اراده‌اش خشنود ساخت.

پروردگارا! پیاله مرا به من بده. آن پیاله که ترا خشنود می‌سازد و موجب احترام و جلال نام تو می‌شود. اگر نوشیدنش موجب اکرام نام تو می‌شود، آن را تلخ‌ترش بساز، آن را زهرآگین‌ترش بساز، با کمال میل آن را سرخواهم کشید. 

 

برادر محمد